Jaarverslag, procedures en documenten 

Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. Hettie Groeneveld die u kan adviseren over de te volgen procedure. 

U kunt de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. Deze zal de klacht behandelen vanuit het principe hoor en wederhoor: alle partijen zullen worden gehoord. Op grond van deze besprekingen zal hij een conclusie of advies formuleren en deze schriftelijk voorleggen alle betrokken partijen en in gezamenlijkheid bespreken. Hierna neemt de voorzitter van het College van Bestuur een besluit over de ingediende klacht. 

Als een der partijen zich niet kan vinden in de conclusie, het advies of het besluit kan deze zich wenden tot de klachtencommissie. CSG De Waard is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3861697. 

Een klacht over iets dat zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht heeft voorgedaan neemt de Klachtencommissie in beginsel niet in behandeling. De klachtencommissie moet uw klacht altijd vertrouwelijk behandelen en binnen vier weken reageren. Als de klachtencommissie de klacht na onderzoek gegrond verklaart, volgt rapportage en advies naar het schoolbestuur. Vervolgens neemt het schoolbestuur maatregelen. 

Voor advies kunt u ook nog de vertrouwenspersoon van CSG De Waard raadplegen. Dit is dhr. A. Berger, Van Ghentstraat 13, 3262 EM Oud-Beijerland, tel. 0186-613013. Dhr. Berger kan u bijvoorbeeld begeleiden naar de onafhankelijke klachtencommissie.  

U heeft het recht om de klachtencommissie rechtstreeks te benaderen, dus zonder tussenkomst van de schoolleiding of het schoolbestuur. Het is wel aan te raden om de school te informeren, zodat deze beter in staat is om de klacht op te lossen. De klachtencommissie is bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en personeelsleden. 

Meer informatie over de procedure en eerdere uitspraken van de klachtencommissie kunt u vinden op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.  

Anti-pestproctocol

We willen op De Hoeksteen een veilige en geborgen omgeving creëren en behouden, waarin een kind zich prettig voelt en waarin het zichzelf kan zijn. Dit vraagt om een voortdurend actieve houding van alle betrokkenen. Het betekent ook dat we met de kinderen goede afspraken maken en dat we elke vorm van pesten serieus nemen en daar aandacht aan besteden. Het kan gebeuren dat een leerkracht een incident niet constateert, doordat pestgedrag plaatsvindt buiten het schoollokaal. Daarom vragen we u om met de leerkracht van uw kind contact op te nemen, zodra u merkt dat uw kind gepest wordt of zelf pest. Ons pestprotocol kunt u op onze website lezen. 

Gedragsprotocol 

Ook maken wij op school gebruik van een gedragsprotocol. Met dit protocol willen we een gezond en veilig schoolklimaat handhaven voor iedereen, door duidelijk te maken welk gedrag er op school gewenst is. Een ieder behoort zich zo veilig te voelen binnen de school, dat hij/zij ongewenst gedrag durft te melden. Samen met betrokken ouders bespreken we de te nemen stappen bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen. Dit geeft de directie handvatten bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Ook dit protocol kunt u op de ouderpagina terugvinden. 

Verwijderen en schorsen van leerlingen

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling, als uitvloeisel van het volgen van het gedragsprotocol, (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en het College van Bestuur. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. Het beleidsplan ’Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ is op school aanwezig en is na te lezen op de website. 

De leerlingraad 

Onze school kent een leerlingenraad. Twee leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 zijn gekozen tot leden van de leerlingenraad. Met de directeur (meester Marco) vergaderen zij over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school en de leerlingen. Via de nieuwsbrief laten zij weten waar ze zoal mee bezig zijn. 

Vertrouwenspersoon

Op elke school moet een vertrouwenspersoon zijn. Op onze school is dat juf Hettie Groeneveld. Kinderen en ouders kunnen de vertrouwenspersoon inschakelen bij problemen van persoonlijke aard. De vertrouwenspersoon verleent hulp of verwijst indien nodig door naar de juiste hulpverlenende instantie.  

Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 - 1113111. 

Meldcode huiselijk geweld 

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode ligt ter inzage op de scholen.