Medezeggenschapraad

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beslissingen die in en voor de school genomen worden. Bij veel beslissingen wordt eerst de medezeggenschapsraad (MR) gehoord. De MR op De Hoeksteen bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De raad kent zowel advies- als instemmingsrecht. Zo kan de MR bijvoorbeeld adviseren over een vakantieregeling of een fusie en heeft de directie soms instemming nodig van de MR, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het schoolplan en bij de besteding van de ouderbijdrage. Door actief te zijn binnen de MR kunnen ouders een contructieve invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

 

De MR op De Hoeksteen bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De oudergeleiding bestaat uit Wim Goes (Voorzitter) Marjon ten Heggeler (Secretaris), Bertwin Malenstein. De deelnemende personeelsleden zijn Ineke de Graaff, Agnes Hensen en Ireen Keddeman. De oudergeleiding van de MR wordt drie jaarlijks gekozen vanuit en door de ouders van alle kinderen op school. De personeelsleden in de MR worden door het team gekozen.

 

Bent u van mening dat er zaken zijn, betreffende de school, die niet kloppen, of heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met de MR opnemen via: mr.hoeksteen@csgdewaard.nl.

 

De statuten en het huishoudelijke reglement vormen de basis voor de werkzaamheden van de MR

 

Vergaderdata

12-01-2016

27-10-2015

01-09-2015

 

Notulen en stukken

agenda notulen

agenda notulen

agenda notulen

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier personeelsledenVia deze link komt u op de pagina van de GMR van CSG De Waard.  

Op de pagina klachtenprocedure kunt u over dat onderwerp meer lezen.