fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Toetsen en dossier

Van iedere leerling houdt De Hoeksteen een leerlingdossier bij. Hierin beschrijven de leerkrachten de ontwikkeling van de leerling op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied. Zo kunnen we de ontwikkeling van elk kind goed volgen. Het dossier bevat onder meer observaties, toetsgegevens, resultaten van het werken in de groep, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met het kind, ouders of externe deskundigen.

Het dossier kan op afspraak door de ouders op school worden ingezien. De gegevens worden in het kader van de wet op de privacy vertrouwelijk behandeld.

 

Groepen 1 en 2

De ontwikkeling van de leerlingen wordt goed bijgehouden. Onder andere door middel van observatie en toetsing. In de groepen 1 en 2 worden twee keer per jaar Cito toetsen afgenomen: ‘rekenen voor kleuters’ en ‘taal voor kleuters’. 

Het werk dat de kleuters maken naar aanleiding van de thema’s wordt in het plakboek geplakt. Zo ontstaat er van ieder kind een zichtbare ontwikkelingslijn van de kleuterperiode. Na groep 2 mag het boek thuis blijven als leuke herinnering voor later.

 

 

Groepen 3 tot en met 8

Vanaf groep 3 nemen we voor veel vakgebieden toetsen af die bij de methode horen. Daarnaast nemen we twee keer per jaar, aan de hand van de jaarlijkse toetskalender, een aantal methode- onafhankelijke CITO- toetsen af. De toetsweken worden in de maandbrief vermeld. 

In groep 8 nemen we een landelijke eindtoets af. De vorderingen van alle kinderen worden drie keer per jaar intern besproken tussen de leerkrachten en de intern begeleider.

 

Gesprekken

Hoe krijgt u informatie over de vorderingen van uw kind? Er is 2 keer per jaar voor alle ouders een spreekavond. Voor deze ‘10-minuten-gesprekken’ ontvangt u altijd een uitnodiging. Zo nodig vindt er drie weken voorafgaande aan de zomervakantie ook nog een afrondend gesprek plaats. Ook hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen vlak voor de eerste spreekavond hun plakboek ter inzage mee naar huis. De tweede spreekavond en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 1 en 2 naast hun plakboek ook een rapport ter inzage mee naar huis. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee rapporten: voor de voorjaarsvakantie en vlak voor de zomervakantie.

Als er iets bijzonders aan de hand is met uw kind, dan neemt de leerkracht contact met u op. Andersom kunt u natuurlijk ook altijd een afspraak maken.