fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad CBS De Hoeksteen

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beslissingen die in en voor de school genomen worden. Bij veel beslissingen wordt eerst de medezeggenschapsraad (MR) gehoord. De MR kent zowel advies- als instemmingsrecht. Zo kan de MR bijvoorbeeld adviseren over een vakantieregeling of een fusie en heeft de directie soms instemming nodig van de MR, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het schoolplan en bij de besteding van de ouderbijdrage.

Door actief te zijn binnen de MR kunnen ouders een constructieve invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt; dit is te vinden op de ouderpagina van de site.

De vertegenwoordigende ouders binnen de MR worden driejaarlijks gekozen vanuit en door de ouders van alle kinderen op school. De personeelsleden in de MR worden door het team gekozen.


MR leden:
Voorzitter: Renee Teeuwsen
Secretaris: Frank Majoor
Algemene leden: Kirsten Klinkers, Cynthia Klepke, Roos van der Neut, Arjen Naaktgeboren
Adviserend lid: Marco de Jong (directeur). 

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de MR mailen: mr.hoeksteen@csgdewaard.nl.

Vergaderdatum Notulen en stukken
20 september 2018 Notulen
22 november 2018 Evaluatie jaarplan 1718
27 november 2018 Taalklas evaluatie 2e jaar
29 november 2018 Notulen
6 maart 2019  
17 april 2019  

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR van de Hoeksteen is de medezeggenschap op het overkoepelende niveau van CSG de Waard belegd bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier personeelsleden. Via deze link komt u op de pagina van de GMR van CSG De Waard.

Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, juf Hettie Groeneveld, die u kan adviseren over de te volgen procedure.
Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op deze pagina op de site van CSG De Waard.