fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Betrokken ouders

Ouderbetrokkenheid

Bezien vanuit onze visie is het logisch dat we ouderbetrokkenheid heel belangrijk vinden. U kent uw kind het best en het langst; u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. De betrokkenheid van ouders bij hun kind(eren) beïnvloedt de leerprestaties, de werkhouding en het gedrag van hun kind in hoge mate! Ouders kunnen de school van cruciale informatie voorzien en ze kunnen waardevolle tips geven voor de ondersteuning van hun kind. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar kansen voor een kind, om niet vanuit problemen te denken, en om hierover heldere afspraken te maken.

U kunt op vele manier betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder of als lid van de activiteitencommissie of van de medezeggenschapsraad. We hebben binnen onze school de afspraak dat elke ouder minimaal één keer per jaar ergens mee meehelpt - vele handen… Uw hulp en betrokkenheid stellen we zeer op prijs.

Informatie- en spreekavonden

In september houden we in alle groepen een informatie-ochtend. Aan het begin van een woensdagochtend laten de kinderen zelf zien wat er (nieuw) is in hun klas. Ook is de leerkracht aanwezig voor eventuele groepsspecifieke vragen.

 

Spreekavonden houden wij niet meer op de traditionele manier. De leerlingen van de groepen 1/2 en 4 t/m 8 worden, samen met hun ouders, in schoolweek 2 - 4 uitgenodigd voor een startgesprek. Voor groep 3 zijn gesprekken gepland na het afronden van de eerste leeskernen. Samen met u en uw kind willen we bespreken wat we van elkaar verwachten en hoe het met uw kind gaat. Ook in februari worden de gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen in de vorm van ouder-kindgesprekken gehouden. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt uw kind het plakboek of het rapport al mee naar huis. We vinden het belangrijk dat gescheiden ouders samen op gesprek komen: zo blijft u beiden op de hoogte.

In de laatste 3 weken voor de zomervakantie vinden er ook nog gesprekken plaats met ouders waarvan wij denken dat een afrondend gesprek noodzakelijk is. Uiteraard kunt u ook tussendoor de leerkracht van uw kind spreken. U kunt dan na schooltijd of via de e-mail een afspraak met de betreffende leerkracht maken.

In de jaarplanner kunt u de data vinden van de informatie- en spreekavonden.

Inloopochtenden

Meerdere keren per jaar kunt u aan het begin van de woensdag- of vrijdagochtend met uw kind de klas inlopen om samen het schoolwerk te bekijken. Data van deze ‘inloopochtenden’ staan vermeld in de agenda van de nieuwsbrief. De inloopochtenden zijn van 08.15 tot 08.30 uur.