fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Toetsing en 'rapportage'

Van iedere leerling houdt De Hoeksteen een leerlingdossier bij. Hierin beschrijven de leerkrachten de ontwikkeling van de leerling op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied. Zo kunnen we de ontwikkeling van elk kind goed volgen. Het dossier bevat onder meer observaties, toetsgegevens, resultaten van het werken in de groep, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met het kind, ouders of externe deskundigen.

Het dossier is via het Ouderportaal door ouders in te zien en aan te vullen. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Groepen 1 en 2
De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de leerlingen onder andere door middel van observatie en toetsing.
Onze jongste leerlingen volgen we al goed: bij hen nemen we in maart de Cito-toetsen voor groep 1 af. Nadat we een helder beeld hebben gekregen van de totale ontwikkeling van een kind, bepalen de leerkracht, de ib’er en de directie, in overleg met de ouders, naar welke groep het kind zal gaan in het nieuwe schooljaar.

Twee maal per jaar nemen we in groep 2 de Cito-toets ‘Rekenen voor Kleuters’ en ‘Taal voor Kleuters’ af. De leerkracht krijgt op deze manier een goed beeld van de ontwikkeling van een kind. Na afname bepalen we welke leerling in aanmerking komt voor nadere observatie. Dit zijn de kinderen met risicoscores. De leerkrachten en de ib’er bespreken welk kind er extra ondersteuning nodig heeft. Voor deze kinderen maken we (na overleg met de ouders) een handelingsplan, zodat ze in de kleine kring extra uitleg en oefening krijgen. Ook maken we voor de heel goed scorende kinderen een (groeps)plan. Zij krijgen verrijkingsstof aangeboden.
Aan het einde van groep 2 stelt de leerkracht de letterkennis van de kinderen vast. Voor groep 3 ontstaat er zo een duidelijke beginsituatie.

Het werk dat de kleuters maken naar aanleiding van de thema’s wordt in het plakboek geplakt. Zo ontstaat er van ieder kind een zichtbare ontwikkelingslijn van de kleuterperiode. Na groep 2 mag het boek thuis blijven als leuke herinnering voor later.

Groepen 3 tot en met 8
Vanaf groep 3 nemen we voor veel vakgebieden toetsen af die bij de methode horen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar, aan de hand van de jaarlijkse toetskalender, een aantal methode- onafhankelijke CITO- toetsen af. De toetsweken worden in de maandbrief vermeld. 

In groep 8 nemen we een landelijke eindtoets af. De vorderingen van alle kinderen worden drie keer per jaar intern besproken tussen de leerkrachten en de intern begeleider.

Rapport & plakboek
In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen vlak voor de eerste spreekavond hun plakboek ter inzage mee naar huis. De tweede spreekavond en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 1 en 2 naast hun plakboek ook een rapport ter inzage mee naar huis. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee rapporten: voor de voorjaarsvakantie en vlak voor de zomervakantie.

Als er iets bijzonders aan de hand is met uw kind, dan neemt de leerkracht contact met u op. Andersom kunt u natuurlijk ook altijd een afspraak maken.

De Hoeksteen participeert in onderzoeken van hogescholen en universiteiten, waarbij de anonimisering van gegevens gegarandeerd wordt. Als u daar bezwaren tegen heeft, dan kunt u ons die schriftelijk melden. Uw kind zal dan niet deelnemen aan deze onderzoeken.