fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids Hoeksteen

1. Voorwoord De Hoeksteen

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen moeilijk. Deze gids kan u helpen bij het kiezen van een basisschool. In deze schoolgids schrijven we over de werkwijze en de sfeer, maar ook over de resultaten. Op De Hoeksteen werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling en het welzijn van ieder kind. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een goede sociale omgeving, zodat voor iedereen goed leren mogelijk is. Onze missie is dan ook: De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!

De Hoeksteen is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. We vinden het belangrijk dat in onze school een veilige en vertrouwde sfeer heerst waarin iedereen tot zijn recht komt. Structuur, orde en regelmaat dragen binnen onze school bij aan een positief en prettig schoolklimaat. De open structuur van de school, waaronder het werken op (speel)leerpleinen, versterkt de ondersteuning van leerlingen bij hun socialisatie en persoonsvorming.

Geheel in de lijn van het bovenstaande werken De Hoeksteen en Kivido BV (een professionele organisatie voor Kinderopvang en buitenschoolse opvang) sterk met elkaar samen. Sinds enkele jaren zijn er meerdere BSO-groepen in Villa Hoek gevestigd en kunt u uw 0 tot 4 jarige kinderen naar kinderdagverblijf ‘t Hoekje op De Hoeksteen brengen.
In De Hoeksteen zijn meerdere BSO-groepen van ‘Villa Hoek’ gevestigd en u kunt uw 0 tot 4 jarige kinderen naar kinderdagverblijf ‘t Hoekje brengen. Zo kennen we binnen onze gebouwen één geïntegreerd aanbod met een doorgaande lijn van 07.00 uur tot 18.30 uur voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Omdat het team van De Hoeksteen haar onderwijs goed op orde heeft, zich wil ontwikkelen, de werksfeer in de school uitstekend is en omdat alle betrokkenen bij de school het belangrijk vinden dat we met elkaar opgroeien en zorgen voor ‘de ander’, is sinds enkele jaren de Taalklas op De Hoeksteen gevestigd. In de Taalklas krijgen leerlingen met een verblijfsvergunning voor een periode van maximaal 2 jaar intensief les in de Nederlandse taal. Dit onderwijs is in de afgelopen jaren ontwikkeld en laat goede resultaten zien. Deze leerlingen stromen na die periode uit naar alle andere scholen binnen de Hoeksche Waard.

De Hoeksteen kent een rooster van 4 dagen van 5 uur, met een korte middagpauze waarin het gezamenlijk overblijven een belangrijk sociaal onderdeel is. Alleen op woensdagmiddag zijn de kinderen gewoon vrij. Dit rooster brengt de kinderen de benodigde structuur, rust en regelmaat omdat ze elke dag hetzelfde dagprogramma volgen en er een goede verdeling tussen naar school gaan en (buiten)spelen mogelijk is.
De Hoeksteen is ‘School op Seef’: we vinden gezond gedrag op alle vlakken belangrijk. Dit is onder andere zichtbaar in de nadruk op een prettig schoolklimaat, onze ruime groene schoolpleinen en de aandacht voor gezond gedrag binnen onze Gezonde School.

Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom. Voor meer en actuele informatie kunt u ook onze website bekijken: https://dehoeksteen.csgdewaard.nl. Onze school is ook via Facebook te volgen.

Namens het team van CBS De Hoeksteen,

Marco de Jong, directeur                                            Tel.: 0186 - 619 661
Yvonne Verweij-Nobel, adjunct-directeur                   hoeksteen@csgdewaard.nl

2. Waar staat de Hoeksteen voor

DE MISSIE VAN DE HOEKSTEEN: SAMEN LEREND NAAR EEN SOLIDE TOEKOMST!

Onze school is een christelijke basisschool.
We zien ieder mens, elk kind, als een uniek schepsel van God. Ieder mens is uniek en heeft onvervangbare waarde.
We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Niet van gelijkheid. Zo ontwikkelt elk kind zich op zijn eigen, persoonlijke manier. We vinden het belangrijk dat het eigene van elk kind gerespecteerd wordt en dat zijn gevoel van eigenwaarde en zijn zelfvertrouwen beschermd en vergroot worden. Voor die persoonlijke ontwikkeling van een kind, vinden we het belangrijk dat kinderen samenwerken, elkaar helpen, elkaar uitdagen en met elkaar leren. Dit alles stimuleren wij in een open en veilige sfeer.
Veel ouders kiezen bewust voor een christelijke school. Dit geldt ook voor ouders zonder kerkelijke of christelijke achtergrond. Alle ouders en kinderen zijn van harte welkom op De Hoeksteen! Uiteraard verwachten we dat alle leerlingen aan alle activiteiten en lessen op school deelnemen en dat iedereen elkaar met respect behandelt.

2.1. Hoe maken we de christelijke identiteit zichtbaar?

Godsdienstige vorming
Iedere schooldag begint en eindigt met een gebed of een lied. Enkele malen per week vertelt de leerkracht een bijbelverhaal, waarbij hij een link legt met de actualiteit of hoe we omgaan met elkaar. Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van het kind vormen. Verder hebben de christelijke feestdagen een bijzondere plek op De Hoeksteen.
Bij ons godsdienstonderwijs hanteren we de methode ‘Trefwoord’. Deze methode besteedt ook aandacht aan de andere wereldgodsdiensten.

2.1.1. ‘Hoeksteen in actie’

De Hoeksteen is een sociale school, met niet alleen aandacht voor het eigen schoolklimaat. Daarom kennen we ‘Hoeksteen in Actie’! Twee maal per jaar doen we een actie voor een goed doel. Zo leren kinderen al vroeg te delen. De projecten waar het geld naar toe gaat staan dicht bij de belevingswereld van de kinderen. We besteden in de groep aandacht aan de projecten, zodat kinderen besef krijgen van de wereld om zich heen.
Om het jaar nemen we deel aan actie ‘Schoenmaatjes’ van Edukans en houden we een sponsorloop voor de Roparun waaraan enkele leerkrachten van onze school meedoen.In de maandbrief vindt u regelmatig een overzicht van de besteding van dit geld.

2.2. Visie op het onderwijs

Onze missie: Samen lerend naar een solide toekomst!

Onze school is een school met een missie: ‘De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!’. Om deze solide basis goed te kunnen vormen, leggen we op bij ons onderwijs het accent op het sociale karakter van de school, als samenleving in het klein, waar goede aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling naast alle vakgebieden waar we goed onderwijs in bieden, met goede zorg voor leerlingen en binnen een duidelijke structuur:

 • We ondersteunen de leerlingen in hun ontwikkeling van goede (basis)vaardigheden en kennis, zodat zij optimale resultaten behalen die bij hun individuele capaciteiten passen.
 • We geven onderwijs op een adaptieve (een bij het kind passende) wijze. We stemmen ons onderwijs af op de leer- en ontwikkelingsbehoefte van een kind. Kinderen leren op hun eigen niveau.
 • We zetten in op ontwikkeling van zelfregulatie bij leerlingen, zodat zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leren. Leerlingen werken vanuit intrinsieke motivatie aan leerdoelen die bij hun ontwikkeling & onderwijsbehoeften horen. Zij leren reflecteren op zichzelf, de manier van werken en opbrengsten van dat werken, zodat zij opgroeien tot authentieke, kritische, zelfdenkende burgers. Bij ons onderwijs is niet methode of de groep leidend, maar de onderwijsbehoefte en daarbij passende instructie of begeleiding.
 • We gebruiken in evenwichtige mate coöperatieve werkvormen, zodat leerlingen de vaardigheid ‘samenwerken’ goed kunnen ontwikkelen.
 • In ons onderwijs zijn niet methodes, maar leerlijnen het fundament.
 • Bij ons onderwijs leren leerlingen onder lestijd overal, zowel binnen als buiten het lokaal. Door de open structuur van ons gebouw en verbindingen tussen lokalen en algemene ruimtes, kunnen leerlingen alle ruimtes benutten om te leren. Onze leerlingen hebben geleerd de passende eigen werkplek te kiezen, waar ze goed kunnen leren.
 • Elke (zorg)leerling heeft binnen het groepsplan een eigen werkplan, gebaseerd op de mogelijkheden & behoeften van het kind.

2.3. Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap

Een veilige leeromgeving is een voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast het aanbod van kennis en vaardigheden werken we bewust aan het bereiken en behouden van deze veilige leeromgeving. Goed met elkaar omgaan, samenwerken binnen de klas en op het (speel)leerplein, voor jezelf opkomen, aandacht hebben voor elkaars verhalen tijdens kringgesprekken en met elkaar nadenken over normen en waarden zijn aspecten waar we veel aandacht aan besteden.
We spreken positieve en hoge (maar realistische) verwachtingen uit, laten merken dat we vertrouwen hebben in de kinderen en geven zo veel mogelijk positieve feedback op product en proces.
‘Leefstijl’, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, draagt ook bij aan een veilig schoolklimaat, doordat leerlingen veel praktische oefeningen en spellen doen waardoor zij sociale vaardigheden oefenen en leren toepassen.
In onze visie is de school een samenleving-in-het-klein: een oefenplaats waarin de kinderen de kans krijgen goed te leren functioneren in de maatschappij. In de klas, op het schoolplein en tijdens het overblijven krijgt een kind te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de samenleving. Op De Hoeksteen stimuleren we een leerling voor zijn mening uit te komen en tevens respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. Dit doen we bijvoorbeeld door aan het begin van elk schooljaar met de leerlingen duidelijke groepsregels op te stellen. De leerling ontwikkelt zijn sociale competenties verder, wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan meedenken en meebeslissen.

Op De Hoeksteen volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen door het invullen van een leerlingvragenlijst van ‘Op School’ en via een jaarlijkse Vragenlijst Veiligheid Leerlingen.
Omdat we het belangrijk vinden dat ouders betrokken zijn bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind staat tijdens het eerste rapportgesprek de vraag centraal op welk vlak de sociale ontwikkeling van een kind sterk is en waar het kind nog in kan of moet groeien.

2.4. Onze ondersteuningsstructuur voor specifieke onderwijsbehoeften

Op De Hoeksteen hebben we, in overeenstemming met onze visie, een goed systeem om leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. We volgen de prestaties van alle kinderen nauwlettend. Dit geeft ons de mogelijkheid het onderwijs af te stemmen op het individuele kind. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind hanteren we als school het leerlingvolgsysteem van Cito, methode gebonden toetsen, het volgsysteem ‘Op School’ voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de observaties in de groep.
U kunt in het hoofdstuk: ‘Ondersteuning van onze leerlingen’ meer lezen over de manier waarop wij deze specifieke ondersteuning vorm hebben gegeven.

2.5. Ouderbetrokkenheid

Bezien vanuit onze visie is het logisch dat we ouderbetrokkenheid heel belangrijk vinden. U kent uw kind het best en het langst; u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. De betrokkenheid van ouders bij hun kind(eren) beïnvloedt de leerprestaties, de werkhouding en het gedrag van hun kind in hoge mate! Ouders kunnen de school van cruciale informatie voorzien en ze kunnen waardevolle tips geven voor de ondersteuning van hun kind. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar kansen voor een kind, om niet vanuit problemen te denken, en om hierover heldere afspraken te maken.

2.6. Leren op niveau

Binnen een groep zijn vaak grote verschillen op het cognitieve vlak of qua doorzettingsvermogen, concentratie en interesse. Daarom bieden we onze lessen volgens gelaagde instructie’ aan. Dat betekent dat we bij de basisvakken (rekenen, taal en lezen) uitgaan van verschillen tussen leerlingen. De instructie aan de kinderen hangt dus af van hun behoefte en leerstijl.
Op De Hoeksteen zullen sommige kinderen bij een vak gelijk aan de slag kunnen gaan. Anderen doen mee met de instructie of gaan daarna ook naar de verlengde instructie aan de instructietafel. In onze lessen bieden we elk kind de basisstof aan die het zal moeten beheersen. Daarnaast is er herhalingsstof voor de kinderen die moeite hebben met een bepaald onderdeel.

In elke klas zitten ook leerlingen die bovengemiddeld scoren op één of meerdere vakken. Zij werken volgens een schaduwrooster met een verrijkingsmap en krijgen zo verrijkingsopdrachten aangeboden zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en boven het groepsgemiddelde blijven presteren. De leerkracht legt de leerlingen een probleem voor dat ze op eigen niveau en (soms) door samen te werken moeten oplossen. Daarnaast werken we volgens de principes van het groepsdoorbrekend werken: rekenaars, goede begrijpend lezers en goede spellers die hun jaargroep ver vooruit zijn, werken met een hogere groep mee. Andersom is ook mogelijk; dit gaat in overleg met de ouders.

Meer- of hoogbegaafde kinderen volgen we apart en krijgen een gedeeltelijk afwijkend programma. Soms komt het kind in aanmerking voor aanmelding bij de kangoeroeklas.
Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk: ‘Ondersteuning van leerlingen & Passend Onderwijs’.

2.7. Zelfstandig werken

We gebruiken in de groepen 1 t/m 8 de kleuren van het verkeerslicht wanneer de kinderen zelfstandig werken. Dit gebeurt vooral bij kleine kringactiviteiten en het geven van verlengde instructie aan de instructietafel. Wanneer het verkeerslicht op oranje staat, mag een kind voor korte tijd niks aan de leerkracht vragen, wel met zachte stem aan de andere kinderen. Wanneer het licht op rood staat werkt iedereen zelfstandig en stil. De leerkracht geeft dan hulp aan specifieke leerlingen. Bij groen is de leerkracht beschikbaar.
We starten bij de kleuters al met het aanleren van goede vaardigheden om zelfstandig te kunnen werken. Dit doen we onder andere door het inzetten van het kiesbord, zodat de kinderen leren plannen welke dingen zij gaan doen.

2.8. Computers en nieuwe media

De school beschikt over voldoende moderne chromebooks om met hele klassen tegelijk met software te kunnen werken.
In groep 1 en 2 laten we de kinderen kennismaken met de computer met behulp van diverse online reken- en woordenschatprogramma’s die bij onze methode passen.

In de groepen 3 tot en met 8 werken de kinderen meerdere malen per week met digitale reken-, lees- en spellingprogramma’s en programma’s voor wereldoriëntatie. De kinderen leren het internet te gebruiken voor informatieverwerving. We hebben ervoor gekozen om de sites niet af te schermen, maar de kinderen ermee te leren omgaan, waarbij de docenten uiteraard toezicht houden.

Elke klas is voorzien van een modern digitaal schoolbord. De leerkrachten kunnen het onderwijs zo verrijken en ondersteunen met beeldmateriaal. Voor de verdere ontwikkeling en toepassing van ICT binnen ons onderwijs hebben we een ICT-beleidsplan opgesteld. Dit plan is een onderdeel van het schoolplan.

3. De organisatie van onze school

In het westelijke deel van Oud-Beijerland staan twee christelijke scholen: de Keuchenius en De Hoeksteen. Beide scholen zijn zelfstandig, ieder met eigen sterke kenmerken en verschillende schooltijden.
Marco de Jong is directeur van De Hoeksteen. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van beleid op onderwijskundig gebied, meerjarenplanning en kwaliteitsbewaking. Daarnaast zijn personeelsbeleid, financieel beleid en beheer van het gebouw onderdeel van zijn werk.
Yvonne Verweij, de adjunct-directeur, is het eerste aanspreekpunt voor De Hoeksteen en neemt veel praktische zaken en delen van de bovengenoemde beleidsterreinen voor haar rekening. Ook heeft zij externe contacten, ondersteuning van leerlingen, (aspecten van) personeelszaken en informatievoorziening in haar takenpakket.

Voor leerlingen die extra ondersteuning bij hun ontwikkeling nodig hebben is binnen de school een ondersteuningsstructuur opgezet (zie de paragraaf over de zorg voor onze leerlingen). Hettie Groeneveld en Christa van Velden zijn de intern begeleiders van de school. Zij coördineren de ondersteuning van deze leerlingen.
De bouwcoördinatoren sturen het onderwijs aan binnen de onderbouw (groepen 1 t/m 3) en de midden- en bovenbouw (groepen 4 t/m 8). De Taalklascoordinator doet dat voor dat specifieke aspect van het onderwijs op De Hoeksteen.

De directie vormt samen met de intern begeleiders, de twee bouwcoördinatoren en de Taalklascoördinator de staf van de school. De staf heeft gezamenlijk de verantwoording voor het schoolbeleid, de schoolontwikkeling, de meerjarenplanning en de kwaliteitsbewaking.

De directie: Yvonne Verweij & Marco de Jong

3.1. Aanmelden nieuwe leerlingen

U kunt een nieuwe leerling aanmelden bij de adjunct-directeur. Voorafgaand aan een inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats.
Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het zes ochtenden op school komen wennen.
Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de intern begeleider contact met u op voor een intakegesprek. U kunt dan over de specifieke kenmerken van uw kind praten en de wenochtenden afspreken. Bovendien krijgt u een informatiemap met praktische informatie.
Kinderen die van een andere basisschool komen, krijgen van de school waar de leerling vandaan komt een onderwijskundig rapport. Op grond van dat rapport en het oriënterend gesprek wordt bekeken of een leerling toegelaten kan worden. Er wordt in alle gevallen met de directeur van de vorige school contact opgenomen voordat een leerling wordt ingeschreven. De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen.

Hierbij wordt gekeken naar:

 • De groepsgrootte
 • De groepssamenstelling
 • De omvang van de extra ondersteuning die al wordt verleend binnen de groep

Oudere kinderen die geplaatst worden, kunnen in overleg een dag of een dagdeel komen meedraaien.

3.2. Groeps- en taakverdeling

De Hoeksteen werkt met jaargroepen. Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd dezelfde stof aangeboden krijgen. Onze school telt 9 groepen: 2 kleutergroepen, 6 homogene jaargroepen en 1 Taalklas.

Er zijn 16 leerkrachten en 2 onderwijsassistenten werkzaam op De Hoeksteen. Hiervan werkt het merendeel parttime. In de meeste groepen werken daarom twee leerkrachten. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor een groep. Relevante informatie over leerlingen is bij beide leerkrachten bekend. Als er iets voorvalt bij één van de leerkrachten kunt u het best eerst die betreffende leerkracht benaderen. Dit kunt u doen door een afspraak met de leerkracht te maken of een email te sturen. De leerkrachten beantwoorden mailberichten op werkdagen en bij niet dringende zaken uiterlijk binnen 2 weken.
Alle leerkrachten hebben, naast lesgeven aan een groep en de daarbij behorende voorbereiding, correctie en registratie van gegevens, ook diverse andere taken binnen de schoolorganisatie. Voorbeelden van deze taken zijn: ICT-coördinatie, MR-lidmaatschap, preventiemedewerker, lid van een commissie voor onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het organiseren van allerlei activiteiten met ouders uit de Ouderraad, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en het zomerfeest.

3.3. Schooltijden

Ons rooster ziet er voor alle groepen als volgt uit:
Maandag 8.30 - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag 8.30 - 14.30 uur

De overheid heeft voor de basisschool het minimum aantal lesuren vastgesteld op 7520 uur. Op De Hoeksteen hebben we deze lesuren volgens het bovenstaande rooster gelijkelijk verdeeld over 8 schooljaren, zodat elke groep elk jaar 940 uur les krijgt.

Pauze
‘s Morgens hebben de leerlingen van groep 3 en 4 drie keer per week een pauze van 30 minuten. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een pauze van 15 minuten.
Tijdens de TSO hebben alle leerlingen 45 minuten pauze, waarin ze lunchen en buiten spelen.

3.4. Vakantierooster en verlofregeling

Het vakantierooster van de school staat op onze site, op de pagina informatie/vakantierooster en verlof.

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.
Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de adjunct-directeur. Op de bovengenoemde pagina is meer informatie te lezen en is het verlofformulier te downloaden dat u ingevuld bij de adjunct-directeur kunt inleveren.

3.5. De gebouwen

De Hoeksteen heeft twee naast elkaar gelegen locaties (Zilvermeeuw en Aalscholver) en is gelegen aan de westkant van de Zoomwijck.
Ook Kivido maakt gebruik van het gebouw aan de Aalscholver. Daar verzorgen zij in 4 ruime en sfeervolle lokalen de buitenschoolse opvang en kinderopvang.

3.6. Vervanging bij verlof, scholing of ziekte

Bij verlof, scholing of ziekte zorgt de directie voor vervanging. Soms is het mogelijk dat degene die als duopartner voor dezelfde groep staat de vervanging op zich neemt. Als dit niet het geval is, wordt er gezocht naar vervanging door andere collega’s of leerkrachten van buiten de school.
Als er (binnen en buiten de school) geen vervanging beschikbaar is, kan een groep verdeeld worden over de andere groepen. Dit gebeurt ten hoogste 3 dagen per groep per ziektegeval. Als het niet anders kan, dan zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Als dit het geval is, dan stellen we de ouders van die groep de dag ervoor op de hoogte

3.7. Stagiairs

Jaarlijks loopt een aantal studenten van de PABO stage op onze school. De stage is een wezenlijk onderdeel van hun studie. Uiteraard houdt de groepsleerkracht de eindverantwoordelijkheid voor de groep. De laatste stage van de PABO heet de LIO-stage (Leerkracht In Opleiding), een intensieve praktijkstage ter voorbereiding op het leraarschap. De stagiair staat dat jaar steeds meer dagen van de week zelfstandig voor de groep en functioneert als een volwaardig teamlid. De leerkracht van de groep is aanwezig, maar op de achtergrond en niet perse in de groep. Dagelijks wordt de gang van zaken doorgesproken tussen leerkracht en LIO. Naast PABOstudenten zijn er op onze school ook regelmatig stagiaires van de opleiding Onderwijsassistent en Helpende Welzijn.

3.8. Veiligheid in en rondom de school

De veiligheid van kinderen en andere gebruikers van onze school is erg belangrijk. Onder de speeltoestellen op de pleinen liggen dempende materialen en de speeltoestellen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. De school heeft enkele BHV-ers (bedrijfshulpverleners) en voor iedere locatie een ontruimingsplan. Dit wordt twee keer per jaar met alle kinderen geoefend.

3.9. Verantwoordelijkheid van ouders voor de veiligheid op school

Als we een veilige omgeving voor onze kinderen willen, moeten we daar allemaal iets voor doen! Rondom de school mag u uw auto alleen in de parkeervakken plaatsen; zo blijft de schoolomgeving voor alle kinderen overzichtelijk en dus veilig. Ook wanneer het druk is mogen er geen auto’s (half) op het trottoir staan! U zult dan iets verderop moeten parkeren en een stukje lopen. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de Kiss & Ride-strook.

3.10. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan kunt u op onze site, pagina klachtenprocedure, of op https://csgdewaard.nl/over-de-waard/organisatie/klachtenprocedure lezen hoe u kunt handelen.

3.11. Andere belangrijke procedures

Met de volgende procedures kunt u te maken krijgen. U treft ze aan op de pagina ‘Jaarverslag, procedures en protocollen’ van onze site:

 • Gedragsprotocol
 • Anti-pestprotocol
 • Schorsen en verwijderen van leerlingen
 • Meldcode huiselijk geweld
 • Vertrouwensinspecteurs

3.12. De leerlingenraad

Onze school kent een leerlingenraad. Twee leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 zijn gekozen tot leden van de leerlingenraad. Met de directeur (meester Marco) vergaderen zij over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school en de leerlingen. Via nieuwsberichten op de site laten zij weten waar ze zoal mee bezig zijn.

4. De vakgebieden

Hoe en wat leert een leerling op De Hoeksteen? Want al houden we bij ons onderwijs rekening met de actualiteit, de leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de moderne methoden die we gebruiken. Informatie hierover ontvangt u ook tijdens de informatieavond in september.

4.1. Ons onderwijsconcept in de kleutergroepen: 'Thematisch werken'

We werken op De Hoeksteen planmatig aan de onderwijskundige ontwikkeling van de onderbouw binnen de school. De leerkrachten hebben een ´Handboek Onderbouw’ geschreven over het onderwijs aan kleuters. Hierin staat de manier van lesgeven en het leerlingvolgsysteem (het volgen van iedere leerling) in de groepen 1/2 beschreven. Met ons beredeneerd aanbod in het onderwijs aan jonge kinderen waarborgen we de doorgaande lijn en de kwaliteit.

De lesstof in de onderbouw wordt niet in vakken opgedeeld maar geïntegreerd aangeboden. Thematisch werken geeft samenhang aan alle activiteiten, waarbij ieder kind zich op eigen niveau verder kan ontwikkelen. De leerkrachten begeleiden en stimuleren het leerproces van ieder kind.
Bij een thema komen spelactiviteiten, werken met materialen, taal-, gespreks-, lees- en schrijf-, reken- en muziekactiviteiten aan bod. Alle activiteiten passen bij het thema van die periode. Elk thema heeft een aantal vaste onderdelen, waaronder het inrichten van een themahoek. De kinderen hebben altijd inbreng in het verloop van het thema.
Thematisch werken verhoogt de motivatie en betrokkenheid van de kinderen, ze worden enthousiast en ‘beleven wat ze leren’. Betrokkenheid heeft een positieve invloed op de werkhouding en de leerprestaties. Kinderen werken zelfstandig en nemen initiatief. Ieder kind kan op zijn niveau meedoen en zich verder ontwikkelen in zijn zone van naaste ontwikkeling.

4.1.1. De werkwijze in de groepen 1 en 2:

Tijdens themaweken werken we met het circuitmodel.
De kinderen werken in niveaugroepen en er worden verplichte opdrachten op hun eigen niveau (gelaagd) aangeboden. In dit soort opdrachten gaat het vooral om het aanleren van verschillende technieken en de cognitieve ontwikkeling. De kinderen ontwikkelen hierbij hun werkhouding, taakgerichtheid, cognitieve, expressieve, constructieve en motorische vaardigheden.

Themaweken Sil op school
In de onderbouw werken we met de methode Sil op school. Sil op school is een digitale kleutermethode die aan alle kerndoelen voldoet. Deze methode speelt in op actuele zaken die in de (kleuter)wereld spelen en biedt binnen terugkerende thema’s spel- en werkvormen die nauw aansluiten bij de beleving en het niveau van kleuters. Onze leerkrachten gebruiken deze methode als bronnenboek. Met de leerlingen samen vullen ze de thema's aan met opdrachten en materialen. zodat een rijke leeromgeving ontstaat en onze kleuters spelenderwijs leren. Op De Hoeksteen werken we zo op een structurele manier aan beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid ter voorbereiding op het methodisch leesonderwijs, wat start in groep 3. Belangrijk hierbij is dat de kinderen taalbewust worden en tijdsbesef krijgen.

We gebruiken de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen voor kleuters als aanvulling. Daarnaast koppelen we activiteiten aan routines zoals dagritmekaarten, etiketteren, gebruik van het keuzebord, de weekwijzer. Vanuit Sil op school werken we ook met de 2 poppen Sil en Lis, digitale prentenboeken, de Tijdwijzer en de Letterkast.

Parkeerweken
In de parkeerweken, die we 8 keer per jaar inroosteren, gebruiken we met name de ontwikkelingsmaterialen. Bovendien hebben de kinderen dan vooral de gelegenheid om alles wat ze geleerd hebben zelf toe te passen. De leerkracht kan dan, waar nodig, kinderen individueel verder helpen in hun ontwikkeling.

4.1.2. Dagritmekaarten en weekwijzer

Binnen de rekenactiviteiten in de kleuterbouw is de ontwikkeling van tijdsbesef en tijdsbeleving van belang. We stimuleren dit door gebruik te maken van dagritmekaarten van Sil op school en de weekwijzer. Ook hebben we in het klaslokaal een verjaardagskalender hangen. Tijdsbesef is voor jonge kinderen gekoppeld aan de seizoenen, aan het ritme van dag en nacht, aan het naar school en weer naar huis gaan en aan de dagelijkse gang van zaken op school.

4.1.3. Het ontwikkelen van de motoriek

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen 2x per dag een uur buiten op het schoolplein en vanaf de herfstvakantie tot de meivakantie gymmen we minimaal één keer per week in het speellokaal in de school. Bij zeer slecht weer gaan we niet naar buiten, maar gaan we extra gymmen in het speellokaal.
We werken aan de ontwikkeling van de fijne motoriek, zoals aan het voorbereidende schrijven, de ontwikkeling van de voorkeurshand, een correcte schrijfhouding en het leren van de juiste pen- of potloodgreep. We gebruiken voor de kinderen die woorden willen maken stempels, de computer, tijdschriften enz. Ook bieden we kinderen die hier interesse in hebben stoplichtletters en stoplichtcijfers aan. Zo leren ze de letters en cijfers met de juiste schrijfrichting te schrijven.
De voorbeeldkaart geven we in groep 2 mee aan de ouders van kinderen die er aan toe zijn, zodat zij de letters op de juiste manier kunnen voordoen.

4.2. Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8

4.2.1. Rekenen en wiskunde

Vanaf groep 3 rekenen de kinderen een uur per dag. Onze school gebruikt de laatste versie van de methode ‘Wereld In Getallen’. Belangrijk kenmerk is dat de oefenstof aansluit bij alledaagse situaties. In deze moderne methode komen alle belangrijke rekengebieden aan bod, zoals hoofdrekenen, handig rekenen, breukgetallen, procenten, verhoudingen, meten, tijd, rekenen met geld, tabellen en diagrammen.

De leerlingen leren:

 • problemen op diverse manieren op te lossen;
 • kritisch te zijn;
 • samen te werken om oplossingen te vinden;
 • samenhang tussen begrippen te herkennen.

Bij de methode hoort een softwareprogramma dat voor elk kind de leerstofverwerking en oefeningen aanbiedt op niveau. Ook gebruiken we het digibord zodat kinderen ook profiteren van de visuele aanbieding van het rekenprobleem. De opbouw in meerdere niveaus en het werken met weektaken past bij onze visie en manier van werken, waarbij leerlingen leren zelf verantwoording te dragen voor het inplannen van een deel van de stof.

4.2.2. Nederlandse taal

Op De Hoeksteen werken we met de methode ‘Staal’. Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven. De spellinglijn is gecombineerd met grammatica. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar anderen. Behalve schriftelijk taalwerk, leren we kinderen ook verhalen schrijven, spreekbeurten en boekbesprekingen houden.
De kinderen leren een spellingstrategie per week, ondersteund met filmpjes op het digibord en door een picto. Iedere week is er ook aandacht voor grammatica: gebruik van leestekens, werkwoorden, andere woordsoorten en zinsdelen.

4.2.3. Lezen

De aanpak van de leesbegeleiding van alle kinderen is vastgelegd in ons leesprotocol. Ook hier gaan we uit van een gelaagde aanpak. In groep 3 werken de kinderen met de nieuwste versie van de methode ‘Veilig Leren Lezen (KIM-versie)’.

In de groepen 4 en 5 gebruiken we voor technisch lezen de methode ‘Station Zuid’. De methode kent 3 leesniveaus en is opgebouwd rondom verhalen over ‘De Brandweerclub’.
De methode bevat filmpjes voor op het digibord als start van de verhaallijn en de oefeningen met de leerlingen. Naast de werkboekjes is er ook oefensoftware voor de leerlingen. Het verhaal van de brandweerclub eindigt altijd met een spannende cliffhanger en met een code die verschijnt, kunnen de kinderen thuis inloggen op de speciale website. Zij kunnen thuis dan verder lezen. Daarnaast bevat de site leestips en leesnieuwtjes voor de kinderen en informatie voor ouders over de methode en leesbevordering.

In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen. Voor begrijpend lezen hanteren we van groep 4 t/m 8 de nieuwste versie van de methode 'Nieuwsbegrip XL'. Deze methode kenmerkt zich door de actualiteit: leerlingen passen begrijpend leesstrategieën toe op actuele onderwerpen. Deze manier van werken spreekt aan!

Uiteraard is ook plezier in lezen heel belangrijk. Daarom lezen we veel voor.
We doen ieder jaar mee metaan de Kinderboekenweek. We maken voornamelijk in groep 7 en 8 ook gebruik van 'Blits', een methode die gericht is op het oefenen van studievaardigheden.

4.2.4. Schrijven

Via de methode ‘Schrijven doe je zo’ biedt de leerkracht naar eigen inzicht individuele kinderen de juiste (blok)letters aan. Zo ontwikkelt iedere leerling een goed handschrift.

4.2.5. Engels

Vanaf groep 1 leren de leerlingen de Engelse taal. We werken met de methode ‘Groove me’. Bij deze methode is (pop)muziek het startpunt van de lessen Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! De leerlingen leren vanaf groep 1 Engels luisteren, zingen en spreken. In de loop der jaren komt daar lezen en schrijven bij. in de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.

4.2.6. Wereldoriëntatie

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Soms gebeurt dit in
aparte vakken aan de hand van moderne methoden (Naut, Meander en Brandaan), maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, presentaties, schooltelevisie, filmpjes op het digibord, werkstukken, e.d.
De Hoeksteen is School op Seef, wat betekent dat ons verkeersonderwijs op een praktische manier leerlingen leert om zich veilig door het verkeer te bewegen. Een afsluitend praktisch en theoretisch verkeersexamen in groep 7 maakt hier deel van uit.

4.2.7. Handvaardigheid, muziek en tekenen

Vanaf groep 3 besteden we zo’n drie uur per week aan deze creatieve vakken. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma: niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien we deze vakken niet louter als ontspannend. We streven kwaliteit na! Naast het aanleren van een aantal technieken en het leren hanteren van de benodigde gereedschappen en materialen, ligt de nadruk op de ontwikkeling van creatieve vaardigheden. Voor de creatieve vakken gebruiken we diverse digitale bronnen.

4.2.8. Bewegingsonderwijs

De groepen 4 t/m 8 gymmen 1x per week één uur in de gymzaal van sporthal ’t Paradijs. De resterende tijd voor bewegingsonderwijs zetten we actief in bij (korte) gymlessen buiten, praktische verkeerslessen, biologie, drama, dans, leefstijlspelen en af en toe een leuk spel op het schoolplein. Voor gymnastiek heeft uw kind aparte kleding nodig: een sportbroekje en T-shirtje of een gympakje. Gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn niet verplicht, maar ter voorkoming van voetwratten en blessures wel aan te bevelen. Wilt u uw kind op de dagen dat het gymt gemakkelijke kleding aan doen? We zijn anders veel tijd kwijt met aan- en uitkleden.
Voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 is het belangrijk dat ze goede schoenen dragen, waarop ze zonder problemen naar de gymzaal kunnen lopen of fietsen. Denkt u bij regenachtig weer ook aan regenkleding? Om verlies te voorkomen is het beter dat de kinderen geen sieraden, horloges en geld bij zich hebben op gymdagen. Oorbellen en ringetjes zijn gevaarlijk en moeten worden afgedaan.
Voor de kleuters moeten de gymschoenen (instappers of schoenen met klittenband) voorzien zijn van een naam. Deze blijven het gehele schooljaar op school. In het speellokaal wordt door de kleuters in de kleding of in hetondergoed gegymd.
Enkele malen per jaar organiseren we met sportverenigingen workshops, zoals judo, zwemmen of fietscross. Kinderen worden aangemoedigd om met diverse schoolsporttoernooien mee te doen.

4.2.9. Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgt uw kind structureel huiswerk mee. Vanaf groep 3 gebeurt dit alleen in overleg en als het past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Tijdens de informatieochtend hoort u hier per klas meer over.

5. Ondersteuning van leerlingen & Passend Onderwijs

Hoe wij de ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften & Passend Onderwijs binnen onze school hebben ingericht, kunt u lezen op onze site, pagina Ondersteuning van leerlingen & Passend Onderwijs en de bij die pagina behorende sub-pagina's.

5.1. De intern begeleider

Onze intern begeleiders (ib’ers), Hettie Groeneveld en Christa van Velden, volgen de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineren de basis- en extra ondersteuning voor alle leerlingen en in het bijzonder voor hen die deze ondersteuning nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen.
Een intern begeleider ondersteunt collega’s met adviezen, neemt individuele toetsen bij de kinderen af en voert (zorg)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Als de extra ondersteuning in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep mee kan blijven draaien, bespreken de leerkracht en de ib’er de ontwikkeling van deze leerling en spreken zij vervolgstappen af.

5.2. Het leerlingvolgsysteem

Van iedere leerling houdt De Hoeksteen een leerlingdossier bij. Hierin beschrijven de leerkrachten de ontwikkeling van de leerling op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied. Zo kunnen we de ontwikkeling van elk kind goed volgen. Het dossier bevat onder meer observaties, toetsgegevens, resultaten van het werken in de groep, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met het kind, ouders of externe deskundigen.
Het dossier is via het Ouderportaal door ouders in te zien en aan te vullen. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

5.3. Toetsing en 'rapportage'

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de leerlingen onder andere door middel van observatie en toetsing. 
Onze jongste leerlingen volgen we al goed: bij hen nemen we in maart de Cito-toetsen voor groep 1 af. Nadat we een helder beeld hebben gekregen van de totale ontwikkeling van een kind, bepalen de leerkracht, de ib’er en de directie, in overleg met de ouders, naar welke groep het kind zal gaan in het nieuwe schooljaar. 
Twee maal per jaar nemen we in groep 2 de Cito-toets ‘Rekenen voor Kleuters’ en ‘Taal voor Kleuters’ af. De leerkracht krijgt op deze manier een goed beeld van de ontwikkeling van een kind. Na afname bepalen we welke leerling in aanmerking komt voor nadere observatie. Dit zijn de kinderen met risicoscores. De leerkrachten en de ib’er bespreken welk kind er extra ondersteuning nodig heeft. Voor deze kinderen maken we (na overleg met de ouders) een handelingsplan, zodat ze in de kleine kring extra uitleg en oefening krijgen. Ook maken we voor de heel goed scorende kinderen een (groeps)plan. Zij krijgen verrijkingsstof aangeboden.
Aan het einde van groep 2 stelt de  leerkracht de letterkennis van de kinderen vast. Voor groep 3 ontstaat er zo een duidelijke beginsituatie.

Het werk dat de kleuters maken naar aanleiding van de thema’s wordt in het plakboek geplakt. Zo ontstaat er van ieder kind een zichtbare ontwikkelingslijn van de kleuterperiode. Na groep 2 mag het boek thuis blijven als leuke herinnering voor later. 

Vanaf groep 3 nemen we voor veel vakgebieden toetsen af die bij de methode horen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar, aan de hand van de jaarlijkse toetskalender, een aantal methode- onafhankelijke CITO- toetsen af. De toetsweken worden in de maandbrief vermeld.
In groep 8 nemen we een landelijke eindtoets af. De vorderingen van alle kinderen worden drie keer per jaar intern besproken tussen de leerkrachten en de intern begeleider. 

In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen vlak voor de eerste spreekavond hun plakboek ter inzage mee naar huis. De tweede spreekavond en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 1 en 2 naast hun plakboek ook een rapport ter inzage mee naar huis. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee rapporten: voor de voorjaarsvakantie en vlak voor de zomervakantie.

Als er iets bijzonders aan de hand is met uw kind, dan neemt de leerkracht contact met u op. Andersom kunt u natuurlijk ook altijd een afspraak maken.

De Hoeksteen participeert in onderzoeken van hogescholen en universiteiten, waarbij de anonimisering van gegevens gegarandeerd wordt. Als u daar bezwaren tegen heeft, dan kunt u ons die schriftelijk melden. Uw kind zal dan niet deelnemen aan deze onderzoeken.

5.4. De kangoeroeklas Met sprongen vooruit!

Ook dit schooljaar wordt binnen CSG De Waard een regionale plusklas ingezet, genaamd ‘De Kangoeroeklas'.
In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan (vermeend hoog)begaafde leerlingen. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar. De rest van de schoolweek bieden de eigen scholen vanzelfsprekend een uitdagend en passend programma.
Eén van de drie Kangoeroeklassen is wekelijks een ochtend te gast op de Keuchenius. Elke donderdagochtend komen kinderen uit Heinenoord, Piershil, Mijnsheerenland en van verschillende scholen in Oud-Beijerland bij elkaar.

Er zijn uiteenlopende redenen waarom leerlingen in de Kangoeroeklas zitten. Deelnemende (hoog)begaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de eigen basisschool, hebben de deelnemers aan de Kangoeroeklas behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Zij hebben op een bepaalde manier ‘last’ van hun talent. In de Kangoeroeklas wordt aandacht aan deze onderwijsbehoefte besteed.
Zo is er veel aandacht voor de sociale emotionele kant van de kinderen, voor het leerproces in het algemeen, voor de executieve functies en voor het ontwikkelen van autonomie en zelfverantwoordelijkheid. Enkele dingen waar leerlingen binnen de Kangoeroeklassen aan werken zijn: samenwerken, zelfreflectie, kritiek geven en ontvangen, zelf opzoeken en aangaan van uitdagingen, verwoorden en uiten van dingen, discussiëren en filosoferen, doorzetten, plannen maken en uitvoeren, presenteren, je zelf ontdekken en jezelf leren zijn of blijven.

Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas verloopt via de intern begeleider en hoogbegaafdheidscoördinator van de school van uw zoon of dochter. De aanmelding wordt altijd beoordeeld door een toelatingscommissie die toetst of het kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing.

Ieder jaar verschijnt in september een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

5.5. Versnellen of vertragen

In principe doorloopt een kind de basisschool in acht opeenvolgende jaren. Soms is het voor een kind beter om een schooljaar te vertragen. Uiteraard hebben er dan al diverse zorggesprekken plaatsgevonden en zijn ouders betrokken bij dit proces.

Het komt geregeld voor dat een kind wel naar een volgende groep gaat, maar voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Mogelijk haalt het kind op dat vakgebied niet het beoogde eindniveau van de basisschool. Over dit soort consequenties wordt door het personeel met ouders en het kind gesproken. Vanzelfsprekend zal de school inzetten op een zo hoog mogelijk resultaat. 

Redenen voor het laten doubleren van een kind kunnen zijn dat de extra ondersteuning onvoldoende resultaat heeft opgeleverd of omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind achterblijft. Wanneer een kind een jaar overdoet, ondersteunt de leerkracht het kind extra volgens een specifieke aanpak, beschreven in een plan. Zo ondersteunen we het kind om zich optimaal te ontwikkelen en eventuele achterstanden weg te werken. De uiteindelijke beslissing tot ‘zittenblijven’ is een schoolverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat het team van de school een bindend besluit hierover neemt. 

Het is ook mogelijk dat een leerling een groep versneld doorloopt. Dit gaat volgens de procedure die hier speciaal voor is opgesteld.

5.6. Schoolmaatschappelijk werk

Sara Ramzani is als schoolmaatschappelijk werker vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk verbonden aan onze basisschool. Sara is bereikbaar via s.ramzani@kwadraad.nl of op 06 4071 6473. Op donderdagochtend is zij veelal op school aanwezig.

U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en schoolgerelateerde problemen of zorgen, anders dan leerproblemen.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst indien nodig door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk, voor zover u hier toestemming voor geeft, nauw contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is.

5.7. Logopedie

Elk jaar screent een logopedist onze 5-jarige leerlingen op het gebied van taal- en spraakproblemen. Opvallende uitkomsten worden met de ouders besproken. Mocht uw kind een vervolgonderzoek of de behandeling van een logopediste nodig hebben, kunt u bij de huisarts een verwijzing vragen. Wij werken op een prettige manier samen met Logopediepraktijk Wijnmaalen, die in ons gebouw aan de Aalscholver is gevestigd.
Gegevens kunt u opvragen bij de intern begeleider.

5.8. Andere belangrijke functies

Op onze school fungeren de volgende personen of instanties die voor u van belang zijn. Op de genoemde pagina van onze site kunt u meer informatie vinden:

5.9. De overgang naar het voortgezet onderwijs

Al in de jaren voorafgaand aan groep 8, vormen de leerkrachten zich een beeld van de mogelijk uitstroom van leerlingen richting het Voortgezet onderwijs. We adviseren ouders en leerlingen om al in groep 7 scholen te gaan bezoeken. In de loop van het laatste schooljaar delen we folders uit en hangen we posters op met informatie over open dagen en informatieavonden, ter ondersteuning van de oriëntatie.

In de maand maart vinden de adviesgesprekken plaats. Het advies dat de leerkracht, in overleg met de directeur en ib´er geven, is weloverwogen en niet beïnvloedbaar.
Het advies is gebaseerd op wat we op school in de praktijk van alledag met de leerling meemaken: werkhouding, observaties, toetsgegevens van meerdere jaren en de CITO-toetsen. Wij weten van de prestaties, belangstelling en mogelijkheden van de leerling. Ook betrekken wij bij ons advies hoe uw kind omgaat met huiswerk, waar de interesse ligt en hoe de motivatie en werkhouding zijn. De onderwijskundige geschiedenis geven we door aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.

In de jaren nadat de leerlingen van school zijn gegaan, hebben we regelmatig contact met de scholen voor Voortgezet Onderwijs over onze leerlingen en hun vorderingen.

6. Onderwijsontwikkeling en resultaten

Het onderwijs is het laatste decennium behoorlijk veranderd en zal de komende jaren blijven veranderen. Ons team besteedt, naast het lesgeven en organiseren van activiteiten, veel aandacht aan ontwikkeling van de school en persoonlijke professionalisering.
Ieder jaar organiseren we als team vijf studiedagen, zodat wij nieuwe ontwikkelingen binnen de school kunnen starten, nieuwe methodes goed kunnen invoeren en onderwijs kunnen blijven aanbieden wat bij de maatschappelijke ontwikkelingen past. Welke ontwikkelingen wij de komende jaren door gaan maken en hoe wij ons onderwijs willen ontwikkelen, hebben we beschreven in ons Schoolplan.
U kunt de meerjarenplanning en ons jaarplan inzien op onze site, pagina ‘onze school/onderwijsontwikkeling’. Ook kunt u onze school terugvinden op www.scholenopdekaart.nl.

6.1. Individuele nascholing

Een groot deel van ons team volgt, naast bovengenoemde schoolontwikkeling, individuele cursussen op het gebied van speciale leerlingenzorg, specialisaties zoals rekenen, taal, ICT of hoogbegaafdheid en het omgaan met bijzonder gedrag.

De persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten kan ondersteund worden door middel van Beeldcoaching. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de site, pagina ‘onze school/onderwijsontwikkeling’.

6.2. Schoolresultaten

Veel zaken zijn niet objectief te meten: sfeer, gezelligheid, hoe gaan de kinderen met elkaar om, gaan de kinderen met plezier naar school, enzovoorts. Dat ze niet objectief vast te leggen zijn, wil niet zeggen dat wij deze punten minder belangrijk vinden. In tegendeel: we vinden de pedagogische kant van onze school en het sociaalemotioneel welbevinden van uw kind zeker zo belangrijk als de te meten resultaten. We streven er daarom naar om het onderwijs zo veel mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden van uw kind. In het hoofdstuk ‘de zorg voor onze lerlingen’ kunt u lezen hoe we de resultaten van leerlingen vastleggen in het leerlingvolgsysteem. Over de resultaten van uw eigen kind wordt met u persoonlijk gesproken tijdens de spreekavonden.

Uiteraard doet ook De Hoeksteen mee aan de landelijke eindtoets. De eindtoets kent, naast de score van iedere leerling, een gemiddelde schoolscore toe. De school scoort hier ruim voldoende op, zoals u kunt zien op 'Scholen op de Kaart'. Uit deze gegevens blijkt dat onze leerlingen de laatste jaren ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. Ook de uitstroomgegevens richting het Voortgezet Onderwijs, die op de pagina 'Schooladvies' en 'Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar' op diezelfde site staan, tonen die goede resultaten aan.

Vanaf groep 6 houden de leerkrachten de plaatsingwijzer bij: een document waarin zij hun visie op de verwachte uitstroom van elke leerling onderbouwen. Na de Cito-toetsen van januari in groep 8 worden de laatste gegevens ingevuld. Al deze gegevens worden gebruikt om een advies op te stellen voor het vervolgonderwijs. De eindtoets wordt gebruikt als extra check bij de advisering voor het voortgezet onderwijs. Ook de uitstroomgegevens richting het Voortgezet Onderwijs, die op dezelfde pagina staan, laten goede resultaten zien.
De leerkrachten baseren het beeld over onderwijsopbrengsten en het advies voor het Voortgezet onderwijs op de ontwikkeling over de volledige acht jaar die elke leerling bij ons op school zit. Zij construeren dat beeld uit de Cito-toetsen, methodegebonden toetsen en observaties op het sociale vlak. Wij vinden het belangrijk dat uw kind op de goede plek binnen het voortgezet onderwijs terecht komt. De school van voortgezet onderwijs bepaalt vervolgens of een leerling wordt toegelaten.

7. Ouders en de school

Betrokkenheid van ouders
De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Iedereen heeft daarin zijn eigen taak. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Leerlingen behalen betere resultaten en voelen zich sneller op hun gemak op school als er tussen thuis en school een goed contact is.
U kunt op vele manier betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder of als lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Van school uit houden we u op de hoogte van alle activiteiten die op school plaatsvinden. Uw hulp en betrokkenheid stellen we zeer op prijs.

7.1. Informatievoorziening aan ouders

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet. Hoe u deze app kunt downloaden kunt u lezen op de pagina ‘informatie/betrokken-ouders/schoolapp-en-ouderportaal’.

Elke maand ontvangt u ook onze digitale nieuwsbrief. Hierin treft u een samenvatting aan van alle informatie die op de site staat over de volgende maand. Zo bent u steeds tijdig op de hoogte van activiteiten die er gaan plaatsvinden. 

U kunt de informatie ook lezen op de facebookpagina van de school, waarop veel foto’s te zien zijn van actuele schoolactiviteiten.

7.2. Informatie- en spreekavonden

In september houden we in alle groepen een informatie-ochtend. Aan het begin van woensdagochtend laten de kinderen zelf zien wat er (nieuw) is in hun klas. Ook is de leerkracht aanwezig voor eventuele groepsspecifieke vragen.

Spreekavonden houden wij niet meer op de traditionele manier. De leerlingen van de groepen 1/2 en 4 t/m 8 worden, samen met hun ouders, in schoolweek 2 - 4 uitgenodigd voor een startgesprek. Voor groep 3 zijn gesprekken gepland na het afronden van de eerste leeskernen. Samen met u en uw kind willen we bespreken wat we van elkaar verwachten en hoe het met uw kind gaat. Ook in februari worden de gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen in de vorm van ouder-kindgesprekken gehouden. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt uw kind het plakboek of het rapport al mee naar huis. We vinden het belangrijk dat gescheiden ouders samen op gesprek komen: zo blijft u beiden op de hoogte.

In de laatste 3 weken voor de zomervakantie vinden er ook nog gesprekken plaats met ouders waarvan wij denken dat een afrondend gesprek noodzakelijk is. Uiteraard kunt u ook tussendoor de leerkracht van uw kind spreken. U kunt dan na schooltijd of via de e-mail een afspraak met de betreffende leerkracht maken. In de jaarplanner op onze site kunt u de data vinden van de informatie- en spreekavonden.

7.3. Inloopochtenden

Meerdere keren per jaar kunt u aan het begin van de woensdag- of vrijdagochtend met uw kind de klas inlopen om samen het schoolwerk te bekijken. Data van deze ‘inloopochtenden’ staan vermeld in de agenda van de nieuwsbrief. De inloopochtenden zijn van 08.15 tot 08.30 uur.

7.4. Tevredenheidsonderzoek

Om de twee jaar vindt een oudertevredenheidsonderzoek plaats. Het doel van het onderzoek is om gebieden te selecteren waarop we de kwaliteit van de school kunnen verbeteren. De uitslag van het onderzoek wordt besproken met de MR- en de teamleden. Via de maandbrief en de website brengen we u van de resultaten op de hoogte.

7.5. Medezeggenschapsraad(MR)

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beslissingen die in en voor de school genomen worden. Bij veel beslissingen wordt eerst de medezeggenschapsraad (MR) gehoord. De MR kent zowel advies- als instemmingsrecht. Zo kan de MR bijvoorbeeld adviseren over een vakantieregeling of een fusie en heeft de directie soms instemming nodig van de MR, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het schoolplan en bij de besteding van de ouderbijdrage.
Door actief te zijn binnen de MR kunnen ouders een constructieve invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt; dit is te vinden op de ouderpagina van de site.

De vertegenwoordigende ouders binnen de MR worden driejaarlijks gekozen vanuit en door de ouders van alle kinderen op school. De personeelsleden in de MR worden door het team gekozen. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de MR mailen: mr.hoeksteen@csgdewaard.nl.

7.6. Ouderraad (OR)

Naast een medezeggenschapsraad heeft onze school ook een actieve ouderraad. Zij organiseren, samen met teamleden, allerlei festiviteiten zoals de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paaslunch, het zomerfeest en buitenschoolse sportactiviteiten. Op vrijwillige basis kunnen leerlingen meedoen aan diverse toernooien: basketbal (kerstvakantie), schoolvoetbal (voorjaar), zwemkampioenschappen (maart), de avondvierdaagse (juni) en korfbal (juni). Informatie over de ouderbijdrage treft u op de site aan onder informatie/betrokken ouders. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de OR mailen: or.hoeksteen@csgdewaard.nl.

7.7. Hulpouders en ouderparticipatie

De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Iedereen heeft daarin zijn eigen taak.
We hebben binnen onze school de afspraak dat elke ouder minimaal één keer per jaar ergens bij meehelpt - vele handen…
U kunt op vele manieren betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld bij het lezen met BOUW, spelletjesochtend in groep 2, computerhulp, natuurpad, moestuin, organiseren van feesten, TSO, sportevenementen, begeleiding bij excursies, schoolreizen enz. 
Bij veel activiteiten op onze school is de hulp van de ouders onmisbaar! Aan het begin van het schooljaar vragen we uw hulp via de hulpouderbrief. In deze brief leest u bij welke activiteiten we hulp nodig hebben, waarbij we zoveel mogelijk dagdelen & data aangeven. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind en we stellen uw hulp zeer op prijs!

8. Overige informatie

Melden afwezigheid en wijzigen gegevens

De school is telefonisch goed bereikbaar: in geval van nood kunt u altijd contact opnemen. Andersom geldt hetzelfde: als er iets dringends is, kan uw kind altijd contact met u opnemen.

Wanneer uw kind ziek is of door andere onvoorziene omstandigheden de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit voor schooltijd door te geven aan een medewerker van de BSO of aan onze conciërge, Cindy van der Hoek, op telefoonnummer 0186-619661.

U kunt een wijziging in uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres aan ons doorgeven via het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys

8.1. De school gaat uit…

Uiteraard bent u, als uw kind nog niet alleen naar huis mag, op tijd op het plein of bij het hek aanwezig als de school uit gaat. Er kunnen echter onvoorziene omstandigheden zijn waardoor u te laat bij school bent. Als u ons belt voor het uitgaan van de school, dan houden wij uw kind nog even bij ons.

8.2. Kinderdagverblijf (KDV)

Een groot aantal ouders maakt gebruik van verschillende opvangmogelijkheden. De Hoeksteen werkt sinds enkele jaren samen met Kivido BV, een professionele organisatie voor kinderopvang, en maakt hiermee goede afspraken die aansluiten bij de school. Kivido, CSG De Waard en het team van De Hoeksteen hebben aangegeven de samenwerking van groot belang te vinden voor de ontwikkeling van ‘kindcentrum De Hoeksteen’. In de gebouwen vanDe Hoeksteen biedt Kivido kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Zo kennen we één geïntegreerd aanbod met een doorgaande lijn van 7.00 uur tot 18.00 uur voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarnaast is het praktisch gezien een groot voordeel dat u uw kind(eren) niet elders hoeft te brengen of op te halen, maar ze op één adres kunt brengen.

8.3. Voor- en naschoolse opvang (BSO)

De BSO is gehuisvest in ons gebouw, en heeft 3 lokalen ter beschikking. Kivido is verantwoordelijk voor de opvang en voor de plaatsing van uw kind(eren). Indien u belangstelling heeft, kunt u contact met hen opnemen via tel: 0186 - 62 03 42. U kunt ook een kijkje nemen op www.kivido.nl.

Ook verzorgen we in samenwerking met Kivido naschoolse workshops op De Hoeksteen, zoals schilderen en tekenen, muziek, zang, sport en zwemles. Dit soort activiteiten vullen ons onderwijs aan en maken dat kinderen ook andere talenten kunnen ontplooien en sociale vaardigheden ontwikkelen door groepsdoorbrekend en samen met andere kinderen van onze school plezier kunnen beleven aan verschillende activiteiten. Ook kinderen die geen gebruik maken van de BSO kunnen zich, tegen betaling, voor workshops inschrijven.

8.4. Tussenschoolse opvang (TSO)

Op De Hoeksteen rekenen we bewust de overblijftijd niet onder lestijd; daar is deze tijd veel te kostbaar voor. We kennen dus geen continurooster, maar een middagpauze van 45 minuten. Kinderen kunnen thuis gaan eten, maar op De Hoeksteen zien we graag dat de kinderen op school eten om zo de rust in het dagprogramma voor alle kinderen te bewaken.

Alle leerlingen lunchen en spelen tussen 11.45 en 12.45 uur onder begeleiding van één of twee overblijfouder(s). Zo vormt het lunchen een gezamenlijk sociaal moment. Omdat we het belangrijk vinden dat leerkrachten gedurende de schooldag een pauze hebben en omdat dit wettelijk verplicht is, is de leerkracht niet bij het eten aanwezig.
De vaste groep overblijfouders heeft een cursus voor het overblijven gevolgd. Ook aan nieuwe overblijfouders wordt gevraagd om deze cursus te volgen.

Het overblijven kost € 100,- voor een heel jaar, dit komt neer op € 0,63 per keer. Door mee te draaien bij het overblijven kunt u de overblijfkosten afkopen, aangezien overblijfkrachten een vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per keer ontvangen. U kunt dit per e-mail doorgeven aan de overblijfcoördinator.

De overblijfcoördinator is Cindy van der Hoek. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u haar mailen: tso.hoeksteen@csgdewaard.nl.

8.5. De Hoeksteen: een gezonde school!

In overeenstemming met het overheidsbeleid besteden we op een gestructureerde manier aandacht aan gezond gedrag. De Hoeksteen heeft het basiscertificaat ‘Gezonde School’ behaald en het deelcertificaat ‘Sociale Veiligheid’. De Hoeksteen is School op Seef en Afvalvrije school.

8.5.1. Eten en drinken tijdens de pauze

Iedere dag wordt er voor of na de ochtendpauze iets gedronken. Wilt u iedere dag een pakje drinken, zoals vruchtensap, meegeven? Liever geen beker vanwege de kans op knoeien. Koolzuurhoudende drank, sport- of energiedrank zijn niet toegestaan. Bij het drinken wordt er ook altijd iets gegeten van maandag tot en met donderdag eten we fruit in de pauze. Vrijdag is de ‘koekdag’; dan mag een gezonde koek meegenomen worden. Op feesten en verjaardagen mag hiervan afgeweken worden.

8.5.2. Verjaardagen en traktaties

Kinderen trakteren alleen hun eigen groep en leerkracht. Daarna gaan ze in hun eigen locatie de klassen rond, met een kaart waarop de andere leerkrachten hun naam zetten. We verzoeken u om alléén eetbare en niet te grote traktaties uit te delen. Lolly’s, drop- en vruchtensleutels zijn om veiligheidsredenen verboden. Om dubbele traktaties te voorkomen, stellen wij het op prijs dat u aan de leerkracht doorgeeft wanneer uw kind zijn/haar verjaardag viert. Ook vinden we het belangrijk dat u bij de keuze van de traktatie rekening houdt met kinderen met een allergie. U kunt dit met de leerkrachten en betreffende ouders overleggen. Kleuters vieren vanaf hun 5e verjaardag feest op de basisschool.

8.5.3. Allergieën en diëten

Waar nodig en mogelijk houden we rekening met kinderen die een allergie of andere chronische aandoening hebben. Wij vragen u ons via de ‘Toestemmingsverklaring Toediening Medicijnen’ te laten weten hoe wij hiermee rekening moeten houden. Waar nodig vragen wij u met school, de groepsleerkracht en andere bij uw kind betrokken personen individuele afspraken te maken over de voor uw kind noodzakelijke maatregelen. Bij een kind met een ernstige voedselallergie zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn dat u aanwezig bent tijdens de paasmaaltijd of andere vieringen waarbij gegeten wordt.

8.6. Met de fiets naar school

Aangezien de meeste kinderen op redelijke loopafstand van school wonen, is het onnodig om op de fiets naar school te komen. Een (te) groot aantal fietsen belemmert de toegankelijkheid en speelruimte op het schoolplein. Stuur uw kind daarom lopend naar school! Dit geldt niet voor kinderen die aan de ‘overzijde’ van de Zoomwijcklaan wonen of voor kinderen uit andere wijken. De kinderen stappen voor het hek af en lopen verder met de fiets aan de hand. De fietsen moeten netjes in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst. Voor schade aan en diefstal van fietsen is de school niet aansprakelijk. 

8.7. Grote schoonmaak

Aan het eind van ieder cursusjaar houden we in alle groepen een grote schoonmaak. Het speelgoed en lesmateriaal wordt dan goed schoongemaakt. We rekenen op de assistentie van vele ouders. Tegen die tijd ontvangt u bericht van ons. Alle ouders van groep 1, 2 en 3 krijgen bovendien materialen mee om thuis schoon te maken.

8.8. Luizencontrole

Na alle vakanties worden de kinderen gecontroleerd op luizen. De data waarop dit gebeurt kunt u vinden op de schoolkalender. Wilt u op de dagen dat er controle is, geen vlechten, gel of veel speldjes in het haar doen? Alle leerlingen krijgen van school een luizenzak om hun jas in te doen. Wanneer een luizenzak kapot is, kunt u hem repareren of u kunt een nieuwe kopen (€ 3,-).
U kunt dan mailen naar: or.hoeksteen@csgdewaard.nl. Verder is het heel belangrijk dat u het aan de leerkracht meldt wanneer uw kind hoofdluis heeft en is behandeld. eeft de leerkracht een flesje.

8.9. Schoolreis en schoolkamp

In de loop van het cursusjaar gaan de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Informatie over de bestemming en de kosten ontvangt u via de maandbrief. De leerlingen uit groep 8 gaan in het voorjaar vier dagen op schoolkamp. Wij gaan al jaren naar ‘ons’ kamphuis in Bladel. Met een vette knipoog wordt door ons ingespeeld op de legende uit deze omgeving: ‘Zwarte Kaat’ en ‘De heksenboom’. De kosten voor het schoolkamp bedragen ongeveer € 135,-.

8.10. Betaling voor TSO, ouderbijdrage, schoolreis en kamp

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u één of meerdere facturen voor bovengenoemde activiteiten. U kunt de bedragen in 3 termijnen betalen: vóór 1 oktober, 1 januari en 1 april. Uiteraard mag u er ook voor kiezen om het bedrag in één keer over te maken.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Als echter een grote groep ouders de bijdrage niet voldoet, komen de extra activiteiten die vanuit deze bijdrage worden betaald, zoals de sinterklaasviering, Kerst, paasontbijt, het project en de extra culturele activiteiten in gevaar.

Voor vragen kunt u mailen naar: penningmeester.hoeksteen@csgdewaard.nl.

9. Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

9.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het Bestuur en de scholen.
Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel. 0186 - 621 461, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl.

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl. Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook: www.facebook.com/csgdewaard.

9.2. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier personeelsleden.

10. Namen en adressen

CBS DE HOEKSTEEN
hoeksteen@csgdewaard.nl
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl

Locatie Zilvermeeuw (tevens postadres)
Zilvermeeuw 2 - 3263 BP Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 619 661
Locatie voor de groepen 4, 5, 6, 7, 8 en de Taalklas

Locatie Aalscholver
Aalscholver 2 - 3263 BA Oud-Beijerland
Locatie voor de groepen 1/2a, 1/2b, 3 en Kivido BV
(kinderopvang en BSO)

Directeur
Marco de Jong
Tel.: 0186 - 640 362
m.dejong@csgdewaard.nl

Adjunct-directeur
Yvonne Verweij
Tel.: 0186 - 616 301
y.verweij@csgdewaard.nl


Intern Begeleiders
Hettie Groeneveld (groep 1-3 en Taalklas)
h.groeneveld@csgdewaard.nl

Christa van Velden (groep 4-8)
ib.dehoeksteen@csgdewaard.nl

Conciërge
Cindy van der Hoek
c.vanderhoek@csgdewaard.nl

Administratie
admin.hoeksteen@csgdewaard.nl

Tussen Schoolse Opvang (TSO)
tso.hoeksteen@csgdewaard.nl

Ouderraad
or.hoeksteen@csgdewaard.nl

Medezeggenschapsraad
mr.hoeksteen@csgdewaard.nl

SchoolMaatschappelijk Werk
Sara Ramzani
Tel. 06 4071 6473
s.ramzani@kwadraad.nlRekeningnummer
CBS De Hoeksteen: NL16RABO03511.67.218

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN
Locatie Zilvermeeuw (postadres)
Zilvermeeuw 2
3263 BP Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 619 661

Locatie Aalscholver
Aalscholver 2
3263 BA Oud-Beijerland

E-mailadres: hoeksteen@csgdewaard.nl
Website: https://dehoeksteen.csgdewaard.nl
Facebook: www.facebook.com/csgdewaard.Hoeksteen