fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jaarverslag, procedures en protocollen

Op deze pagina treft u de voor u belangrijkste documenten van onze school aan:

 • Welke ontwikkeldoelen staan er dit schooljaar centraal en welke belangrijke zaken gaan we dit jaar evalueren?
 • Op 12 oktober 2020 heeft er een gesprek met de inspecteur plaatsgehad in het kader van het themaonderzoek 'Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie'. De inspectie schrijft: ‘Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. De keuze, uitwerking en evaluatie van deze thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de school heeft van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen, zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid.' De inspectie wil weten welke ambities onze school heeft en in welke mate die ambities passen bij onze leerlingen. Van dit bezoek is geen officieel rapport opgesteld; het laatste officiële rapport dateert uit 2014. Tijdens het gesprek heeft de inspecteur ondermeer de volgende terugkoppeling gegeven:
  • Hij gaf zijn waardering voor de voortgang van ons onderwijs in de corona-tijd. Wij hebben verteld hoe wij als team elkaar in de gaten houden en hoe het tot nu toe gelukt is om het onderwijs zo goed mogelijk te blijven geven.
  • We hebben 3 belangrijke thema’s uit het jaarplan van onze school met hem doorgesproken, waarop we ons aan het ontwikkelen zijn:
   • Leren Zichtbaar Maken & eigenaarschap van onze leerlingen
   • Vervolg uitwerken ontdekkend leren (thema’s, hoeken, …) & Uitgebreide evaluatie doorgaande leerlijn groep 1/2 naar groep 3
   • Verdieping rekenonderwijs en borging nieuwe rekenmethode & leerlijn
  • De inspecteur constateerde dat dit 3 onderwerpen zijn die echt gaan over de inhoud van goed onderwijs. Hij vond de thema’s goed gekozen.
  • De inspecteur trok de conclusie dat deze thema’s goed bij onze leerlingenpopulatie passen.
  • Ook het zicht wat we op onze leerlingen hebben en hoe wij weten in welke mate welke leerling wel of niet vooruit is gegaan in de corona-tijd en daarna, stelde hem tevreden.
  • Het schoolteam kreeg complimenten van de inspecteur. Hij stelde er nadrukkelijk bij dat er geen punten te benoemen zijn waarvan hij vind dat er een verder onderzoek door ons bestuur of door de inspectie nodig zou zijn.
 • Ieder jaar maken we een jaarverslag.
 • We hanteren als school meerdere protocollen, waaronder een gedragsprotocol, een anti-pestprotocol, een dossiervorming in- en uitstroom,school- en pleinregels en als een ramp de school treft. Deze protocollen zijn opgenomen in ons veiligheidsplan. Bijlage I betreft het veiligheidsplan van De Hoeksteen. 

   

   

   

  Meldcode

  Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen en op het kantoor van CSG De Waard in Oud-Beijerland. 

   

   

   

  Klachtenprocedure

  Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school betrokken is, anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon of de schoolleiding. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de interne vertrouwenspersoon van onze school, juf Aletta Dirks (a.dirks@csgdewaard.nl), die u kan adviseren over de te volgen procedure. Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de Bestuurder van CSG De Waard. De klachtenprocedure van onze stichting vindt u op de website van CSG De Waard.

  Dhr. J. Winters, bestuurder ai. 

  e-mail: bestuur@csgdewaard.nl 

  tel.: 0186 621 461 

   

  De externe vertrouwenspersonen 

  Gomaris 

  Marissa Buijs-Tanis 

  e-mail: marissa@gomaris.nl 

  tel.: 06-46340845 


  De landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie passend onderwijs

  Stichting Onderwijsgeschillen 

  Postbus 85191 

  3508 AD Utrecht 

  e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

  tel.: 030 2809590 


  Vertrouwensinspecteurs

  Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 1113111.