fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids Hoeksteen

1. Voorwoord De Hoeksteen

Een basisschool kiest u met zorg. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten en dat maakt het kiezen moeilijk. Deze schoolgids kan u helpen bij het kiezen van een basisschool. In deze schoolgids schrijven we over de werkwijze en de sfeer, maar ook over de resultaten. Op De Hoeksteen werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een goede sociale omgeving. De Hoeksteen verbindt en ondersteunt, is bepalend voor het fundament van het hele bouwwerk. Solide, om de wereld mee in te kunnen gaan. Precies wat wij als team nastreven. Onze missie is dan ook: ‘De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!’

De Hoeksteen is een open christelijke school. Leerlingen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God scheppen we een basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. We hechten waarde aan een goede en veilige sfeer, rust, structuur en regels. We gaan respectvol met elkaar en anderen om en verwachten dat ook van leerlingen en ouders.

Kenmerkend voor onze school is het sterke sociale karakter. De open lokalen benadrukken het sociale karakter van de school. Wij passen de principes van coöperatief leren toe. Naast goede instructie op meerdere niveau’s door een leerkracht, zijn het ook de leerlingen die elkaar uitleg en informatie geven, elkaar helpen en samen zoeken naar oplossingen. De open lokalen versterken het groepsdoorbrekend en zelfregulerend leren. De (speel)leerpleinen zijn ingericht om met en van elkaar te leren en meerdere dagdelen is er een onderwijsassistent aanwezig. Op onze school zorgen we samen voor rust, structuur en regelmaat, dit draagt bij aan een positief en prettig schoolklimaat. De leerlingen kunnen geconcentreerd en zelfstandig werken. Daarnaast is er meer interactie tussen de leerlingen en de leerkrachten onderling. De leerlingen kennen elkaar beter, ze werken naast elkaar en de leerkrachten horen en zien meer van elkaars handelen. Op de Aalscholver spelen en werken de groepen 1 t/m 3 op het speelleerplein. Op de Zilvermeeuw werken en leren leerlingen van de groepen 4 t/m 8 met elkaar op het leerplein.

Geheel in de lijn van het bovenstaande werken De Hoeksteen en Kivido BV (een professionele organisatie voor Kinderopvang en buitenschoolse opvang) met elkaar samen. In De Hoeksteen zijn meerdere BSO-groepen van ‘Villa Hoek’ gevestigd en u kunt uw 0 tot 4 jarige kinderen naar kinderdagverblijf ‘t Hoekje brengen. 

Omdat alle betrokkenen bij de school het belangrijk vinden dat we met elkaar opgroeien en zorgen voor ‘de ander’, zijn er sinds enkele jaren twee Taalklassen op De Hoeksteen gevestigd. In de Taalklas krijgen statushouders die in de Hoeksche Waard wonen, voor een periode van ongeveer één tot anderhalf jaar intensief les in de Nederlandse taal. Deze kinderen stromen na die periode uit naar basisscholen binnen de Hoeksche Waard.

De Hoeksteen kent een rooster van 4 gelijke dagen met een korte middagpauze waarin het gezamenlijk overblijven een belangrijk sociaal onderdeel is. Alleen op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij. Dit rooster brengt de kinderen de benodigde structuur, rust en regelmaat, omdat ze elke dag hetzelfde dagprogramma volgen en er een goede verdeling tussen naar school gaan en (buiten)spelen mogelijk is. 

De Hoeksteen is een Gezonde School. We vinden gezond gedrag op alle vlakken belangrijk. De mooie binnenruimten, de moestuin en onze prachtige natuurpleinen bevorderen een prettig schoolklimaat. Een uitdagende en groene speelomgeving stimuleert de ontwikkeling van kinderen en bevordert het sociale klimaat en de aandacht voor gezond gedrag binnen onze Gezonde School. 

Wilt u nader kennismaken met onze school dan kunt u via de link op de website of via de mail (hoeksteen@csgdewaard.nl) contact opnemen. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats. Voor meer en actuele informatie kunt u ook onze website bekijken. Onze school is ook via Facebook en Instagram te volgen.

 

Yvonne Verweij

Directeur 

 

2. Waar staat de Hoeksteen voor

DE MISSIE VAN DE HOEKSTEEN: SAMEN LEREND NAAR EEN SOLIDE TOEKOMST!

Onze school is een christelijke basisschool.
We zien ieder mens, elk kind, als een uniek schepsel van God. Ieder mens is uniek en heeft onvervangbare waarde.
We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Niet van gelijkheid. Zo ontwikkelt elk kind zich op zijn eigen, persoonlijke manier. We vinden het belangrijk dat het eigene van elk kind gerespecteerd wordt en dat zijn gevoel van eigenwaarde en zijn zelfvertrouwen beschermd en vergroot worden. Voor die persoonlijke ontwikkeling van een kind, vinden we het belangrijk dat kinderen samenwerken, elkaar helpen, elkaar uitdagen en met elkaar leren. Dit alles stimuleren wij in een open en veilige sfeer.
Veel ouders kiezen bewust voor een christelijke school. Dit geldt ook voor ouders zonder kerkelijke of christelijke achtergrond. Alle ouders en kinderen zijn van harte welkom op De Hoeksteen! Uiteraard verwachten we dat alle leerlingen aan alle activiteiten en lessen op school deelnemen en dat iedereen elkaar met respect behandelt.

2.1. Ieder kind telt!

Onze school is een open christelijke basisschool, waar we de ontwikkeling van normen en waarden bij leerlingen veel aandacht geven. Iedereen die onze christelijke identiteit respecteert is welkom. Wij willen graag een school zijn waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich verbonden en gehoord voelen. We zien ieder mens, elk kind, als een uniek schepsel van God. Ieder mens is uniek en heeft onvervangbare waarde. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen. Niet van gelijkheid. Zo ontwikkelt elk kind zich op zijn eigen, persoonlijke manier. We vinden het belangrijk dat het eigene van elk kind gerespecteerd wordt en dat zijn gevoel van eigenwaarde en zijn zelfvertrouwen beschermd en vergroot worden. Voor die persoonlijke ontwikkeling van een kind, vinden we het belangrijk dat leerlingen samenwerken, elkaar helpen, elkaar uitdagen en met elkaar leren. Dit alles stimuleren wij in een open en veilige sfeer. Veel ouders kiezen bewust voor een christelijke school. Dit geldt ook voor ouders zonder kerkelijke of christelijke achtergrond. Alle ouders en kinderen zijn van harte welkom op De Hoeksteen. Uiteraard verwachten we dat alle leerlingen aan alle activiteiten en lessen op school deelnemen en dat iedereen elkaar met respect behandelt.

2.2. Hoe maken we onze christelijke identiteit zichtbaar?

Godsdienstige vorming

Iedere schooldag begint en eindigt met een gebed of een lied. Enkele malen per week vertelt de leerkracht een bijbelverhaal, waarbij hij een link legt met de actualiteit of hoe we omgaan met elkaar. Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van de leerling vormen. Verder hebben de christelijke feestdagen een bijzondere plek op De Hoeksteen. Bij ons godsdienstonderwijs hanteren we de methode ‘Trefwoord’. Deze methode besteedt ook aandacht aan de andere wereldgodsdiensten. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling en Burgerschap

Een veilige leeromgeving is een voorwaarde voor leerlingen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast het aanbod van kennis en vaardigheden werken we bewust aan het bereiken en behouden van deze veilige leeromgeving. Goed met elkaar omgaan, samenwerken binnen de klas en op het (speel)leerplein, voor jezelf opkomen, aandacht hebben voor elkaars verhalen tijdens kringgesprekken en met elkaar nadenken over normen en waarden zijn aspecten waar we veel aandacht aan besteden. We spreken positieve en hoge (maar realistische) verwachtingen uit, laten merken dat we vertrouwen hebben in de kinderen en geven zo veel mogelijk positieve feedback op product en proces. 

De school is een samenleving-in-het-klein: een oefenplaats waarin de kinderen de kans krijgen goed te leren functioneren in de maatschappij. In de klas, op het schoolplein en tijdens het overblijven krijgt een leerling te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de samenleving. Op De Hoeksteen stimuleren we een leerling voor zijn mening uit te komen en tevens respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. Dit doen we bijvoorbeeld door aan het begin van elk schooljaar met de leerlingen duidelijke groepsregels op te stellen. De leerling ontwikkelt zijn sociale competenties verder, wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan meedenken en meebeslissen. 

Omdat we het belangrijk vinden dat ouders betrokken zijn bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind staat tijdens het eerste ouder-kind(start)gesprek de vraag centraal op welk vlak de sociale ontwikkeling van een leerling sterk is en waar de leerling nog in kan groeien. 

 • Leefstijl

‘Leefstijl’, is onze methode voor het bevorderen van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling en het trainen van sociale vaardigheden. Leefstijl draagt ook bij aan een veilig schoolklimaat, doordat leerlingen veel praktische oefeningen en spellen doen waardoor zij sociale vaardigheden oefenen en leren toepassen. 

 • Voel Je Sterk

Op De Hoeksteen werken we ook met de Voel Je Sterk methode. Door Voel Je Sterk trainen we de sociale- en emotionele vaardigheden van de leerlingen. Zo leren zij op een verantwoorde en effectieve manier voor zichzelf opkomen, waardoor zij zich zowel mentaal als fysiek prettiger en zekerder voelen. Wij leren leerlingen omgaan met lastige, vervelende of intimiderende situaties. De trainingen worden gegeven door een Voel Je Sterk erkende instructeur voor de groepen 5 t/m 8. Schooljaar 2022-2023 zijn de lessen voor groep 5 en groep 7.

 • Op-School

Op De Hoeksteen volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen door het invullen van een leerlingvragenlijst van ‘Op-School’ en via een jaarlijkse Vragenlijst Veiligheid Leerlingen.

 • De Leerlingenraad

Onze school kent een leerlingenraad. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op onze school.Twee leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 zijn gekozen tot leden van de leerlingenraad. Met de bovenbouwcoördinator vergaderen zij over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school en de leerlingen. Via nieuwsberichten op de site laten zij regelmatig weten waar ze mee bezig zijn.

 • Hoeksteen in actie

De Hoeksteen is een sociale school, met niet alleen aandacht voor het eigen schoolklimaat. Daarom kennen we Hoeksteen in Actie! Twee maal per jaar is er een actie voor een goed doel. De projecten waar het geld naar toe gaat staan dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. We besteden in de groep aandacht aan de projecten, zodat leerlingen besef krijgen van de wereld om zich heen. 

 • Taalklassen

Sinds augustus 2016 is op De Hoeksteen een Taalklas gevestigd. Na een aanvankelijke start met 4 leerlingen, groeide de Taalklas binnen een jaar uit naar 2 groepen met totaal meer dan 30 leerlingen. Momenteel zijn er rond de 25 leerlingen op De Hoeksteen gevestigd. Namens de schoolbesturen voor primair onderwijs in de Hoeksche Waard verzorgt CSG De Waard op De Hoeksteen het onderwijs aan niet-Nederlandstalige kinderen. De doelgroep bestaat uit niet-Nederlandstalige kinderen die woonachtig zijn in de Hoeksche Waard, waaronder kinderen van statushouders en kinderen van arbeidsmigranten. Leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond moeten, als zij weinig of geen onderwijs in het Nederlands gevolgd hebben, worden aangemeld voor de Taalklas op De Hoeksteen. Zij komen via gezinshereniging, vanuit een AZC, of door immigratie, in de Hoeksche Waard te wonen. Via vluchtelingenwerk of vanuit een andere basisschool wordt het eerste contact gelegd. Het doel van de Taalklas is dat de niet-Nederlandstalige leerlingen met de leeftijd van 6 tot 13 jaar na deelname ongehinderd kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Daarom is het onderwijs in de Taalklas er op gericht om de taalvaardigheid van de leerlingen zo snel mogelijk te vergroten. De Taalklas biedt, afhankelijk van de bekostiging, een basisarrangement van maximaal anderhalf jaar tot twee jaar. De doelgroep is heel gedifferentieerd, de beginsituatie en leermogelijkheden verschillen sterk per leerling. Daarom bieden de leerkrachten zoveel mogelijk maatwerk en is niet van te voren te bepalen binnen hoeveel maanden een leerling door kan stromen. Het aantal weken Taalklas is niet maatgevend; het te behalen doel, de goede doorstroom naar een reguliere basisschool groep, is bepalend. Als school willen we allereerst een warme en veilige omgeving bieden. De routines en regels binnen de school zijn belangrijk voor de leerlingen. Vanuit ieders eigen startpunt bouwen de leerlingen zelfvertrouwen, succeservaringen en kennis op. Leerkrachten ondersteunen hen zo in autonomie, competentie en relatie. Daarbij hoort ook ieders begrip en respect voor elkaars afkomst.

2.3. Visie op ons onderwijs

Onze school is een school met een missie: ‘De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!’.

Om deze solide basis goed te kunnen vormen, leggen we op bij ons onderwijs het accent op het sociale karakter van de school, als samenleving in het klein, waar aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling naast alle vakgebieden waar we goed onderwijs in bieden, met goede zorg voor kinderen en binnen een duidelijke structuur:

 • We ondersteunen de leerlingen in de ontwikkeling van hun (basis)vaardigheden en kennis, zodat zij optimale resultaten behalen die bij hun individuele mogelijkheden passen.
 • We geven onderwijs zoveel mogelijk op een adaptieve (een bij de leerling passende) wijze. We stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de leer- en ontwikkelingsbehoefte van een leerling. We werken hierbij standaard op drie verschillende niveaus en zo mogelijk leren leerlingen individueel op eigen niveau. 
 • We stimuleren de intrinsieke motivatie van onze leerlingen door doelen en groei zichtbaar te maken. Zij leren reflecteren op zichzelf, de manier van werken en opbrengsten van dat werken, zodat zij opgroeien tot authentieke, kritische en zelfdenkende burgers. 
 • We zetten coöperatieve werkvormen in tijdens de lessen, zodat leerlingen de vaardigheid ‘samenwerken’ goed kunnen ontwikkelen. ‘Samen leren door samen te werken’ is het motto van coöperatief leren. Het coöperatief leren is gebaseerd op vier principes (G.I.P.S-model):
  • Gelijke deelname: alle kinderen nemen op een gelijke wijze deel aan de activiteit; je kunt niet achterover leunen of meeliften met een ander.
  • Individuele aanspreekbaarheid: ieder is op een gelijke wijze aanspreekbaar voor het verloop en het resultaat: iedereen heeft een actieve inbreng
  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid: kinderen moeten samenwerken om tot het beste resultaat te komen
  • Simultane actie: de activiteiten vinden gelijktijdig plaats; alle kinderen zijn gelijktijdig actief bezig met het onderwerp onder andere door te luisteren naar en te praten met elkaar.
 • Op onze school leren leerlingen onder lestijd overal, zowel binnen als buiten het lokaal. Door de open structuur van ons gebouw en verbindingen tussen lokalen en algemene ruimtes, kunnen leerlingen alle ruimtes benutten om te leren. Onze leerlingen hebben geleerd een passende eigen werkplek te kiezen, waar ze goed kunnen leren. Dit kan in de klas zijn, maar ook op het (speel)leerplein. 

2.4. Onze ondersteuningsstructuur voor specifieke onderwijsbehoeften

Op De Hoeksteen hebben we een goed systeem om leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. We volgen de prestaties van alle leerlingen nauwlettend. Dit geeft ons de mogelijkheid het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerling hanteren we als school methode onafhankelijke toetsen van Cito, methode gebonden toetsen, het volgsysteem ‘Op-School’ voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de observaties in de groep. 

U kunt in het hoofdstuk: ‘Ondersteuning van onze leerlingen’ meer lezen over de manier waarop wij deze specifieke ondersteuning vorm hebben gegeven.

 

2.5. Leren op niveau

Binnen een groep zijn vaak grote verschillen op het cognitieve vlak of qua doorzettingsvermogen, concentratie en interesse. Daarom bieden we onze lessen volgens ‘gelaagde instructie’ aan. Dat betekent dat we bij de basisvakken (rekenen, taal en lezen) uitgaan van verschillen tussen leerlingen. De instructie aan de leerlingen hangt dus af van hun onderwijsbehoefte en leerstijl. Op De Hoeksteen zullen sommige leerlingen bij een vak, na het ophalen van voorkennis, gelijk aan de slag kunnen. Anderen doen mee met de instructie of gaan daarna ook naar de verlengde instructie aan de instructietafel. In onze lessen bieden we elke leerling de basisstof aan die het zal moeten beheersen. Daarnaast is er herhalingsstof voor de kinderen die moeite hebben met een bepaald onderdeel. 

In elke klas zitten ook leerlingen die bovengemiddeld scoren op één of meerdere vakken. Zij krijgen vaak een compacte instructie met daarnaast verrijkingsopdrachten. Daarnaast werken we volgens de principes van het groepsdoorbrekend werken: leerlingen die met rekenen, begrijpend lezen of spelling hun jaargroep ver vooruit zijn, werken met een hogere groep mee. Andersom is ook mogelijk; dit gaat in overleg met de ouders.

Soms komt een leerling in aanmerking voor aanmelding bij de kangoeroeklas. Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk: ’Ondersteuning van leerlingen & Passend Onderwijs’.

2.6. Zelfstandig werken 

Zelfstandig werken zijn momenten waarop leerlingen werken aan een aantal taken en/of vakken. We passen zelfstandig werken toe om bij de leerlingen zelfregulerend werken aan te leren en te versterken. We maken van te voren vaste groepsafspraken, die passen bij het gebruik van het verkeerslicht. Daarnaast spreken we onze verwachtingen uit t.a.v. het leerlinggedrag bij zelfstandig werken. 

We gebruiken in de groepen 1 t/m 8 de kleuren van het verkeerslicht wanneer de leerlingen zelfstandig werken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij kleine kringactiviteiten en het geven van verlengde instructie aan de instructietafel. Wanneer het verkeerslicht op oranje staat, mag een leerling voor korte tijd niks aan de leerkracht vragen, wel met zachte stem aan de andere leerlingen. Wanneer het licht op rood staat werkt iedereen zelfstandig en stil. De leerkracht geeft dan hulp aan specifieke leerlingen. Bij groen is de leerkracht beschikbaar.

In de oranje of rode tijd, kunnen kinderen met vragen blijven zitten. Om er voor te zorgen dat kinderen door kunnen werken, werken we met kaartjes: De ene kant rood en de andere groen. Het kaartje ligt op rood als de kinderen een vraag hebben die ze (als het ‘stoplicht’ oranje is) met hun buurman niet kunnen oplossen. We starten bij de kleuters al met het aanleren van goede vaardigheden om zelfstandig te kunnen werken. Dit doen we onder andere door het inzetten van het kiesbord, zodat de leerlingen leren plannen welke dingen zij gaan doen. In groep 8 mag de stoplicht methode halverwege het jaar worden afgebouwd, maar het principe van ‘uitgestelde aandacht’ blijft wel in stand.

 

2.7. Visible Learning John Hattie / Leren Zichtbaar Maken

Professor John Hattie heeft grootschalig onderzoek gedaan naar wat effect heeft op het leren van kinderen en heeft daarover veel cijfers gepubliceerd. Zijn belangrijkste conclusie: bijna alles wat op scholen gebeurt, heeft effect op het leren van kinderen. Het een wel veel meer dan het ander.

In 2020 zijn we begonnen met teamscholing 'Leren Zichtbaar Maken'. We willen de leerlingen meer betrekken bij hun onderwijs, zodat zij zich meer verantwoordelijk zouden gaan voelen voor hun eigen prestaties, hun eigen groei. Leren Zichtbaar Maken betekent dat leerlingen weten wat ze aan het leren zijn. De leerlingen leren omdat ze weten waar ze naartoe willen en welke volgende stappen daarvoor nodig zijn. Daarmee kunnen leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces. 

Een leerling leert wanneer hij weet wat hij aan het leren is (doel) en weet wanneer hij het doel bereikt heeft (succescriteria). Het bespreken van leerdoelen en succescriteria met leerlingen en daarbij leerlingen de ruimte geven om keuzes te maken, draagt bij aan hogere resultaten.

We maken hierbij gebruik van effectieve feedback (geven en ontvangen). De leerkracht ontvangt ook feedback van de leerlingen. Feedback maakt leren zichtbaar: waar staat ik nu en waar groei ik naartoe? De leerkracht heeft met het geven van effectieve feedback de meeste impact op het leren van de leerling en een positieve invloed op de resultaten van de leerlingen. De beste feedback is in het moment gegeven, dus op het moment dat de leerkracht iets signaleert, geeft hij feedback. Daarnaast heeft feedback op het leerproces meer effect dan feedback op de inhoud. Deze procesgerichte feedback zorgt eerder voor een growth mindset!

De leerkuil theorie zet op een eenvoudige en visuele manier neer hoe hoe kinderen leren. Het laat zien dat er bij diep leren altijd een moment van verwarring en frustratie zit.

Op De Hoeksteen gebruiken we vijf uilen die staan voor Leren Zichtbaar Maken en het doorpakken van een leerling uit de leerkuil: 

 1. Ik stel vragen
 2. Ik zet mij in 
 3. Ik leer van feedback
 4. Ik grijp uitdagingen aan
 5. Ik zet door bij tegenslag

De uilen hangen in de groepen en op de de (speel)leerpleinen. In de onderbouw gebruiken we uil nummer 1 t/m 3 en vanaf groep 4 gebruiken we alle uilen. 

2.8. Computers en nieuwe media

Iedere leerling in groep 3 t/m 8 heeft een eigen chromebook in bruikleen van school.  

In groep 1 en 2 laten we de kleuters kennismaken met de computer met behulp van diverse online reken- en woordenschatprogramma’s die bij onze methode passen.

In de groepen 3 tot en met 8 werken de kinderen meerdere malen per week met digitale reken-, lees- en spellingprogramma's en programma’s voor wereldoriëntatie. De kinderen leren het internet te gebruiken voor informatieverwerking. We hebben ervoor gekozen om de sites niet af te schermen, maar de kinderen ermee te leren omgaan, waarbij de docenten uiteraard toezicht houden.

Elke klas is voorzien van een modern digitaal schoolbord. De leerkrachten kunnen het onderwijs zo verrijken en ondersteunen met beeldmateriaal. Voor de verdere ontwikkeling en toepassing van ICT binnen ons onderwijs hebben we een ICT-beleidsplan opgesteld. Dit plan is een onderdeel van het schoolplan.

3. De organisatie van onze school

De leiding van onze school is in handen van de staf, bestaande uit een directeur, een waarnemend directeur, twee bouwcoördinatoren en twee interne-leerlingbegeleiders. De staf heeft gezamenlijk de verantwoording voor het schoolbeleid en de schoolontwikkeling.

De directeur van de school houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van beleid op onderwijskundig gebied, kwaliteitsbewaking, financieel beleid en personeelsbeleid. De waarnemend directeur heeft het beheer van het gebouw, externe contacten, communicatie met ouders en andere praktische zaken in haar takenpakket. De stafleden ondersteunen de directeur en de personeelsleden. Daarnaast zijn zij aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur. Voor leerlingen die extra ondersteuning bij hun ontwikkeling nodig hebben is binnen de school een ondersteuningsstructuur opgezet (zie de paragraaf over de leerlingenzorg). De intern begeleiders coördineren de ondersteuning van deze leerlingen.

De bouwcoördinatoren sturen het onderwijs aan binnen de onderbouw (groepen 1 t/m 3) en de midden- en bovenbouw (groepen 4 t/m 8).

3.1. Aanmelden nieuwe leerlingen

U kunt een nieuwe leerling aanmelden bij de directeur, via de website kunt u een contactformulier invullen waarna er contact met u wordt opgenomen. Voorafgaand aan een inschrijving vindt er een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom. Naar aanleiding van het gesprek wordt bekeken of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen. 

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het zes ochtenden op school komen wennen. Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de intern begeleider contact met u op voor een intakegesprek. U kunt dan over de specifieke eigenschappen van uw kind praten en de wenochtenden afspreken. Bovendien krijgt u een informatieboekje met praktische informatie.

Leerlingen die van een andere basisschool komen, krijgen van de school waar de leerling vandaan komt een onderwijskundig rapport. Op grond van dat rapport en het oriënterend gesprek wordt bekeken of een leerling toegelaten kan worden. Er wordt in alle gevallen met de directeur of interne leerlingbegeleider van de vorige school contact opgenomen voordat een leerling wordt ingeschreven. 

De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen. Hierbij wordt gekeken naar:

 • De groepsgrootte;
 • De groepssamenstelling;
 • De omvang van extra ondersteuning die al wordt verleend binnen de groep.

Kinderen die tussentijds instromen kunnen een dag komen meedraaien. De school waar de leerling vandaan komt zorgt voor een onderwijskundig rapport. Indien nodig zal er vooraf aan de plaatsing een observatie bezoek door de intern begeleider plaatsvinden en een plan worden opgesteld om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften. 

 

3.2. Groeps- en taakverdeling

De Hoeksteen werkt met jaargroepen. Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd dezelfde stof aangeboden krijgen. Onze school telt 10 groepen: 2 kleutergroepen, 6 homogene jaargroepen en 2 Taalklassen.

Er zijn 20 leerkrachten, 1 leraarondersteuner en 6 onderwijsassistenten, een conciërge, een administratieve kracht en een directeur werkzaam op De Hoeksteen. Hiervan werkt het merendeel parttime. In de meeste groepen werken daarom twee leerkrachten. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor een groep. Relevante informatie over leerlingen is bij beide leerkrachten bekend. Als er iets voorvalt bij één van de leerkrachten kunt u eerst die betreffende leerkracht benaderen. Dit kunt u doen door via e-mail een afspraak met de leerkracht te maken. De leerkrachten beantwoorden mailberichten op werkdagen en bij niet dringende zaken uiterlijk binnen 2 weken.

3.3. Schooltijden

Onze schooltijden zien er voor alle groepen als volgt uit:

 • Maandag 8.30 - 14.30 uur
 • Dinsdag 8.30 - 14.30 uur 
 • Woensdag 8.30 - 12.30 uur
 • Donderdag 8.30 - 14.30 uur
 • Vrijdag 8.30 - 14.30 uur

De overheid heeft voor de basisschool het minimum aantal lesuren vastgesteld op 7520 uur. Op De Hoeksteen hebben we deze lesuren volgens het bovenstaande rooster gelijkelijk verdeeld over 8 schooljaren, zodat elke groep elk jaar 940 uur les krijgt. ‘s Morgens hebben de leerlingen van groep 3 vier keer per week een pauze van 30 minuten en de leerlingen van groep 4 twee keer. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een pauze van 15 minuten. Tijdens de TussenSchoolseOpvang hebben alle leerlingen 45 minuten pauze, waarin ze lunchen en buiten spelen. 

3.4. Vakantierooster en verlofregeling

Het vakantierooster van de school staat op onze site, op de pagina informatie/vakantierooster en verlof.

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de directie. Op bovengenoemde pagina is meer informatie te lezen en is het verlofformulier te downloaden dat u ingevuld kunt mailen naar hoeksteen@csgdewaard.nl

 

3.5. De gebouwen

De Hoeksteen heeft twee naast elkaar gelegen gebouwen (Zilvermeeuw en Aalscholver). Aan de Aalscholver zit groep 1 t/m 3 en aan de Zilvermeeuw zit groep 4 t/m 8 en de twee Taalklassen. Logopediepraktijk Wijnmaalen, is in ons gebouw aan de Aalscholver gevestigd. Ook Kivido maakt gebruik van het gebouw aan de Aalscholver. Daar verzorgen zij in vier lokalen de buitenschoolse opvang en de kinderopvang. Leestalent (is onderdeel van het Kindzorgcentrum Educto) gebruikt kantoorruimtes in het gebouw Zilvermeeuw. Deze organisatie biedt vergoede dyslexie- en dyscalculiezorg voor kinderen aan.

3.6. Vervanging bij verlof, scholing of ziekte

Bij verlof, scholing of ziekte probeert de directie voor vervanging te zorgen. Soms is het mogelijk dat degene die als duo-partner voor dezelfde groep staat de vervanging op zich neemt. Als dit niet het geval is, wordt er gezocht naar vervanging door andere collega’s of leerkrachten van buiten de school. Als er (binnen en buiten de school) geen vervanging beschikbaar is, kan een groep verdeeld worden over de andere groepen. Als het niet anders kan, dan zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. 

3.7. Opleidingsschool (OIDS)

Wij zijn een opleidingsschool, jaarlijks loopt een aantal studenten van de PABO stage op onze school. De stage is een wezenlijk onderdeel van hun studie. Uiteraard houdt de groepsleerkracht de eindverantwoordelijkheid voor de groep. De laatste stage van de PABO heet de LIO-stage (Leerkracht In Opleiding), een intensieve praktijkstage ter voorbereiding op het leraarschap. De stagiair staat dat jaar steeds meer dagen van de week zelfstandig voor de groep en functioneert als een volwaardig teamlid. Naast PABO-studenten zijn er op onze school ook stagiaires van de opleiding Onderwijsassistent. 

3.8. Veiligheid in en rondom de school

De veiligheid van leerlingen en andere gebruikers van onze school is erg belangrijk. Onder de speeltoestellen op de pleinen liggen dempende materialen en de speeltoestellen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.

De school heeft enkele BHV-ers (bedrijfshulpverleners) en voor iedere locatie een ontruimingsplan. Dit wordt twee keer per jaar met alle kinderen geoefend.

Rondom de school mag u uw auto alleen in de parkeervakken plaatsen; zo blijft de schoolomgeving voor alle kinderen overzichtelijk en dus veilig. Ook wanneer het druk is mogen er geen auto’s (half) op het trottoir staan of dubbel geparkeerd. U zult dan iets verderop moeten parkeren en een stukje moeten lopen.

Pleinregels

De algemene pleinregels hangen zichtbaar op beide pleinen.Iedereen is welkom om op het plein te spelen totdat de zon onder gaat of totdat de hekken dicht gaan. Brommers, scooters en huisdieren blijven buiten het plein. Op het schoolterrein wordt niet gerookt. Dit geldt ook in de weekenden of in de vakanties. Buiten die tijd is het plein verboden voor onbevoegden. Het spelen na schooltijd is op eigen risico en onder verantwoording van de ouders. Op het plein van De Hoeksteen: 

 • Spelen we samen;
 • Houden we rekening met elkaar;
 • Zijn we respectvol naar elkaar, ook op social media;
 • Gebruiken we materialen waar ze voor bedoeld zijn;
 • Houden we het schoon en ruimen we het netjes op;
 • Gaan we even ergens anders spelen als het even niet goed gaat;
 • Zeggen we het als er iets stuk is tegen iemand van de school;
 • Zorgen we goed voor de natuur;
 • Laten we het dak en de ramen met rust;

Schoolregels 

 • We proberen een ruzie met praten op te lossen. Lukt dit niet, gaan we naar de leerkracht;
 • Als iemand mij hindert, vraag ik hem/haar te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik hulp bij de leerkracht; 
 • We lopen in de gang en we lopen;
 • Wanneer er wordt aangebeld doet de conciërge of de leerkracht open. 
 • We lopen rustig naar binnen of naar buiten; 
 • De kinderen gebruiken geen mobiele telefoons of smartwatches op school. Vanaf het moment dat zij binnenkomen tot het moment dat zij de school zijn uitgelopen na 14.30 uur zijn mobiele telefoons uit;
 • We zijn voorzichtig met de spullen van onszelf en de ander; 
 • We luisteren ook naar de andere leerkrachten, de conciërge, de TSO-ouders en de stagiaires;
 • We nemen geen speelgoed mee naar school;
 • We hebben en tonen respect voor elkaar in woord en gebaar, ook op social media;
 • We spreken beschaafd Nederlands (ABN);
 • De kinderen doen laarzen of buitenspeelschoenen aan. Wanneer de kinderen vergeten zijn hun laarzen of buitenspeelschoenen aan te trekken, dan mogen ze wel terug naar binnen om ze aan te trekken. 
 • In de bomen klimmen mag alleen in het stuk waar de boomhut staat. En alleen als er geen materialen onder liggen i.v.m. valruimte;
 • Op het kunstgras mogen geen materialen i.v.m. valruimte.
 • De zogenaamde dodensprong vanaf het duikelrek is verboden.
 • Voetballen mag met een bal van school. 
 • Op plein 1 (Lepelaar) mogen we met skeelers en stepjes spelen op de skateheuvel. Het dragen van pols- en kniebeschermers en een valhelm is dan verplicht. Skate- en waveboards mogen niet op het schoolplein.
 • Wanneer er een (tennis)bal op het dak ligt, mag deze nooit door kinderen van het dak worden gehaald. Ook niet onder toezicht van een leerkracht of ouder. Een leerkracht haalt de ballen er af; 
 • Er een afgesloten gebied, n.l. tussen de fietsenstalling en het kleine hekje.

3.9. Procedures en protocollen

Het ‘Gedragsprotocol’, het ‘ Anti-pestprotocol’, en het protocol ‘Schorsen en verwijderen van leerlingen’ treft u aan op de pagina ‘procedures en protocollen van onze site.

4. De vakgebieden

Hoe en wat leert een leerling op De Hoeksteen? Want al houden we bij ons onderwijs rekening met de actualiteit, de leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de moderne methoden die we gebruiken. Informatie hierover ontvangt u ook tijdens de informatiebijeenkomst die jaarlijks in september is. 

4.1. Ons onderwijsconcept in de kleutergroepen: 'Thematisch werken'

Het onderwijsconcept waarbij de visie en de werkwijze van De Hoeksteen het meest aansluit, is het ‘Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ (OGO). Een flexibel kleuterprogramma; onderverdeeld in verschillende thema’s. De betrokkenheid van kinderen is van groot belang. Het thematisch werken gebruiken we in de praktijk om die betrokkenheid te waarborgen en de kinderen te motiveren mee te denken. Samen via creatieve en concrete wegen. Gebruik van inspiratiebronnen bij het ontwerpen en ontwikkelen van betekenisvol onderwijs is een verrijking. Hieruit kun je weer nieuwe ideeën opdoen.

In de kleuterklas moet er ruimte zijn voor de totale ontwikkeling van het jonge kind. Dit in een omgeving die door de leerkracht en kinderen samen wordt vormgegeven en waarbij het spel het belangrijkste middel is. Kinderen hebben hierbij dus mede-eigenaarschap. Spel ligt aan de basis van creativiteit, van een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen. Via spel leren kinderen nieuwe plannen te bedenken en oplossingen te zoeken voor een probleem. De lesstof wordt niet in vakken opgedeeld maar geïntegreerd aangeboden. Hierdoor is er een verband/samenhang tussen de verschillende activiteiten. Bij een thema komen de volgende activiteiten aan bod:

 • gespreksactiviteiten
 • spelactiviteiten
 • werken met materialen
 • taalactiviteiten
 • reken activiteiten
 • lees - en schrijfactiviteiten
 • muziekactiviteiten
 • activiteiten mbt sociaal emotionele ontwikkeling
 • activiteiten in de moestuin en in de keuken
 • activiteiten op gebied van verkeersonderwijs
 • activiteiten op gebied van milieu (burgerschap)en gezondheid

Bovenstaande activiteiten lenen zich goed om in hoeken/leerplein in te delen of in de kleine kring te behandelen. De activiteiten passen bij het thema dat wordt behandeld. De kinderen hebben inbreng in het verloop van het thema. 

 

De werkwijze in de groepen 1 en 2:

Bij aanvang van het schooljaar starten we met activiteiten die per dag gepland zijn en na observatie gaan we kijken welke kinderen toe zijn aan zelf plannen. In groep 2 worden per week 4 verplichte opdrachten aangeboden. De kinderen die instromen worden hier de eerste 3 maanden in vrijgelaten. Dan gaan we kijken welke kinderen hier ook aan toe zijn. We gebruiken het systeem waarbij kinderen per dag hun opdracht kiezen via het planbord. Als zij een opdracht af hebben kunnen zij een wasknijper ophangen zodat de leerkracht kan zien welke opdrachten er af zijn of juist niet. Daarna kunnen de kinderen verder gaan spelen via het kiesbord.  

De kinderen ontwikkelen hierbij: 

 1. Werkhouding
 2. Taakgerichtheid
 3. Cognitieve, expressieve, constructieve en motorische vaardigheden
 4. Het geleerde toe te passen in vrije keuze opdrachten.
 5. Zelfregulering
 6. Planmatig werken

De doorgaande lijn zit vooral in de inhoud van de opdrachten. We gebruiken hierbij de leerlijnen als uitgangspunt en bieden deze via een beredeneerd aanbod aan. De opdrachten passen we aan het niveau van de kinderen aan. Er worden uiteraard ook steeds meer eisen gesteld aan de uitvoering. Werkhouding en taakgerichtheid bereik je door de betrokkenheid te verhogen en op het juiste niveau werk aan te bieden.

 • Themaweken Sil op school

In de onderbouw werken we met de methode Sil op school. Sil op school is een digitale kleutermethode die aan alle kerndoelen voldoet. Deze methode speelt in op actuele zaken die in de (kleuter) wereld spelen en biedt binnen terugkerende thema’s spel- en werkvormen die nauw aansluiten bij de beleving en het niveau van kleuters.Onze leerkrachten gebruiken deze methode als bronnenboek. Met de leerlingen samen vullen ze de thema´s aan met opdrachten en materialen, zodat een rijke leeromgeving ontstaat en onze kleuters spelenderwijs leren. Op De Hoeksteen werken we zo op een structurele manier aan beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid ter voorbereiding op het methodisch leesonderwijs, wat start in groep 3. Belangrijk hierbij is dat de kinderen taalbewust worden en tijdsbesef krijgen. 

We gebruiken de nieuwe rekenmethode Rekenplein voor kleuters als aanvulling. Daarnaast koppelen we activiteiten aan routines zoals dagritmekaarten, etiketteren, gebruik van het keuzebord, de weekwijzer. Vanuit Sil op school werken we ook met de 2 poppen Sil en Lis, digitale prentenboeken, de Tijdwijzer en de Letterkast.

 • Parkeerweken

In de parkeerweken gebruiken we met name de ontwikkelingsmaterialen. Bovendien hebben de kinderen dan vooral de gelegenheid om alles wat ze geleerd hebben zelf toe te passen. De leerkracht kan dan, waar nodig, kinderen individueel verder helpen in hun ontwikkeling via gerichte observaties.

 • Dagritmekaarten en weekwijzer

Binnen de rekenactiviteiten in de kleuterbouw is de ontwikkeling van tijdsbesef en tijdsbeleving van belang. We stimuleren dit door gebruik te maken van dagritmekaarten van Sil op school en de weekwijzer. Ook hebben we in het klaslokaal een verjaardagskalender hangen. Tijdsbesef is voor jonge kinderen gekoppeld aan de seizoenen, aan het ritme van dag en nacht, aan het naar school en weer naar huis gaan en aan de dagelijkse gang van zaken op school. 

 • Het ontwikkelen van de motoriek

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen 2x per dag een uur buiten op het schoolplein en vanaf de herfstvakantie tot de meivakantie gymmen we minimaal één keer per week in het speellokaal in de school. Bij zeer slecht weer gaan we niet naar buiten, maar gaan we extra gymmen in het speellokaal.

We werken aan de ontwikkeling van de fijne motoriek, zoals aan het voorbereidende schrijven, de ontwikkeling van de voorkeurshand, een correcte schrijfhouding en het leren van de juiste pen- of potloodgreep. We gebruiken voor de kinderen die woorden willen maken stempels, letterdozen,  de computer, tijdschriften enz. Ook bieden we kinderen die hier interesse in hebben stoplichtletters en stoplichtcijfers aan. Zo leren ze de letters en cijfers met de juiste schrijfrichting te schrijven. De voorbeeldkaart geven we in groep 2 mee aan de ouders van kinderen die er aan toe zijn, zodat zij de letters op de juiste manier kunnen voordoen.

4.2. Godsdienst

We beginnen en eindigen de dag met een gebed, gedicht of lied. We volgen in de groepen 1 en 2 naast de methode Tref een eigen verhalenlijn. Zo bieden we de basis van het Christelijk geloof en de bijbelverhalen chronologisch aan. Hieraan worden liedjes, presentaties en prentenboeken toegevoegd. 

We gebruiken vanaf groep 3 de methode Trefwoord, een methode voor levensbeschouwing op de basisschool. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Zij worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Eén keer per week openen we de dag met de groepen op het leerplein en zingen we met elkaar. 

4.3. Rekenen en Wiskunde

In groep 1 en 2 gebruiken we de methode Rekenplein als bronnenboek. We kiezen de thema's uit Rekenplein die bij Sil op School aansluiten. We gebruiken Rekenplein ook bij onze eigen gekozen thema's van dat jaar. Alle doelen van Rekenplein komen aan bod, dan is er een goede aansluiting op WIG groep 3. Daarnaast gebruiken we in groep 1 en 2 de werkmap Gecijferd Bewustzijn en Met Rekenogen Gelezen als bronnenboeken.

Vanaf groep 3 rekenen de kinderen een uur per dag. Onze school gebruikt de laatste versie van de methode ‘Wereld In Getallen’. Belangrijk kenmerk is dat de oefenstof aansluit bij alledaagse situaties. In deze moderne methode komen alle belangrijke rekengebieden aan bod, zoals hoofdrekenen, handig rekenen, breukgetallen, procenten, verhoudingen, meten, tijd, rekenen met geld, tabellen en diagrammen.

De leerlingen leren:

 • problemen op diverse manieren op te lossen;
 • kritisch te zijn;
 • samen te werken om oplossingen te vinden;
 • samenhang tussen begrippen te herkennen.

Groep 3 en 4 werkt met deze methode in een werkboek. Vanaf groep 5 verwerken de kinderen de lesstof op het chromebook. De software van het programma is dusdanig gemaakt dat het niveau tijdens het werken aangepast wordt naar het kind. Ook kunnen de kinderen en de leerkracht de voortgang bijhouden. 

4.4. Nederlandse taal

In de onderbouw werken we met de methode Sil op school. Sil op school is een digitale kleutermethode die aan alle kerndoelen voldoet. Deze methode speelt in op actuele zaken die in de (kleuter) wereld spelen en biedt binnen terugkerende thema’s spel- en werkvormen die nauw aansluiten bij de beleving en het niveau van kleuters.Onze leerkrachten gebruiken deze methode als bronnenboek. Met de leerlingen samen vullen ze de thema´s aan met opdrachten en materialen, zodat een rijke leeromgeving ontstaat en onze kleuters spelenderwijs leren. Op De Hoeksteen werken we zo op een structurele manier aan beginnende geletterdheid ter voorbereiding op het methodisch leesonderwijs, wat start in groep 3. Belangrijk hierbij is dat de kinderen taalbewust worden en tijdsbesef krijgen. We plaatsen alles in zinvolle contexten n.l.: thema’s.

Daarnaast koppelen we activiteiten aan routines zoals dagritme, etiketteren, gebruik van het keuzebord.

Zo werken we dus op een structurele manier aan geletterdheid in groep 1 en 2. We maken gebruik van bronnenboeken: Methode Begrijpend Kritisch Luisteren en Werkmap Fonemisch Bewustzijn. 

In groep 3 werken de kinderen met de nieuwste versie van de methode ‘Veilig Leren Lezen (KIM-versie)’.

In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode ‘Staal’. Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven. De spellinglijn is gecombineerd met grammatica. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar anderen. Behalve schriftelijk taalwerk, leren we kinderen ook verhalen schrijven, spreekbeurten en boekbesprekingen houden. Daarnaast kunnen zij ook op het chromebook verwerkingsopdrachten maken. 

De kinderen leren spellingstrategieën, ondersteund met filmpjes op het digibord en door een picto. Iedere week is er ook aandacht voor grammatica: gebruik van leestekens, werkwoorden, andere woordsoorten en zinsdelen.

4.5. Spreekvaardigheid

De logeer muis gaat bij de leerlingen van groep 1 logeren. Hij gaat op vrijdag met een leerling mee en komt op maandag weer mee naar school en brengt verslag uit over de logeerpartij. 

Eén keer per week mag een leerling uit groep 2 de vertelkoffer mee naar huis nemen en deze volstoppen met spulletjes die speciaal voor hem of haar zijn, bijvoorbeeld een voetbalschoen, een knuffeldier, een foto of een zwemdiploma. Twee dagen later houdt de leerling vervolgens een ‘spreekbeurt’ over de meegebrachte spulletjes. 

In groep 3 houden de leerlingen een ‘dit-ben-ik’ spreekbeurt. Dit is een vertelbeurt over jezelf. Zo oefenen de leerlingen op een laagdrempelige manier met vertellen en presenteren voor de klas. In groep 4 worden spontane boekenpraatjes gehouden en mogen de kinderen een spreekbeurt houden over hun hobby of sport. In groep 5 en 6 mogen de leerlingen samen een boekbespreking of spreekbeurt houden. Ook mogen ze een werkstuk maken. In groep 7 moeten de leerlingen individueel een boekbespreking houden en ook maken ze in groep 7 een werkstuk. In groep 8 moeten de leerlingen (individueel) een spreekbeurt houden en een werkstuk maken. 

4.6. Lezen

De aanpak van de leesbegeleiding van alle kinderen is vastgelegd in ons leesprotocol. Ook hier gaan we uit van een gelaagde aanpak. In de groepen 4 en 5 gebruiken we voor technisch lezen de methode ´Station Zuid´. De methode kent 3 leesniveaus en is opgebouwd rondom verhalen over ‘De Brandweerclub’. De methode bevat filmpjes voor op het digibord als start van de verhaallijn en de oefeningen met de leerlingen. Naast de werkboekjes is er ook oefensoftware voor de leerlingen. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen. Voor begrijpend lezen hanteren we van groep 4 t/m 8 de nieuwste versie van de methode ‘Nieuwsbegrip XL’. Deze methode kenmerkt zich door actualiteit: leerlingen passen begrijpend leesstrategieën toe op actuele onderwerpen. Hierdoor krijgen de kinderen instructie en een leestekst op het niveau dat bij hen past. 

We maken in de bovenbouw ook gebruik van Blits. Een methode die gericht is op het oefenen met studievaardigheden.

Uiteraard is ook plezier in lezen heel belangrijk. Daarom lezen we dagelijks voor en twee keer per week is er voor groep 3 t/m 8 tutorlezen. Kinderen uit verschillende groepen zijn dan gekoppeld om samen te lezen. Op die manier leren de kinderen ook weer van elkaar. Het leesplezier wordt ook bevorderd door elke jaar nieuwe leesboeken aan te schaffen voor onze schoolbibliotheek. 

Op onze school hebben we al bij jonge leerlingen aandacht voor dyslexie. We bekijken voor welke leerlingen het belangrijk is dit zij mee gaan doen aan het preventieve leesprogramma BOUW. Dit is een digitaal programma waarbij de leerlingen met een tutor extra leesbegeleiding krijgen. Ook is er voor alle leerlingen twee keer per week tutorlezen. De oudere leerlingen zijn dan de tutor van een jongere leerling. 

4.7. Schrijven

In groep 1/2 bieden de leerkrachten motorische oefeningen met lessen die terugkomen in groep 3.

Eind groep 2 worden de schrijffiguurtjes aangeboden die volgens de methode begin groep 3 aangeboden moeten worden. De leerkracht biedt de patronen op een andere manier aan (verven, met touw patronen maken enz). Zo kunnen leerlingen in groep 3 starten met het methodisch schrijven van de cijfers.

Via de methode ‘Schrijven doe je zo’ biedt de leerkracht naar eigen inzicht individuele kinderen de juiste (blok)letters aan. Zo ontwikkelt iedere leerling een goed handschrift. In groep 7 en 8 wordt schrijven niet meer als apart vak aangeboden. 

4.8. Engels

Vanaf groep 1 leren de leerlingen de Engelse taal. We werken met de methode ‘Groove me!’. Bij deze methode is (pop)muziek het startpunt van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert leerlingen. Ze leren vanaf groep 1 Engels luisteren, zingen en spreken. In de loop der jaren komt daar lezen en schrijven bij. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen. De lessen ‘Groove me!’ worden vanaf groep 6 zoveel mogelijk in het Engels gegeven. 

4.9. Wereldoriëntatie, biologie en techniek

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek worden op onze school gegeven met behulp van de nieuwste versie van de methode Brandaan, Meander en Naut. Beeldmateriaal en internet spelen een ondersteunende rol. De leerlingen leren ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, presentaties, schooltelevisie, filmpjes op het digibord, werkstukken, e.d. 

Voor de technieklessen wordt gebruik gemaakt van de Techniektorens. Daarin staan alle materialen voor de lessen van groep 1 t/m 8. Er zijn 3 techniektorens, voor onder-, midden- en bovenbouw. Groep 1 en 2 implementeren techniek 1x per 5 weken in het circuit. Groep 3 en 4 implementeren techniek 1x in de 5 weken in de handvaardigheid- of tekenles. De onderwijsassistent begeleidt de technieklessen vanaf groep 5, zij krijgen 4x per jaar een serie lessen m.b.v. de techniektorens. 

Naast de methodegebonden lessen krijgen de kinderen ook volgens een rooster les in de moes- en schooltuin en de keuken van de onderwijsassistent die speciaal hiervoor is aangenomen. Zij brengt de leerlingen in contact met de natuur, waardoor ze er meer respect voor krijgen en er zorgzaam mee omgaan. Uit onderzoeken blijkt dat een groen schoolplein een positief effect heeft op leerlingen. Ze vinden school leuker, hebben meer vrienden en worden minder gepest. Op een groen schoolplein maken leerlingen minder ruzie. Het kan ook een positieve invloed hebben op de concentratie van leerlingen. 

Jaarlijks nemen we ook deel aan een excursie of een natuurles van het Hoeksche Waard landschap.

4.10. Verkeer

De Hoeksteen is School op Seef, wat betekent dat ons verkeersonderwijs op een praktische manier leerlingen leert om zich veilig door het verkeer te bewegen en verantwoord te gedragen in het verkeer. Door alle groepen wordt deelgenomen aan praktische verkeerslessen van ‘School op Seef’. Dit coördineert de verkeerscommissie, bestaande uit leerkrachten en ouders. Een afsluitend praktisch en theoretisch verkeersexamen in groep 7 maakt deel uit van het programma. 

 

4.11. EHBO

In groep 8 krijgen de leerlingen tot aan de kerstvakantie EHBO lessen. De leerkracht geeft de theorielessen, de praktijklessen worden gegeven door externen. De leerlingen sluiten de EHBO lessen na 3 maanden af met een officieel Jeugd EHBO-examen.

4.12. Expressievakken en cultuureducatie

De leerlingen leren dat ze hun vele talenten kunnen benutten: de één is goed in rekenen en abstract werken, de ander heeft veel inzicht in het maken van werkstukken en het werken met de handen.

De leerlingen krijgen een rijk aanbod. Natuurlijk is de cognitieve ontwikkeling van de leerling heel belangrijk, maar daarnaast zorgt een goede sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling voor evenwicht in de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

De cultuurcoördinator stelt ieder jaar een programma op met diverse cultuurdisciplines. Alle groepen nemen deel aan activiteiten van het Hoeksche Waards Landschap. De bovenbouw gaat naar het Rijksmuseum of het Nationaal Archief.

We gebruiken de leerlijnen uit de methode ‘Laat maar zien’, de lessen van Arne van der Ree en sinds 2022 gebruiken de leerkrachten de methode: ‘Laat maar leren’. Deze methode wordt gebruikt als leidraad, veel wordt geïntegreerd aangeboden in thema’s die in de klas aan de orde komen. Eén keer per jaar is er (groepsdoorbrekend) een circuit waarbij de kinderen zelf kunnen kiezen uit verschillende creatieve opdrachten. 

Elk jaar is er ook een projectweek op school met een tentoonstelling voor belangstellenden. Het ene schooljaar is dit in oktober rondom de kinderboekenweek en het andere schooljaar is dit in het voorjaar. 

Ook zijn er voor de leerlingen verschillende activiteiten in samenwerking met de bibliotheek gepland. 

4.13. Muziekonderwijs

De muzieklessen worden om de week gegeven door een vakleerkracht van de Muziekschool Hoeksche Waard. Iedere 6 weken staat er een ander instrument centraal waar de kinderen ook zelf op spelen. Zo maken ze gedurende het schooljaar kennis met toets-, snaar-, slag- en blaasinstrumenten. In de muzieklessen wordt er gezongen, doen de kinderen bodypercussie, leren ze om ritmes te noteren en uit te voeren, maken ze kennis met verschillende soorten muziek en leren ze zichzelf te presenteren. De lessen sluiten waar mogelijk aan bij de actuele thema's in de school. Ook worden er gastlessen gegeven door verschillende muzikanten en doen wij mee aan muziekprojecten: binnen- en buitenschools. Daarnaast wordt er ook in alle groepen en op het (speel)leerplein gezongen.

4.14. Bewegingsonderwijs

In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van de methode: Bewegingsonderwijs in de Speelzaal. Iedere week doen we een cluster n.a.v. jaarplanning bewegingsonderwijs die bij deze methode hoort. Ook zijn er clusters die gaan over dansen in de speelzaal en clusters over buitenspelen. In de periode voor de herfstvakantie en na de meivakantie ligt vooral de nadruk op dans oefeningen, spel en schrijfoefeningen. Na de herfstvakantie tot de meivakantie gymmen we 1x per week in de speelzaal met groot materiaal. Voor de kleuters moeten de gymschoenen (instappers of schoenen met klittenband) voorzien zijn van een naam. Deze blijven het gehele schooljaar op school. In het speellokaal wordt door de kleuters in de kleding of in het ondergoed gegymd.

De groepen 3 t/m 8 gymmen 1x per week in de gymzaal van sporthal ’t Paradijs. Zij krijgen les van een vakdocent van Regiekr8. Het beweegABC wordt daarbij geïntegreerd aangeboden, dit bevordert en ondersteunt een gezonde en sportieve leefstijl onder basisschoolleerlingen. De resterende tijd voor bewegingsonderwijs zetten we actief in bij (korte) bewegingslessen buiten, praktische verkeerslessen, biologie, drama, dans of Leefstijlspelen. Voor gymnastiek heeft uw kind aparte kleding nodig: een sportbroekje en T-shirtje of een gympakje. Gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Wilt u uw kind op de dagen dat het gymt gemakkelijke kleding aan laten doen, we zijn anders veel tijd kwijt met aan- en uitkleden. Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 is het belangrijk dat ze goede schoenen dragen, waarop ze zonder problemen naar de gymzaal kunnen lopen of fietsen. Denkt u bij regenachtig weer ook aan regenkleding? Om verlies te voorkomen is het beter dat de kinderen geen sieraden, horloges en geld bij zich hebben op gymdagen. Oorbellen en ringetjes zijn gevaarlijk en moeten worden afgedaan. 

We nemen ook deel aan sportactiviteiten die aangeboden worden door verenigingen, zoals judo of tennis. Leerlingen worden daarnaast aangemoedigd om met diverse schoolsporttoernooien mee te doen. De organisatie hiervan ligt in handen van de Ouderraad. 

4.15. Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgt uw kind structureel huiswerk mee. Vanaf groep 3 gebeurt dit alleen in overleg en als het past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Tijdens de informatiebijeenkomst hoort u hier per groep meer over.

5. Ondersteuning van leerlingen & Passend Onderwijs

Hoe wij de ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften & Passend Onderwijs binnen onze school hebben ingericht, kunt u lezen op onze site op pagina: Onze school >  Ondersteuning van leerlingen & Passend Onderwijs en de bij die pagina behorende sub-pagina's.

5.1. De intern begeleider

Onze intern begeleiders (IB’ers) volgen de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineren de basis- en extra ondersteuning voor alle leerlingen en in het bijzonder voor hen die deze ondersteuning nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen.

Een intern begeleider ondersteunt collega’s met adviezen, neemt individuele toetsen bij de kinderen af en voert (zorg)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Als de extra ondersteuning in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep mee kan blijven draaien, bespreken de leerkracht en de IB’er de ontwikkeling van deze leerling en spreken zij vervolgstappen af. 

5.2. Het leerlingvolgsysteem

Van iedere leerling houden we een leerlingdossier bij. Hierin beschrijven de leerkrachten de ontwikkeling van de leerling op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied. Zo kunnen we de ontwikkeling van elke leerling goed volgen. Het dossier bevat onder meer observaties, toetsgegevens, resultaten van het werken in de groep, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met het kind, ouders of externe deskundigen. Het dossier is via het Ouderportaal door ouders in te zien en aan te vullen. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

5.3. Toetsing en 'rapportage'

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de leerlingen onder andere door middel van observatie en toetsing. 

In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem: Kleuter in Beeld (KIB). Hiermee volgen de kleuterleerkrachten individuele kleuters en de groep. De kracht van Kleuter in beeld is de combinatie van observatie en objectiviteit. Dit maakt Kleuter in beeld een uniek instrument om de leerlingen in groep 1 en 2 mee te volgen. Nadat we een helder beeld hebben gekregen van de totale ontwikkeling van een leerling, bepalen de leerkracht, de IB’er en de directie, in overleg met de ouders, naar welke groep de leerling zal gaan in het nieuwe schooljaar. De leerkrachten en de IB’er bespreken ook welke leerling er extra ondersteuning nodig heeft. Voor deze leerlingen maken we (na overleg met de ouders) een handelingsplan, zodat ze in de kleine kring extra uitleg en oefening krijgen. Het kan ook zijn dat er leerlingen zijn die verrijkingsstof krijgen aangeboden. Aan het einde van groep 2 stelt de  leerkracht de letterkennis van de leerlingen vast. Voor groep 3 ontstaat er zo een duidelijke beginsituatie.

In de groepen 1 en 2 krijgen de kleuters een rapport mee na een ouder-kindgesprek. Deze gesprekken zijn na een observatieperiode en dus is het voor iedere kleuter verschillend wanneer het zijn rapport krijgt.

Vanaf groep 3 nemen we voor veel vakgebieden toetsen af die bij de methode horen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar, aan de hand van de jaarlijkse toetskalender, een aantal methode- onafhankelijke CITO- toetsen af. De toetsweken worden in de maandbrief vermeld.

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee rapporten: voor de voorjaarsvakantie en vlak voor de zomervakantie.

In groep 8 nemen we de  landelijke IEP eindtoets af. De vorderingen van alle leerlingen worden drie keer per jaar intern besproken tussen de leerkrachten en de intern begeleider en maandelijks tussen de directeur en de intern begeleider.

Als er iets bijzonders aan de hand is met uw kind, dan neemt de leerkracht contact met u op. Andersom kunt u natuurlijk ook altijd een afspraak maken.

De Hoeksteen participeert in onderzoeken van hogescholen en universiteiten, waarbij de anonimisering van gegevens gegarandeerd wordt. Als u daar bezwaren tegen heeft, dan kunt u ons dit schriftelijk melden. Uw kind zal dan niet deelnemen aan deze onderzoeken.

5.4. De kangoeroeklas

Binnen CSG De Waard is er een regionale plusklas, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan (vermeend hoog)begaafde leerlingen. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar in Numansdorp. De rest van de schoolweek bieden de eigen scholen vanzelfsprekend waar mogelijk een uitdagend en passend programma. 

Er zijn uiteenlopende redenen waarom leerlingen in de Kangoeroeklas zitten.

Deelnemende (hoog)begaafde leerlingen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de eigen basisschool, hebben de deelnemers aan de Kangoeroeklas behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas is veel aandacht voor de sociaal-emotionele kant van de leerlingen, voor het leerproces in het algemeen, voor de executieve functies en voor het ontwikkelen van autonomie en zelfverantwoordelijkheid. Enkele dingen waar leerlingen binnen de Kangoeroeklassen aan werken zijn: samen werken, zelfreflectie, kritiek geven en ontvangen, zelf opzoeken en aangaan van uitdagingen, verwoorden en uiten van dingen, discussiëren en filosoferen, doorzetten, plannen maken en uitvoeren, presenteren, je zelf ontdekken en jezelf leren zijn of blijven.

Leerlingen kunnen deelnemen aan de Kangoeroeklas als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben en hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. 

Aanmelden voor de Kangoeroeklas verloopt via de intern begeleider en de hoogbegaafdheidscoördinator van de school. De aanmelding wordt altijd beoordeeld door een toelatingscommissie die toetst of de leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing. 

5.5. Versnellen of vertragen

In principe doorloopt een leerling de basisschool in acht opeenvolgende jaren. Soms is het voor een leerling beter om een schooljaar te vertragen. Uiteraard hebben er dan al diverse zorggesprekken plaatsgevonden en zijn ouders betrokken bij dit proces. 

Het komt geregeld voor dat een leerling wel naar een volgende groep gaat, maar voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Mogelijk haalt de leerling op dat vakgebied niet het beoogde eindniveau van de basisschool. Over dit soort consequenties wordt door het personeel met ouders en de leerling gesproken. Vanzelfsprekend zal de school inzetten op het behalen van een zo hoog mogelijk resultaat. 

Redenen voor het laten doubleren van een leerling kunnen zijn dat de extra ondersteuning onvoldoende resultaat heeft opgeleverd of omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling achterblijft. Wanneer een leerling een jaar doubleert, ondersteunt de leerkracht de leerling extra volgens een specifieke aanpak, beschreven in een plan. Zo ondersteunen we de leerling om zich optimaal te ontwikkelen en eventuele achterstanden weg te werken.

De uiteindelijke beslissing tot doubleren is een schoolverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat het team van de school een bindend besluit hierover neemt. Het is ook mogelijk dat een leerling een groep versneld doorloopt. Dit gaat volgens de procedure die hier speciaal voor is opgesteld.

5.6. Schoolmaatschappelijk werk

Sara Ramzani is als schoolmaatschappelijk werker van Kwadraad Maatschappelijk Werk verbonden aan onze basisschool. Sara is bereikbaar via s.ramzani@kwadraad.nl of op 06 4071 6473. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en schoolgerelateerde problemen of zorgen, anders dan leerproblemen.

Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst indien nodig door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk, voor zover u hier toestemming voor geeft, nauw contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is.

5.7. Logopedie

Elk jaar screent een logopedist onze 5-jarige leerlingen op het gebied van taal- en spraakproblemen. Opvallende uitkomsten worden met de ouders besproken. Mocht uw kind een vervolgonderzoek of de behandeling van een logopediste nodig hebben, kunt u bij de huisarts een verwijzing vragen. Wij werken op een prettige manier samen met Logopedie praktijk Wijnmaalen, die in ons gebouw aan de Aalscholver is gevestigd. Contactgegevens kunt u opvragen bij de intern begeleider.

5.8. De schoolarts

In groep 2 en groep 7 zijn er onderzoeken door de GGD. U ontvangt voorafgaande aan het onderzoek informatie over de inhoud van het onderzoek. Contactgegevens kunt u opvragen bij de intern begeleider.

5.9. De overgang naar het voortgezet onderwijs

Al in de jaren voorafgaand aan groep 8, vormen de leerkrachten zich een beeld van de mogelijk uitstroom van leerlingen richting het Voortgezet onderwijs. We adviseren ouders en leerlingen om al in groep 7 scholen te gaan bezoeken. In de loop van het laatste schooljaar delen we folders uit en hangen we posters op met informatie over open dagen en informatieavonden, ter ondersteuning van de oriëntatie.

In de maand februari vinden de adviesgesprekken plaats. Het advies dat de leerkracht, in overleg met de directeur en IB´er geven, is weloverwogen en niet beïnvloedbaar.

Het advies is gebaseerd op wat we op school in de praktijk van alledag met de leerling meemaken: werkhouding, observaties, toetsgegevens van meerdere jaren en de CITO-toetsen. Ook betrekken wij bij ons advies hoe uw kind omgaat met huiswerk, waar de interesse ligt en hoe de motivatie en werkhouding zijn. De onderwijskundige geschiedenis geven we door aan de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.

In de jaren nadat de leerlingen van school zijn gegaan, hebben we regelmatig contact met de scholen voor Voortgezet Onderwijs over onze leerlingen en hun vorderingen. 

6. Onderwijsontwikkeling en resultaten

Het onderwijs is het laatste decennium behoorlijk veranderd en zal de komende jaren blijven veranderen. Ons team besteedt, naast het lesgeven en organiseren van activiteiten, veel aandacht aan ontwikkeling van de school en persoonlijke professionalisering.
Ieder jaar organiseren we als team vijf studiedagen, zodat wij nieuwe ontwikkelingen binnen de school kunnen starten, nieuwe methodes goed kunnen invoeren en onderwijs kunnen blijven aanbieden wat bij de maatschappelijke ontwikkelingen past. Welke ontwikkelingen wij de komende jaren door gaan maken en hoe wij ons onderwijs willen ontwikkelen, hebben we beschreven in ons Schoolplan.
U kunt de meerjarenplanning en ons jaarplan inzien op onze site, pagina ‘onze school/onderwijsontwikkeling’. Ook kunt u onze school terugvinden op www.scholenopdekaart.nl.

6.1. Onderwijsontwikkeling

Het onderwijs is het laatste decennium behoorlijk veranderd en zal de komende jaren blijven veranderen. Ons team besteedt, naast het lesgeven en organiseren van activiteiten, veel aandacht aan ontwikkeling van de school en persoonlijke professionalisering. Ieder jaar organiseren we als team studiedagen, zodat wij nieuwe ontwikkelingen binnen de school kunnen starten, nieuwe methodes goed kunnen invoeren en onderwijs kunnen blijven aanbieden wat bij de maatschappelijke ontwikkelingen past.

Een groot deel van ons team volgt, naast bovengenoemde schoolontwikkeling, individuele trainingen op het gebied van speciale leerlingenzorg of problematiek op het gebied van rekenen, taal of gedrag. 

De persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten kan ondersteund worden door middel van Beeldcoaching. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de site, pagina ‘onze school/onderwijsontwikkeling’.

6.2. Speerpunten schooljaar 2022-2023

 • Aandacht voor Actief Burgerschap
 • Nascholing Begrijpend Luisteren en Begrijpend Lezen door Onderwijs Maak Je Samen
 • Bevorderen van leesplezier en leesmotivatie in de midden- en bovenbouw
 • Nieuwe methode Technisch Lezen aanschaffen
 • Implementeren en borgen nieuwe methode Wereldoriëntatie: Naut, Meander en Brandaan
 • Evaluatie en borgen nascholing Leren Zichtbaar Maken door Bazalt
 • Implementeren van de nieuwe leerlingvolgsystemen van CITO: KIB (Kind in Beeld) en LIB (Leerling in Beeld)

6.3. Schoolresultaten

Veel zaken zijn niet objectief te meten: sfeer, gezelligheid, hoe gaan de kinderen met elkaar om, gaan de kinderen met plezier naar school enzovoorts. Dat ze niet objectief vast te leggen zijn, wil niet zeggen dat wij deze punten minder belangrijk vinden. Integendeel: we vinden de pedagogische kant van onze school en het sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind zeker zo belangrijk als de te meten resultaten. In het hoofdstuk ‘de zorg voor onze leerlingen’ kunt u lezen hoe we de resultaten van leerlingen vastleggen in het leerlingvolgsysteem. Over de resultaten van uw eigen kind wordt met u persoonlijk gesproken tijdens de spreekavonden.

Uiteraard doet ook De Hoeksteen mee aan de landelijke eindtoets IEP. De eindtoets kent, naast de score van iedere leerling, een gemiddelde schoolscore toe. De school scoort hier ruim voldoende op, zoals u kunt zien op 'Scholen op de Kaart'. Uit deze gegevens blijkt dat onze leerlingen de laatste jaren ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. Ook de uitstroomgegevens richting het Voortgezet Onderwijs, die op de pagina 'Schooladvies' en 'Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar' op diezelfde site staan, tonen die goede resultaten aan.

Vanaf groep 6 bespreken de leerkrachten de prognose VO in het ouder-kindgesprek om hun visie op de verwachte uitstroom van de leerling te geven. Na de Cito-toetsen van januari in groep 8 worden de laatste gegevens ingevuld. Al deze gegevens worden gebruikt om een advies op te stellen voor het vervolgonderwijs. De IEP eindtoets wordt gebruikt als extra check bij de advisering voor het voortgezet onderwijs. De leerkrachten baseren het beeld over onderwijsopbrengsten en het advies voor het Voortgezet onderwijs op de ontwikkeling over de volledige acht jaar die elke leerling bij ons op school zit. Zij construeren dat beeld uit de Cito-toetsen, methodegebonden toetsen en observaties op het sociale vlak. Wij vinden het belangrijk dat uw kind op de goede plek binnen het voortgezet onderwijs terecht komt. De school van voortgezet onderwijs bepaalt vervolgens of een leerling wordt toegelaten.

7. Ouders en de school

Betrokkenheid van ouders
De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Iedereen heeft daarin zijn eigen taak. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Leerlingen behalen betere resultaten en voelen zich sneller op hun gemak op school als er tussen thuis en school een goed contact is.
U kunt op vele manier betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder of als lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Van school uit houden we u op de hoogte van alle activiteiten die op school plaatsvinden. Uw hulp en betrokkenheid stellen we zeer op prijs.

7.1. Betrokkenheid van ouders

De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de leerlingen. Iedereen heeft daarin zijn eigen taak. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Hierbij gaan we er ook vanuit dat als uw kind extern wordt onderzocht de school daarvan op de hoogte wordt gesteld. En dat u bereid bent om, uitkomsten die betrekking hebben op de onderwijsbehoeften van uw kind,  met de school te delen. 

Van school uit houden we u op de hoogte van alle activiteiten die op school plaatsvinden. U kunt op vele manier betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder of als lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Uw hulp en betrokkenheid stellen we zeer op prijs.

7.2. Informatievoorziening aan ouders

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden.

Elke maand ontvangt u ook onze digitale nieuwsbrief. Hierin treft u een samenvatting aan van alle informatie die op de site staat over de volgende maand. Zo bent u steeds tijdig op de hoogte van activiteiten die er gaan plaatsvinden. 

U kunt de informatie ook lezen op de facebookpagina (CBS DeHoeksteen OBL) van de school, waarop veel foto’s te zien zijn van actuele schoolactiviteiten. En u kunt ons binnenkort ook volgen via Instagram: www.instagram.com/dehoeksteen.obl

7.3. Informatie- en spreekavonden

In september houden we in de groepen 1/2 en in de Taalklassen een informatie-ochtend. Aan het begin van een woensdagochtend laten de kinderen zelf zien wat er (nieuw) is in hun klas. Ook is de leerkracht aanwezig voor eventuele groepsspecifieke vragen. De groepen 3 t/m 8 nodigen u uit voor een informatieavond. 

Spreekavonden houden wij niet meer op de traditionele manier. De leerlingen van de groepen 1/2 en 4 t/m 8 worden, samen met hun ouders, in schoolweek 2 tot 4 uitgenodigd voor een startgesprek. Voor groep 3 zijn gesprekken gepland na het afronden van de eerste leeskernen. Samen met u en uw kind willen we bespreken wat we van elkaar verwachten en hoe het met uw kind gaat. Ook in februari worden de gesprekken over de      ontwikkeling van de kinderen in de vorm van ouder-kindgesprekken gehouden. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt uw kind het rapport al mee naar huis. We vinden het belangrijk dat gescheiden ouders samen op gesprek komen: zo blijft u beiden op de hoogte.

In de laatste 3 weken voor de zomervakantie vinden er ook nog gesprekken plaats met ouders waarvan wij denken dat een afrondend gesprek noodzakelijk is. Uiteraard kunt u ook tussendoor de leerkracht van uw kind spreken. U kunt dan na schooltijd of via de e-mail een afspraak met de betreffende leerkracht maken.

In de jaarplanner op onze site kunt u de data vinden van de informatieavond en de ouder-kindgesprekken. 

7.4. Inloopochtenden

Meerdere keren per jaar zijn er inloopweken. In deze week kunt u op een van de dagen met uw kind de klas inlopen om samen het schoolwerk te bekijken. Data van deze inloopweken staan vermeld in de agenda van de nieuwsbrief. De inloop is van 8.15 uur tot 8.30 uur. 

7.5. Tevredenheidsonderzoek

Om de twee jaar vindt een oudertevredenheidsonderzoek plaats. Het doel van het onderzoek is om gebieden te selecteren waarop we de kwaliteit van de school kunnen verbeteren. De uitslag van het onderzoek wordt besproken met de teamleden en de MR. Via de nieuwsbrief en de website brengen we u van de resultaten op de hoogte.

7.6. Medezeggenschapsraad (MR)

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beslissingen die in en voor de school genomen worden. Bij veel beslissingen wordt eerst de medezeggenschapsraad (MR) gehoord. De MR kent zowel advies- als instemmingsrecht. Zo kan de MR bijvoorbeeld adviseren over een vakantieregeling of een fusie en heeft de directie soms instemming nodig van de MR, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het schoolplan en bij de besteding van de ouderbijdrage. Door actief te zijn binnen de MR kunnen ouders een constructieve invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt; dit is te vinden op de ouderpagina van de site. De vertegenwoordigende ouders binnen de MR worden driejaarlijks gekozen vanuit en door de ouders van alle kinderen op school. De personeelsleden in de MR worden door het team gekozen.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de MR mailen: mr.hoeksteen@csgdewaard.nl.

7.7. Ouderraad (OR)

Naast een medezeggenschapsraad heeft onze school ook een actieve ouderraad. Zij organiseren, samen met teamleden, allerlei festiviteiten zoals de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paaslunch, het zomerfeest en buitenschoolse sportactiviteiten. Op vrijwillige basis kunnen leerlingen meedoen aan diverse toernooien: basketbal (kerstvakantie), zwemkampioenschappen (maart), schoolvoetbal (voorjaar), de avondvierdaagse (juni) en korfbal (juni). Informatie over de ouderbijdrage treft u op de site aan onder informatie/betrokken ouders.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de OR mailen: or.hoeksteen@csgdewaard.nl.

7.8. Hulpouders en ouderparticipatie

U kunt op vele manieren betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld bij het lezen met BOUW, het bijhouden van de schooltuin en de moestuin, het organiseren van feesten, de TSO, begeleiding bij excursies, schoolreizen en sportevenementen.

Bij veel activiteiten op onze school is de hulp van de ouders onmisbaar en stellen we uw hulp zeer op prijs!

8. Overige informatie

Melden afwezigheid en wijzigen gegevens

De school is telefonisch goed bereikbaar: in geval van nood kunt u altijd contact opnemen. Andersom geldt hetzelfde: als er iets dringends is, kan uw kind altijd contact met u opnemen.

Wanneer uw kind ziek is of door andere onvoorziene omstandigheden de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u dit voor schooltijd door te geven aan een medewerker van de BSO of aan onze conciërge, Cindy van der Hoek, op telefoonnummer 0186-619661.

U kunt een wijziging in uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres aan ons doorgeven via het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys

8.1. Bereikbaarheid en communicatie

De school is telefonisch bereikbaar: in geval van nood kunt u altijd contact opnemen. Andersom geldt hetzelfde: als er iets dringends is, kan uw kind altijd contact met u opnemen. 

U kunt een wijziging in uw telefoonnummer, extra nummers of e-mailadres zelf wijzigen via het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Op de Hoeksteen werken we met de parro app. Deze app, gemaakt door ons registratiesysteem Parnassys, kan gebruikt worden voor alle communicatiedoeleinden. Zo kunnen er op een veilige manier foto’s gedeeld worden, gesprekken gepland worden of andere berichten gedeeld worden. Nieuwe leerlingen ontvangen via de leerkracht van hun kind een mail om de app te installeren. 

Om het gebruik van de parro app goed te laten verlopen gelden de volgende afspraken: 

 • Berichten naar de leerkrachten met informatie voor die dag moeten uiterlijk 08.00u naar de leerkracht gestuurd zijn. Berichten die onder schooltijd worden gestuurd, worden pas na schooltijd gelezen. Voor urgente zaken is het beter om telefonisch contact op te nemen. 
 • Tot aan de zomervakantie gaan we ook de mogelijkheid om absenties via de app door te geven uitproberen. Hierbij geldt dat u de absenties tot 08.15u in de app kunt zetten. Na dit tijdstip verzoeken wij u te bellen. 

8.2. De school gaat uit

We gaan ervan uit dat u, als uw kind nog niet alleen naar huis mag, op tijd op het plein of bij het hek aanwezig bent. Er kunnen echter onvoorziene omstandigheden zijn waardoor u te laat bij school bent. Als u ons belt voor het uitgaan van de school, dan houden wij uw kind nog even bij ons.

8.3. Kinderdagverblijf (KDV)

Een groot aantal ouders maakt gebruik van verschillende opvangmogelijkheden. De Hoeksteen werkt sinds enkele jaren samen met Kivido BV, een professionele organisatie voor kinderopvang. In het gebouw Aalscholver, waar ook de groepen 1 t/m 3 les krijgen biedt Kivido kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Zo kunt u uw kinderen (0 t/m 12 jaar) van 7.00 uur tot 18.00 uur op één adres brengen en halen. Dat is praktisch gezien een groot voordeel en bovendien wennen de kinderen zo spelenderwijs aan de basisschool. 

8.4. Voor- en naschoolse opvang (BSO)

De VSO/BSO van Kivido is ook gehuisvest in ons gebouw Aalscholver, en heeft 4 lokalen ter beschikking. Kivido is verantwoordelijk voor de opvang en voor de plaatsing van uw kind(eren). Indien u belangstelling heeft, kunt u contact met hen opnemen via tel: 0186 - 62 03 42. U kunt ook een kijkje nemen op www.kivido.nl

8.5. Tussenschoolse opvang (TSO)

Op De Hoeksteen rekenen we bewust de overblijftijd niet onder lestijd; daar is deze tijd veel te kostbaar voor. We kennen dus geen continurooster, maar een middagpauze van 45 minuten. Op De Hoeksteen zien we graag dat de leerlingen op school eten om zo de rust in het dagprogramma voor alle leerlingen te bewaken.

Alle leerlingen lunchen en spelen tussen 11.45 en 12.45 uur onder begeleiding van één of twee overblijfouder(s) en medewerkers van Kivido. Zo vormt het lunchen een gezamenlijk sociaal moment. Omdat we het belangrijk vinden dat leerkrachten gedurende de schooldag een pauze hebben en omdat dit wettelijk verplicht is, is de leerkracht niet bij het eten aanwezig.

De vaste groep overblijfouders heeft een cursus voor het overblijven gevolgd. Ook aan nieuwe overblijfouders  wordt gevraagd om deze cursus te volgen.

Het overblijven kost € 100,- voor een heel jaar, dit komt neer op € 0,63 per keer. Door mee te draaien bij het overblijven kunt u de overblijfkosten ‘terug verdienen’ aangezien overblijfkrachten een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per keer ontvangen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de factuur voor de TSO.

De overblijfcoördinator is Cindy Lakerveld. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u haar mailen: tso.hoeksteen@csgdewaard.nl

8.6. De Hoeksteen: een gezonde school!

In overeenstemming met het overheidsbeleid besteden we op een gestructureerde manier aandacht aan gezond gedrag. De Hoeksteen heeft het basiscertificaat ‘Gezonde School’ behaald en het deelcertificaat ‘Sociale Veiligheid’. De Hoeksteen is daarnaast School op Seef en een Afvalvrije school. 

 

 • Eten en drinken tijdens de  pauze 

Iedere dag wordt er voor of na de ochtendpauze iets gedronken. Wilt u iedere dag drinken meegeven? Koolzuurhoudende drank, sport- of energiedrank zijn niet toegestaan. Bij het drinken wordt er ook altijd iets gegeten. Van maandag tot en met donderdag eten we fruit in de pauze. Vrijdag is het ‘koekjesdag’; dan mag een koek meegenomen worden. 

 

 • Verjaardagen en traktaties 

Leerlingen trakteren alleen hun eigen groep en leerkracht. Daarna gaan ze in hun eigen locatie de klassen rond, met een kaart waarop de andere leerkrachten hun naam zetten.

We verzoeken u om alléén eetbare en niet te grote traktaties uit te delen. Lollies, drop- en vruchtensleutels zijn om veiligheidsredenen verboden. Om dubbele traktaties te voorkomen, stellen wij het op prijs dat u aan de leerkracht doorgeeft wanneer uw kind zijn/haar verjaardag viert. Ook vinden we het belangrijk dat u bij de keuze van de traktatie rekening houdt met leerlingen met een allergie. U kunt dit met de leerkrachten en betreffende ouders overleggen. Kleuters vieren vanaf hun 5e verjaardag feest op de basisschool. 

 

 • Allergieën en diëten

Waar nodig en mogelijk houden we rekening met kinderen die een allergie of andere chronische aandoening hebben. Wij vragen u ons via de ‘Toestemmingsverklaring Toediening Medicijnen’ te laten weten hoe wij hiermee rekening moeten houden. Daarnaast vragen wij u met de groepsleerkracht en andere bij uw kind betrokken personen individuele afspraken te maken over de voor uw kind noodzakelijke maatregelen. Bij een leerling met een ernstige voedselallergie zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn dat u aanwezig bent tijdens de paasmaaltijd of andere vieringen waarbij gegeten wordt.

8.7. Met de fiets naar school

Aangezien de meeste kinderen op redelijke loopafstand van school wonen, is het onnodig om op de fiets naar school te komen. Een (te) groot aantal fietsen belemmert de toegankelijkheid en speelruimte op het schoolplein. Dit geldt niet voor kinderen die aan de ‘overzijde’ van de Zoomwijcklaan wonen of voor kinderen uit andere wijken. De kinderen stappen voor het hek af en lopen verder met de fiets aan de hand. De fietsen moeten netjes in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst. Voor schade aan en diefstal van fietsen is de school niet aansprakelijk. De fietsenstalling is aan de achterzijde (Lepelaar) van gebouw Zilvermeeuw. 

8.8. Grote schoonmaak

Aan het eind van ieder cursusjaar houden we in de onderbouw een grote schoonmaak. Alles wordt dan goed schoongemaakt. We rekenen op uw hulp! Alle ouders van groep 1, 2 en 3 krijgen daarnaast ook materialen mee om thuis schoon te maken.

8.9. Luizencontrole

Door een tekort aan hulpouders leggen we de verantwoordelijkheid voor deze controle weer bij u als ouder. De ouderraad stuurt na iedere vakantie een bericht ter herinnering om de luizencontrole bij uw kind uit te voeren. Het is belangrijk dat u het aan de leerkracht meldt wanneer uw kind hoofdluis heeft en is behandeld. De leerkracht kan dan de ouders van de betreffende groep inlichten, zodat zij hun kind thuis extra kunnen controleren. De leerlingen in gebouw Aalscholver krijgen van school een luizenzak om hun jas en overige spullen in te doen. Wanneer een luizenzak kapot is, kunt u hem repareren of u kunt een nieuwe kopen via de onderbouwcoördinator: m.beckers@csgdewaard.nl

8.10. Schoolreis en schoolkamp

Schoolreis: de groepen 1 t/m 6 gaan jaarlijks op schoolreis. Informatie over de schoolreis ontvangt u via de nieuwsbrief. 

De leerlingen uit groep 7 en 8 gaan om het jaar op schoolreis. Het andere jaar gaan zij op schoolkamp. De kosten voor het schoolkamp 2023 bedraagt ongeveer €92,50 per leerling. 

 

8.11. Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Leerlingen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. Link naar de website van de rijksoverheid.
De vrijwillige ouderbijdrage is €67,50. De activiteiten die wij daaruit betalen zijn:

 • afscheidsavond groep 8 

 • culturele activiteiten

 • EHBO lessen

 • kerstviering

 • kinderboekenweek

 • Koningsspelen

 • materialen om cadeautjes te maken voor moeder- en vaderdag en kraambezoek

 • projecten

 • schoolreis

 • sinterklaasviering

 • sportactiviteiten

 • zomerfeest

9. Christelijke scholengroep De Waard

Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren. De scholen van de stichting zijn ingericht voor het geven van: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing, met iedereen die bij de school betrokken is.

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen: cognitieve, sociaal emotionele, fysieke en creatieve. Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elke leerling geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.

De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld. Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel mogelijk op de eigen basisschool maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van de stichting. 

De scholen van de stichting bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door middel van werkvormen dragen zij bij aan de zelfstandigheidsontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

De scholen van stichting Christelijke Scholengroep De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie: Christelijke Scholengroep De Waard voor bijzonder goed onderwijs.

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer J.Winters is voorzitter van het College van Bestuur a.i.

9.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA  Oud-Beijerland, tel. 0186-621461, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl.

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl

9.2. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier personeelsleden.

9.3. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

9.4. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen.Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

9.5. Meldcode

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen en op het kantoor van CSG De Waard in Oud-Beijerland. 

9.6. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school betrokken is, anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon of de schoolleiding. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de interne vertrouwenspersoon van onze school, juf Aletta Dirks (a.dirks@csgdewaard.nl), die u kan adviseren over de te volgen procedure. Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de Bestuurder van CSG De Waard.

CSG De Waard

J. Winters, bestuurder ai. 

e-mail: bestuur@csgdewaard.nl 

tel.: 0186 621 461 

De klachtenprocedure van onze stichting vindt u op de website van CSG De Waard.

 

De externe vertrouwenspersonen 

Gomaris 

Marissa Buijs-Tanis 

e-mail: marissa@gomaris.nl 

tel.: 06-46340845 

 

De landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie passend onderwijs

Stichting Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

tel.: 030 2809590 

 

Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 1113111.

 

10. Namen en adressen

CBS DE HOEKSTEEN
hoeksteen@csgdewaard.nl
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl

Locatie Zilvermeeuw (tevens postadres)
Zilvermeeuw 2 - 3263 BP Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 619 661
Locatie voor de groepen 4, 5, 6, 7, 8 en de Taalklassen

Locatie Aalscholver
Aalscholver 2 - 3263 BA Oud-Beijerland
Locatie voor de groepen 1/2a, 1/2b, 3 en Kivido BV
(kinderopvang en BSO)

 

Staf 

 

Conciërge

Cindy Lakerveld - c.lakerveld@csgdewaard.nl

 

Administratie - admin.hoeksteen@csgdewaard.nl

Rekeningnummer: NL16 RABO 0351167218

 

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

St. Ouderbijdragen De Waard - tso.hoeksteen@csgdewaard.nl

Rekeningnummer: NL96 Rabo 0134272420

 

Ouderraad

St. Ouderbijdragen De Waard or.hoeksteen@csgdewaard.nl

Rekeningnummer: NL96 Rabo 0351197885

 

Medezeggenschapsraad - mr.hoeksteen@csgdewaard.nl

 

SchoolMaatschappelijk Werk

Sara Ramzans -s.ramzani@kwadraad.nl

Tel. 06 4071 6473