fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Medezeggenschapsraad

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beslissingen die in en voor de school genomen worden. Bij veel beslissingen wordt eerst de medezeggenschapsraad (MR) gehoord. De raad kent zowel advies- als instemmingsrecht. Zo kan de MR bijvoorbeeld adviseren over een vakantieregeling of een fusie en heeft de directie soms instemming nodig van de MR, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het schoolplan en bij de besteding van de ouderbijdrage.

Door actief te zijn binnen de MR kunnen ouders een constructieve invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt; dit is te vinden op de ouderpagina van de site.

De vertegenwoordigende ouders binnen de MR worden driejaarlijks gekozen vanuit en door de ouders van alle kinderen op school. De personeelsleden in de MR worden door het team gekozen.

Naast de MR van de Hoeksteen is de medezeggenschap op het overkoepelende niveau van CSG de Waard belegd bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier personeelsleden. Klik op deze link voor de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) pagina van De Waard.

 

MR leden:

Voorzitter: Wim Goes

Secretaris: Ireen Keddeman

Leden: Marjon ten Heggeler, Cynthia Klepke, Renee Teuwsen, Evelien van de Geer

Adviserend lid: Marco de Jong (directeur). 

 

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u de MR mailen: mr.hoeksteen@csgdewaard.nl.

Datum Notulen en stukken
29 november 2017 Notulen
10 januari 2018 Notulen
22 maart 2018 Agenda