fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Burgerschap en sociale integratie

Een veilige leeromgeving is een voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast het aanbod van kennis en vaardigheden werken we op verschillende manieren aan het bereiken en behouden van deze veilige leeromgeving. Goed met elkaar omgaan, samenwerken, voor jezelf opkomen, aandacht hebben voor elkaars verhalen tijdens kringgesprekken en met elkaar nadenken over normen en waarden zijn aspecten waar we veel aandacht aan besteden.

Leefstijl
‘Leefstijl’, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, draagt ook zeker bij aan een veilig schoolklimaat, doordat leerlingen veel praktische oefeningen en spellen doen waardoor zij sociale vaardigheden oefenen en leren toepassen.

Samenleving-in-het-klein
In onze visie is de school een samenleving-in-het-klein: een oefenplaats waarin de kinderen de kans krijgen goed te leren functioneren in de maatschappij. In de klas, op het schoolplein en tijdens het overblijven krijgt een kind te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de samenleving. Op De Hoeksteen stimuleren we een leerling
en voor zijn mening uit te komen en tevens respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. Dit doen we bijvoorbeeld door aan het begin van elk schooljaar met de leerlingen duidelijke groepsregels op te stellen. De leerling ontwikkelt zijn sociale competenties verder, wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan meedenken en meebeslissen.

ZIEN
De Hoeksteen is één van de weinige scholen die de resultaten op dit gebied goed zichtbaar kan maken. We werken met een registratiesysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling
ZIEN waarin we de visie van ouders, kinderen en de leerkracht op de leerling integreren. Door het gebruik van Leefstijl en ZIEN kun je als ouder, kind en leerkracht ontdekken op welk vlak de sociale ontwikkeling van een kind sterk is en waar het kind nog in moet groeien..