U bent hier:

Home | school | Organisatie

Organisatie

De organisatie van onze school

De directie

Directeur: De heer M. de Jong
Adjunct-directeur: Mevrouw Y.M. Verweij-Nobel
In het westelijke deel van Oud-Beijerland staan twee christelijke scholen: de Keuchenius en De Hoeksteen. Beide scholen zijn zelfstandig, ieder met eigen sterke kenmerken en verschillende schooltijden. Marco de Jong is directeur van beide scholen. Marco de Jong is op De Hoeksteen tijdens de oneven kalenderweken ’s ochtends op school aanwezig en tijdens de even kalenderweken ’s middags. De adjunct-directeur, Yvonne Verweij, is het eerste aanspreekpunt voor De Hoeksteen.
Onderwijsinhoudelijk en op directievlak ontwikkelt zich een nauwere samenwerking, om zo tot een efficiënte inzet van middelen te komen. Ook het aanbod van voor- en buitenschoolse activiteiten wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, samen met Kivido (buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf), Spelenderwijs (peuterspeelzaal) en diverse culturele en maatschappelijke instellingen.
 
De staf
De directie vormt samen met de intern begeleider (Hettie Groeneveld) en twee bouwcoördinatoren (Mira Beckers en Leon van der Leer) de staf van de school. De directeur houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van beleid op onderwijskundig gebied. Daarnaast zijn personeelsbeleid, financieel beleid en beheer van het gebouw onderdeel van zijn werk.
De adjunct-directeur vervangt de directeur bij diens afwezigheid en neemt delen van bovengenoemde beleidsterreinen voor haar rekening. Ook heeft zij externe contacten, zorgoverleg, personeelszaken en informatievoorziening in haar takenpakket.
Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben is binnen de school een zorgstructuur opgezet (zie de paragraaf over de zorg voor onze leerlingen). De intern begeleider coördineert die zorg.
De bouwcoördinatoren sturen het onderwijs aan binnen de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8).
De staf heeft gezamenlijk de verantwoording voor het schoolbeleid, de schoolontwikkeling, de meerjarenplanning en de kwaliteitsbewaking.
 
Het team
Er zijn 21 leerkrachten werkzaam op De Hoeksteen. Hiervan is het merendeel parttimer. In veel groepen werken daarom twee leerkrachten. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor een groep. Relevante informatie over leerlingen is bij beide leerkrachten bekend. Als er iets voorvalt bij één van de leerkrachten kunt u het best eerst die betreffende leerkracht benaderen. Dit kunt u doen door een afspraak met de leerkracht na schooltijd te maken. We streven er naar dat een groep met maximaal twee leerkrachten te maken heeft. In geval van ziekte ontkomen wij soms niet aan een derde ‘gezicht’ voor de groep.
Alle leerkrachten hebben, naast lesgeven aan een groep en de daarbij behorende voorbereiding, correctie en registratie van gegevens, ook diverse andere taken binnen de schoolorganisatie. Voorbeelden van deze taken zijn: ICT-coördinatie, MR-lidmaatschap, preventiemedewerker, lid van een commissie voor onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het organiseren van allerlei activiteiten met ouders uit de Ouderraad, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en het zomerfeest.
 
Vervanging bij verlof, scholing of ziekte
Bij verlof, scholing of ziekte zorgt de directie voor vervanging. Soms is het mogelijk dat degene die als duo-partner voor dezelfde groep staat de vervanging op zich neemt. Als dit niet het geval is, wordt er gezocht naar vervanging door andere collega’s of leerkrachten van buiten de school.
Als er (binnen en buiten de school) geen vervanging beschikbaar is, kan een groep verdeeld worden over de andere groepen. Dit gebeurt ten hoogste 1 dag per groep per ziektegeval. Als het niet anders kan, dan zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Dit is het afgelopen schooljaar niet voorgekomen. Mocht dit onverhoopt toch nodig zijn, dan stellen we de ouders de dag ervoor op de hoogte.
 
Ontwikkeling van ons onderwijs
In het onderwijs is de laatste jaren veel aandacht voor nascholing. Ook op De Hoeksteen vinden we het belangrijk om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs. Het onderwijs is de laatste jaren behoorlijk veranderd en zal de komende jaren blijven veranderen. Vandaar dat teamleden regelmatig gezamenlijk of individueel deelnemen aan nascholingscursussen, kwaliteitskringen of opleidingen.
 
Stagiaires
Jaarlijks loopt een aantal studenten van de PABO stage op onze school. De stage is een wezenlijk onderdeel van hun studie. Uiteraard houdt de groepsleerkracht de eindverantwoordelijkheid voor de groep.
De laatste stage van de PABO heet de LIO-stage (Leerkracht In Opleiding), een intensieve praktijkstage ter voorbereiding op het leraarschap. De stagiair staat dat jaar steeds meer dagen van de week zelfstandig voor de groep en functioneert als een volwaardig teamlid. De leerkracht van de groep is aanwezig, maar op de achtergrond en niet perse in de groep. Dagelijks wordt de gang van zaken doorgesproken tussen leerkracht en LIO. Dit schooljaar zal Nander de Man onze LIO-stagiair zijn in groep 6.
Naast PABO-studenten zijn er op onze school ook stagiaires van de Opleiding Onderwijsassistent.
 
Aantal groepen
De Hoeksteen werkt met jaargroepen. Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd dezelfde stof aangeboden krijgen. Onze school telt 11 groepen: 3 kleutergroepen, 6 homogene groepen en 2 combinatiegroepen: groep 4/5 en groep 6/7. We streven naar een maximum van 28 leerlingen in de groepen 1 t/m 4. In de bovenbouw streven we naar een maximum van 30 leerlingen.
 
Lesuren
De overheid heeft voor de basisschool het aantal lesuren wat een leerling minimaal moet krijgen in acht jaar basisschool wettelijk vastgesteld op 7520 uur. Na twee overgangsjaren wordt in alle groepen per schooljaar 940 uur les gegeven. Wij werken voor alle kinderen met 4 gelijke dagen en een kortere woensdag. Tussen de middag is er een korte pauze waarbij het grootste deel van de leerlingen op school blijft eten.
 
Het gebouw
De Hoeksteen heeft twee naast elkaar gelegen locaties (Zilvermeeuw en Aalscholver) en is gelegen aan de westkant van de Zoomwijck. De groepen zijn in het schooljaar 2011-2012 als volgt verdeeld over de twee locaties:
·    De groepen 1, 2a, 2b, 3, 4, 4/5, 5 en 8 zitten in het gebouw aan de Zilvermeeuw.
·    De groepen 6, 6/7 en 7 zitten in het gebouw aan de Aalscholver.
Ook Kivido maakt gebruik van het gebouw aan de Aalscholver. Daar verzorgen zij in een ruim en sfeervol lokaal de buitenschoolse opvang. De BSO-ruimte wordt wegens het grote aantal aanmeldingen verder uitgebreid. Ook zal er per 1 januari 2012 een Kinderdagverblijf aan de Aalscholver gevestigd zijn.
 
Welke ingang en welk plein is voor wie?
·    De groepen 1 t/m 3 gebruiken de ingang en het plein aan de Lepelaar.
·    De groepen 4 t/m 5 gebruiken de ingang en het plein aan de Zilvermeeuw. Ook groep 8 gebruikt die ingang.
·    De groepen 6 t/m 7 gebruiken de ingang en het plein aan de Aalscholver.
·    Groep 8 speelt bij de groepen 6 en 7 op het plein aan de Aalscholver.
 
De opvang van nieuwe leerlingen
Het aanmelden van een leerling gebeurt bij de adjunct-directeur. Voorafgaand aan een inschrijving vindt een oriënterend gesprek plaats.
Voordat uw kind 4 jaar wordt , mag het twee weken voorafgaand aan de vierde verjaardag een aantal ochtenden op school komen wennen.
Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de intern begeleider contact met u op voor een kort intakegesprek. U kunt dan over de specifieke kenmerken van uw kind praten en de wenochtenden afspreken. Bovendien krijgt u een informatiemap met praktische informatie. Kinderen die van een andere basisschool komen, krijgen van de school waar de leerling vandaan komt een onderwijskundig rapport. Op grond van dat rapport en het oriënterend gesprek wordt bekeken of een leerling toegelaten kan worden. Er wordt in alle gevallen met de directeur van de vorige school contact opgenomen voordat een leerling wordt ingeschreven. De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen. Hierbij wordt gekeken naar:
• De groepsgrootte
• De groepssamenstelling
• De zorg binnen de groep
Oudere kinderen die geplaatst worden, kunnen in onderling overleg ook een dag of een dagdeel komen meedraaien.
 
Veiligheid in en rondom de school 
De veiligheid van kinderen en andere gebruikers van onze school is erg belangrijk. Onder de speeltoestellen op de pleinen liggen rubberen tegels en de speeltoestellen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. De school heeft enkele BHV-ers (bedrijfshulpverleners) en voor iedere locatie een ontruimingsplan. Dit wordt twee keer per jaar met alle kinderen geoefend.
 
Ouders kunnen bijdragen aan de veiligheid op school
Als we een veilige omgeving voor onze kinderen willen, moeten we daar wel iets voor doen! Rondom de school mag u uw auto alleen in de parkeervakken plaatsen; zo blijft de schoolomgeving voor alle kinderen overzichtelijk en dus veilig. Ook wanneer het druk is mogen er geen auto’s (half) op het trottoir staan! Er zit er dan niets anders op dan iets verder te parkeren en een stukje te lopen. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de Kiss & Ride-strook.
Het gevoel van veiligheid is ook belangrijk. Wij vinden het prima dat ouders met de hond aan de riem hun kind komen ophalen. Sommige kinderen vinden het echter eng om langs een hond te lopen. Wilt u niet bij de uitgang, maar een beetje ‘uit de loop’ gaan staan, wanneer u met de hond naar school komt? In de school zijn honden niet toegestaan.
 
Schoolverzekering
Stichting CSG De Waard heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt voor leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers schades en ongevallen die het gevolg zijn van nalatig handelen van de school tijdens schooltijd en bij deelname aan evenementen in schoolverband. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Voor de tandheelkundige en geneeskundige kosten geldt dat de verzekering aanvullend is; bij schade dient eerst een beroep gedaan te worden op de bestaande ziektekostenverzekering. Voor schade aan kleding of fiets is uw kind niet via school verzekerd.
 
Procedure verwijderen en schorsen van leerlingen
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en het College van Bestuur. In een uiterst geval kan worden overgegaan tot verwijdering van deze leerling. U begrijpt dat dit een middel is waar we slechts in zeer uitzonderlijke situaties gebruik van maken. Er is bovendien een zorgvuldige procedure binnen de stichting. Dit beleidsplan ‘Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ is op school aanwezig.
 
Klachtenprocedure
Klachten die verband houden met het onderwijs, moeten eerst door de ouders met de groepsleerkracht besproken worden. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, kunnen zowel de ouders als de leerkracht de directeur inschakelen. Naast deze reguliere procedure zijn wij ook aangesloten bij de landelijke klachtenregeling. In dit kader is de directeur van de school contactpersoon. De contactpersoon heeft uitsluitend de bevoegdheid om de klager door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon van onze vereniging: dhr. A. Berger, voormalig notaris te Oud-Beijerland. Adres: Van Ghentstraat 13 3262 EM Oud-Beijerland Tel.: 0186 - 613 013. Deze kan proberen door bemiddeling de klacht op te lossen. Als deze mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, kan dhr. Berger u bijstaan bij het indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie PO, postbus 82324, 2508 EH DEN HAAG.