fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jaarverslag, procedures en protocollen

Op deze pagina treft u de voor u belangrijkste documenten van onze school aan:

 • Welke ontwikkeldoelen staan er dit schooljaar centraal en welke belangrijke zaken gaan we dit jaar evalueren? U kunt het in het Jaarplan 2020-2021 van De Hoeksteen lezen.
 • Op 12 oktober 2020 heeft er een gesprek met de inspecteur plaatsgehad in het kader van het themaonderzoek 'Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie'. De inspectie schrijft: ‘Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. De keuze, uitwerking en evaluatie van deze thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de school heeft van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen, zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid.' De inspectie wil weten welke ambities onze school heeft en in welke mate die ambities passen bij onze leerlingen. Van dit bezoek is geen officieel rapport opgesteld; het laatste officiële rapport dateert uit 2014. Tijdens het gesprek heeft de inspecteur ondermeer de volgende terugkoppeling gegeven:
  • Hij gaf zijn waardering voor de voortgang van ons onderwijs in de corona-tijd. Wij hebben verteld hoe wij als team elkaar in de gaten houden en hoe het tot nu toe gelukt is om het onderwijs zo goed mogelijk te blijven geven.
  • We hebben 3 belangrijke thema’s uit het jaarplan van onze school met hem doorgesproken, waarop we ons aan het ontwikkelen zijn:
   • Leren Zichtbaar Maken & eigenaarschap van onze leerlingen
   • Vervolg uitwerken ontdekkend leren (thema’s, hoeken, …) & Uitgebreide evaluatie doorgaande leerlijn groep 1/2 naar groep 3
   • Verdieping rekenonderwijs en borging nieuwe rekenmethode & leerlijn
  • De inspecteur constateerde dat dit 3 onderwerpen zijn die echt gaan over de inhoud van goed onderwijs. Hij vond de thema’s goed gekozen.
  • De inspecteur trok de conclusie dat deze thema’s goed bij onze leerlingenpopulatie passen.
  • Ook het zicht wat we op onze leerlingen hebben en hoe wij weten in welke mate welke leerling wel of niet vooruit is gegaan in de corona-tijd en daarna, stelde hem tevreden.
  • Het schoolteam kreeg complimenten van de inspecteur. Hij stelde er nadrukkelijk bij dat er geen punten te benoemen zijn waarvan hij vind dat er een verder onderzoek door ons bestuur of door de inspectie nodig zou zijn.
 • Ieder jaar maken we een jaarverslag. U kunt het jaarverslag van schooljaar 2019-2020 hier lezen.
 • Als school hebben wij het doel om alle leerlingen de juiste ondersteuning, die past bij hun onderwijsbehoeften, te bieden. De basisondersteuning is op alle scholen in de Hoeksche Waard hetzelfde. De extra ondersteuning die wij bieden, kunt u in ons Schoolondersteuningsprofiel lezen.
 • We hanteren als school meerdere protocollen, waaronder een gedragsprotocol en een anti-pestprotocol.


Klachtenprocedure
Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, juf Hettie Groeneveld, die u kan adviseren over de te volgen procedure.
Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op deze pagina op de site van CSG De Waard.

Schorsen en verwijderen van leerlingen
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling, als uitvloeisel van het volgen van het gedragsprotocol, (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en het College van Bestuur. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. In het beleidsplan ’Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ van CSG De Waard kunt u dit nalezen.

Vertrouwenspersoon
Op elke school moet een vertrouwenspersoon zijn. Op onze school is dat juf Aletta Dirks. Kinderen en ouders kunnen de vertrouwenspersoon inschakelen bij problemen van persoonlijke aard. De vertrouwenspersoon verleent hulp of verwijst indien nodig door naar de juiste hulpverlenende instantie.

Meldcode huiselijk geweld
Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.  Deze meldcode beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op school.

Vertrouwensinspecteurs
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111. Meer informatie vindt u op https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs.

Privacy, verwerking persoonsgegevens en AVG
CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.
Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina van CSG De Waard.