fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Betrokken ouders

Ouderbetrokkenheid

Bezien vanuit onze visie is het logisch dat we ouderbetrokkenheid heel belangrijk vinden. U kent uw kind het best en het langst; u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. De betrokkenheid van ouders bij hun kind(eren) beïnvloedt de leerprestaties, de werkhouding en het gedrag van hun kind in hoge mate! Ouders kunnen de school van cruciale informatie voorzien en ze kunnen waardevolle tips geven voor de ondersteuning van hun kind. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar kansen voor een kind, om niet vanuit problemen te denken, en om hierover heldere afspraken te maken.

U kunt op vele manier betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder of als lid van de activiteitencommissie of van de medezeggenschapsraad. Uw hulp en betrokkenheid stellen we zeer op prijs.

Informatie- en spreekavonden

De kleuters laten, tijdens een informatie-ochtend, zelf zien wat er (nieuw) is in hun klas. Ook is de leerkracht aanwezig voor eventuele groepsspecifieke vragen.
De ouders van de groepen 3 t/m 8 worden ieder jaar uitgenodigd voor een informatie-avond. Tijdens deze avond vertellen de groepsleerkrachten de belangrijkste informatie van dat schooljaar. Ouders hebben dan ook de gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Spreekavonden houden wij niet meer op de traditionele manier. De leerlingen van de groepen 1/2 en 4 t/m 8 worden, samen met hun ouders, in schoolweek 2 - 4 uitgenodigd voor een startgesprek. Samen met u en uw kind willen we bespreken wat we van elkaar verwachten en hoe het met uw kind gaat. Voor groep 3 zijn gesprekken gepland na het afronden van de eerste leeskernen. 
Ook in februari worden de gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen gehouden. Vanaf groep 5 is dit in de vorm van ouder-kindgesprekken. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt uw kind het plakboek of het rapport al mee naar huis. We vinden het belangrijk dat gescheiden ouders samen op gesprek komen: zo blijft u beiden op de hoogte.

In de laatste 3 weken voor de zomervakantie vinden er ook nog gesprekken plaats met ouders waarvan wij denken dat een afrondend gesprek noodzakelijk is. Uiteraard kunt u ook tussendoor de leerkracht van uw kind spreken. U kunt dan na schooltijd of via de e-mail een afspraak met de betreffende leerkracht maken.

In de jaarplanner kunt u de data vinden van de informatie- en spreekavonden.

Inloopweken

Tussen de vakanties in staat er altijd een inloopweek gepland. U heeft dan de hele week de mogelijkheid om tussen 8.15u en 8.30u mee naar binnen te komen. Samen met uw kind kunt u dan naar het schoolwerk kijken. 
De inloopweken staan vermeld op de jaarplanner en in de agenda van de Parro-app.