fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Opbrengsten van ons onderwijs

Veel zaken zijn niet objectief te meten: sfeer, gezelligheid, hoe gaan de kinderen met elkaar om, gaan de kinderen met plezier naar school, enzovoorts. Dat ze niet objectief vast te leggen zijn, wil niet zeggen dat wij deze punten minder belangrijk vinden. Integendeel: we vinden de pedagogische kant van onze school en het sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind zeker zo belangrijk als de te meten resultaten. We streven er daarom naar om het onderwijs zo veel mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden van uw kind. In het hoofdstuk ‘de zorg voor onze leerlingen’ kunt u lezen hoe we de resultaten van leerlingen vastleggen in het leerlingvolgsysteem. Over de resultaten van uw eigen kind wordt met u persoonlijk gesproken tijdens de spreekavonden.

Uiteraard doet ook De Hoeksteen mee aan de landelijke eindtoets. De eindtoets kent, naast de score van iedere leerling, een gemiddelde schoolscore toe. De school scoort hier ruim voldoende op, zoals u kunt zien op 'Scholen op de Kaart'. Uit deze gegevens blijkt dat onze leerlingen de laatste jaren ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. Ook de uitstroomgegevens richting het Voortgezet Onderwijs, die op de pagina 'Schooladvies' en 'Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar' op diezelfde site staan, tonen die goede resultaten aan.

Vanaf groep 6 houden de leerkrachten de Plaatsingwijzer bij: een document waarin zij hun visie op de verwachte uitstroom van elke leerling onderbouwen. Na de Cito-toetsen van januari in groep 8 worden de laatste gegevens ingevuld. Al deze gegevens worden gebruikt om een advies op te stellen voor het vervolgonderwijs. De eindtoets wordt gebruikt als extra check bij de advisering voor het voortgezet onderwijs. Ook de uitstroomgegevens richting het Voortgezet Onderwijs, die op dezelfde pagina staan, laten goede resultaten zien.
De leerkrachten baseren het beeld over onderwijsopbrengsten en het advies voor het Voortgezet onderwijs op de ontwikkeling over de volledige acht jaar die elke leerling bij ons op school zit. Zij construeren dat beeld uit de Cito-toetsen, methodegebonden toetsen en observaties op het sociale vlak. Wij vinden het belangrijk dat uw kind op de goede plek binnen het voortgezet onderwijs terecht komt. De school van voortgezet onderwijs bepaalt vervolgens of een leerling wordt toegelaten.