De Hoeksteen als basis!

Visie op het onderwijs

De missie van De Hoeksteen: Ieder kind is belangrijk!
Deze missie beschrijft helder en duidelijk hoe we denken over het kind. Ons doel is om het onderwijs op onze school zoveel mogelijk op de kinderen af te stemmen. Ons onderwijs richt zich op de ontwikkeling van ‘het hele kind’: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve vakken, de creatieve vakken, bewegingsonderwijs en het zelfstandig leren werken.
 
Burgerschap en sociale integratie
Wij zijn van mening dat een veilige leeromgeving een voorwaarde is voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom stellen we aan het begin van elk schooljaar met de leerlingen duidelijke schoolregels op. Er is een ‘regel van de maand’ die we in elke groep bespreken. Verder vinden wij dat elkaar respecteren en waarderen bijdraagt aan je veilig voelen op school.
‘Leefstijl’, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, draagt ook zeker bij aan een veilig schoolklimaat. Omdat we het belangrijk vinden dat ouders deze ontwikkeling volgen, maken we vanaf groep 3 gebruik van opdrachtenboekjes die de kinderen samen met de ouders maken en/of bespreken.
Vanzelfsprekend brengen we de kinderen veel kennis bij. Naast die kennisontwikkeling vinden we het ook belangrijk hoe de kinderen met elkaar omgaan. We stimuleren het samenwerken, hebben aandacht voor elkaar tijdens kringgesprekken en aandacht voor normen en waarden. Zo ontwikkelen de kinderen sociale vaardigheden.
In onze visie is de school is een oefenplaats om goed te leren functioneren in de maatschappij. In de klas, op het schoolplein en tijdens het overblijven krijgt de leerling te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de samenleving. Op De Hoeksteen wordt de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en tevens respect te hebben voor mensen die anders zijn. Hij kan zijn sociale competenties verder ontwikkelen, wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan meedenken en meebeslissen. Doordat we ‘Leefstijl’ gebruiken, doen we veel praktische oefeningen en spellen waardoor kinderen sociale vaardigheden oefenen en leren toepassen.
De Hoeksteen is één van de weinige scholen die de resultaten op dit gebied goed zichtbaar kan maken. We werken met een registratiesysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling (SeoL) waarin we de visie van ouders, kinderen en de leerkracht op de leerling integreren. Door het gebruik van Leefstijl en SeoL kun je als ouder, kind en leerkracht ontdekken op welk vlak de sociale ontwikkeling van een kind nog moet groeien.
 
Ons zorgsysteem
Op De Hoeksteen hebben we een goed zorgsysteem. Alle kinderen worden nauwlettend gevolgd in hun prestaties. Dit geeft ons de mogelijkheid het onderwijs af te stemmen op het individuele kind. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind hanteren we als school het leerlingvolgsysteem van Cito, de eerdergenoemde SeoL en de observaties in de groep.
Meer over ons zorgsysteem kunt u lezen in het hoofdstuk: ‘De zorg voor onze leerlingen’.
 
Ouderbetrokkenheid
U, als ouder bent voor ons heel belangrijk. U kent uw kind het best en het langst; u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. De betrokkenheid van ouders bij hun kind(eren) beïnvloedt de leerprestaties, de werkhouding en het gedrag van hun kind in hoge mate! Ouders kunnen de school van cruciale informatie voorzien en ze kunnen waardevolle tips geven voor de aanpak van hun kind. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar kansen voor een kind, om niet vanuit problemen te denken, en om hierover heldere afspraken te maken.
 
Gelaagde instructie
Binnen een groep zijn vaak grote verschillen op het cognitieve vlak of qua doorzettingsvermogen, concentratie en interesse. Daarom bieden we onze lessen volgens ‘gelaagde instructie’ aan. Dat betekent dat we bij de basisvakken (rekenen, taal en lezen) uitgaan van verschillen tussen leerlingen. De instructie aan de kinderen hangt dus af van hun behoefte en leerstijl.
Op De Hoeksteen zullen sommige kinderen bij een vak gelijk aan de slag kunnen gaan. Anderen doen mee met de instructie of gaan daarna ook naar de verlengde instructie aan de instructietafel. In onze lessen bieden we elk kind de basisstof aan die het zal moeten beheersen. Daarnaast is er herhalingsstof voor de kinderen die moeite hebben met een bepaald onderdeel. Leerlingen die makkelijk en snel door de basisstof gaan geven we verrijkingsstof. Zij volgen een verkorte route en krijgen dan ander verrijkingswerk.
Meer- of hoogbegaafde kinderen volgen we apart en krijgen een gedeeltelijk afwijkend programma. Soms komt het kind in aanmerking voor aanmelding bij de kangoeroeklas. Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk: ‘De zorg voor onze leerlingen’.
 
Zelfstandig werken
We gebruiken in de groepen 1 t/m 8 een verkeerslicht wanneer de kinderen zelfstandig moeten werken. Dit gebeurt vooral bij kleine kringactiviteiten en het geven van verlengde instructie aan de instructietafel. Wanneer het verkeerslicht op oranje staat, mag een kind voor korte tijd niks aan de leerkracht vragen, wel aan de andere kinderen. Wanneer het licht op rood staat werkt iedereen zelfstandig en stil. De leerkracht geeft dan hulp aan specifieke leerlingen. Bij groen is de leerkracht beschikbaar. Ook het gebruik van het keuzebord bij de kleuters bevordert de zelfstandigheid. De kinderen en/of de leerkracht plannen met het keuzebord de dingen die zij gaan doen.
 
ICT
Vanaf groep 1 laten we de kinderen kennismaken met de computer met behulp van eenvoudige programma’s. We werken in de kleutergroepen met een programma van de methode Schatkist, het kleuterprogramma ‘Bas gaat digitaal’ en de software van Wereld in Getallen (WIG). Hierbij maken we gebruik van computerouders die de kinderen helpen bij hun opdrachtjes.
In de groepen 3 t/m 8 werken de kinderen zelfstandig en onder begeleiding van de leerkracht achter de computer. Zij werken onder meer in reken-, lees- en spellingsprogramma’s en programma’s voor wereldoriëntatie. De kinderen leren het internet te gebruiken voor informatieverwerking en het maken van PowerPoint presentaties

Digiborden
Elke klas heeft sinds anderhalf jaar een digitaal schoolbord. Het onderwijs wordt op deze wijze ondersteund met beeldmateriaal. De leerkrachten hebben voor het gebruik van het digitale schoolbord twee cursussen gevolgd.