Het onderwijs in de groepen 3-8 

Rekenen en wiskunde

Vanaf groep 3 rekenen de kinderen een uur per dag. Onze school gebruikt de laatste versie van de methode ‘Wereld In Getallen’. Belangrijk kenmerk is dat de oefenstof aansluit bij alledaagse situaties. In deze moderne methode komen alle belangrijke rekengebieden aan bod, zoals hoofdrekenen, handig rekenen, breukgetallen, procenten, verhoudingen, meten, tijd, rekenen met geld, tabellen en diagrammen.

De leerlingen leren:

• problemen op diverse manieren op te lossen;

• kritisch te zijn;

• samen te werken om oplossingen te vinden;

• samenhang tussen begrippen te herkennen.

Bij de methode hoort een softwareprogramma dat voor elk kind oefeningen aanbiedt op niveau. Ook gebruiken we het digibord zodat kinderen ook profiteren van de visuele aanbieding van het rekenprobleem. De opbouw in meerdere niveaus en het werken met weektaken past bij onze visie en manier van werken, waarbij leerlingen óók leren zelf verantwoording te dragen voor het inplannen van een deel van de stof.

Nederlandse taal

Op De Hoeksteen werken we met de methode ‘Taaljournaal’. Ons taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar anderen. Behalve schriftelijk taalwerk, leren we kinderen ook verhalen schrijven, spreekbeurten en boekbesprekingen houden.

Lezen

De aanpak van de leesbegeleiding van alle kinderen is vastgelegd in het leesprotocol. Ook hier gaan we uit van een gelaagde aanpak. In groep 3 werken de kinderen met de methode ‘De leessleutel’. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen. We leren de kinderen niet alleen technisch, studerend en begrijpend lezen, we brengen ze ook plezier in lezen bij. Daarom wordt er ook veel voorgelezen. We hanteren in de groepen 4 t/m 8 de nieuwste versie van de methode ‘Goed gelezen’.  We besteden jaarlijks ook aandacht aan de Kinderboekenweek. Voor kinderen die moeite hebben met het leesproces hanteren we de methode ‘Leesweg’. Met deze kinderen wordt onder begeleiding van de leerkracht vier keer per week aan de instructietafel gelezen.

Schrijven

Via de methode ‘Schrijven doe je zo’ biedt de leerkracht naar eigen inzicht individuele kinderen de juiste (blok)letters aan. Zo ontwikkelt iedere leerling een goed handschrift.

Engels

In de groepen 5, 6, 7 en 8 leren de leerlingen de Engelse taal. We werken met de methode ‘Hello World’. In de groepen 5 en 6 ligt het accent op spreekvaardigheid. In de groepen 7 en 8 is er veel aandacht voor zowel het mondeling- als het schriftelijk taalgebruik.

Wereldoriëntatie

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden (Naut, Meander en Brandaan), maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, presentaties, schooltelevisie, filmpjes op het digibord, werkstukken, e.d.

De Hoeksteen is School op Seef, wat betekent dat ons verkeersonderwijs op een praktische manier leerlingen leert om zich veilig door het verkeer te bewegen. Een afsluitend praktisch en theoretisch verkeersexamen in groep 7 maakt hier deel van uit.

Handvaardigheid, muziek en tekenen

Vanaf groep 3 besteden we zo’n drie uur per week aan deze creatieve vakken. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma: niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien we deze vakken niet louter als ontspannend. We streven kwaliteit na! Naast het aanleren van een aantal technieken en het leren hanteren van de benodigde gereedschappen en materialen, ligt de nadruk op de ontwikkeling van creatieve vaardigheden. Voor de creatieve vakken gebruiken we de methode: ‘Moet je doen’.

Bewegingsonderwijs

We gymmen in sporthal ’t Paradijs, gelegen achter het gemeentehuis. De groepen 3 t/m 8 gaan 1x per week naar de gymzaal. De gymtijd bedraagt 1 uur.  De resterende tijd voor bewegingsonderwijs zetten we 'actief' in bij (korte) gymlessen buiten, praktische verkeerslessen, biologie, drama, dans, leefstijlspelen en af en toe een leuk spel op het schoolplein.

De groepen 4 en 5 lopen naar de gymzaal.

De groepen 6 t/m 8 fietsen naar de gymzaal.

In het hoofdstuk ‘schooltijden’ kunt u de gymtijden vinden.

Voor gymnastiek heeft uw kind aparte kleding nodig: een sportbroekje en T-shirtje of een gympakje. Gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn niet verplicht, maar ter voorkoming van voetwratten en blessures wel aan te bevelen . Wilt u uw kind op de dagen dat het gymt gemakkelijke kleding aan doen? We zijn anders veel tijd kwijt met aan- en uitkleden.

Voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 is het belangrijk dat ze goede schoenen dragen, waarop ze zonder problemen naar de gymzaal kunnen lopen of fietsen. Denkt u bij regenachtig weer ook aan regenkleding? Om verlies te voorkomen is het beter dat de kinderen geen sieraden, horloges en geld bij zich hebben op gymdagen. Oorbellen en ringetjes zijn gevaarlijk en moeten worden afgedaan.

Voor de kleuters moeten de gymschoenen (instappers of schoenen met klittenband) voorzien zijn van een naam. Deze blijven het gehele schooljaar op school. In het speellokaal wordt door de kleuters in de kleding of in het ondergoed gegymd.

Enkele malen per jaar organiseren we met sportverenigingen workshops, zoals judo, zwemmen of fietscross. Kinderen worden aangemoedigd om met diverse schoolsporttoernooien mee te doen.

Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgt uw kind structureel huiswerk mee. Vanaf groep 3 gebeurt dit alleen in overleg en als het past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Tijdens de informatieavond hoort u hier meer over.