fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen. Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen. Om een verzoek in te dienen, vult u het verlofformulier in. Dit formulier mailt u 6 weken van te voren naar hoeksteen@csgdewaard.nl

Gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
  • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
  • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
  • religieuze feesten
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie. Wanneer u aannemelijk kunt maken dat u vanwege uw werk niet tijdens de reguliere vakantieperiode op vakantie kunt, is dit soms ook een reden om verlof te verlenen.

Om te voorkomen dat u problemen krijgt met luxe verzuim, leest u hier wat luxe verzuim in houdt en wanneer u wel of geen recht heeft op extra verlof. Ongeoorloofd verzuim moeten wij altijd doorgeven aan de leerplichtambtenaar. 

 

 

Vakantierooster

2023 - 2024

Eerste schooldag maandag 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie  15 juli t/m 23 augustus 2024
   
Studiedagen vrij 6 okt 2023
  do 25 jan, woe 5 juni en ma 24 juni 2024
   
Extra vrije dagen / dagdelen vr 5 december 12.00 uur vrij
  vr 22 december hele dag vrij
  vr 21 mei hele dag vrij (o.v.b.)
  vr 12 juli hele dag vrij
   

 

Vakantierooster 2024 - 2025 

Het vakantierooster voor schooljaar 2024 - 2025 is bekend.
De extra vrije dagen en studiedagen worden later bekend gemaakt. 

Eerste schooldag maandag 26 augustus 2024
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2025
Meivakantie 18 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaart  29 en 30 mei 2025
Pinksteren 9 juni 2025
Zomervakantie  21 juli t/m 29 augustus 2025