fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolverzekering

Stichting CSG De Waard heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt voor leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers schades en ongevallen die het gevolg zijn van nalatig handelen van de school tijdens schooltijd en bij deelname aan evenementen in schoolverband. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Voor de tandheelkundige en geneeskundige kosten geldt dat de verzekering aanvullend is; bij schade dient eerst een beroep gedaan te worden op de bestaande ziektekostenverzekering. Voor schade aan kleding of fiets is uw kind niet via school verzekerd.

AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen.Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.