fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Taalklas

Sinds augustus 2016 is op De Hoeksteen een Taalklas gevestigd. Na een aanvankelijke start met 4 leerlingen, groeide de Taalklas binnen een jaar uit naar 2 groepen van meer dan 15 leerlingen per groep. Momenteel zijn er rond de 36 leerlingen op De Hoeksteen gevestigd.
Namens de schoolbesturen voor primair onderwijs in de Hoeksche Waard verzorgt CSG De Waard op De Hoeksteen het onderwijs aan niet-Nederlandstalige kinderen. De doelgroep bestaat uit niet-Nederlandstalige kinderen die woonachtig zijn in de Hoeksche Waard, waaronder kinderen van statushouders en kinderen van arbeidsmigranten (bijv. uit de oost-europese lidstaten).

Leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond moeten, als zij weinig of geen onderwijs in het Nederlands gevolgd hebben, worden aangemeld bij de coördinator van de Taalklas op De Hoeksteen. Zij komen via gezinshereniging, vanuit een AZC, of door immigratie, in de Hoeksche Waard te wonen. Via vluchtelingenwerk of vanuit een andere basisschool wordt het eerste contact gelegd.

Het doel van de Taalklas is dat de niet-Nederlandstalige leerlingen met de leeftijd van 6 tot 13 jaar na deelname ongehinderd kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs.
Daarom is het onderwijs in de Taalklas er op gericht om de taalvaardigheid van de leerlingen zo snel mogelijk te vergroten. Spreken, begrijpen en schrijven de kinderen voldoende Nederlands dan kunnen zij doorstromen naar een groep en school op een reguliere basisschool in hun woonplaats.
De Taalklas biedt, afhankelijk van de bekostiging, een basisarrangement van maximaal anderhalf jaar tot twee jaar. De doelgroep is heel gedifferentieerd, de beginsituatie en leermogelijkheden verschillen sterk per leerling. Daarom bieden de leerkrachten zoveel mogelijk maatwerk en is niet van te voren te bepalen binnen hoeveel maanden een leerling door kan stromen. Het aantal weken Taalklas is niet maatgevend; het te behalen doel, de goede doorstroom naar een reguliere basisschoolgroep, is bepalend.
Vanuit hun normen en waarden zijn teamleden voorbeelden voor de leerlingen. Als school willen we allereerst een warme en veilige omgeving bieden. De routines en regels binnen de school zijn belangrijk voor de leerlingen.

Het team van de Taalklas streeft ernaar om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Vanuit ieders eigen startpunt bouwen de leerlingen zelfvertrouwen, succeservaringen en kennis op. Leerkrachten ondersteunen hen zo in autonomie, competentie en relatie. Daarbij hoort ook ieders begrip en respect voor elkaars afkomst.