fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ondersteuning leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Onze leerkrachten streven ernaar dat alle leerlingen op elk vakgebied goed mee kunnen komen. Door de goede opzet van ons onderwijs kunnen we (groepjes) leerlingen bij hun onderwijsbehoeften passende ondersteuning binnen en buiten de klas bieden. Maar wat gebeurt er als een kind de ontwikkeling van de groep bij een bepaald vak niet kan bijbenen? In dat geval zal de groepsleerkracht het kind eerst extra ondersteuning geven in de eigen groep. Indien dit niet het gewenste resultaat geeft, komt een volgend niveau van de leerlingenondersteuning in beeld.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: ‘Geen kind het eiland af’. Wij streven er naar elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. De basisondersteuning  en de extra ondersteuning van onze school is voor bijna alle kinderen toereikend, maar niet altijd.

Aanmelding en toelating leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten. In principe nemen we op De Hoeksteen al die unieke leerlingen aan. Op De Hoeksteen hebben we jarenlange ervaring met de begeleiding van kinderen met fysieke beperkingen, met ernstige lees- of rekenproblematiek, met ondersteuningsbehoeften vanwege hoogbegaafdheid of met vormen vanuit het autistisch spectrum.

De Hoeksteen weigert alleen leerlingen

 1. als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wenst te respecteren.
 2. als uw kind nog niet zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.


Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

De school heeft vervolgens de wettelijke verplichting samen met de ouders te zoeken naar een meer geschikte school. Mocht dit niet lukken dan kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is. Hoe dit werkt, leggen we hieronder verder uit.

Het zorgtraject binnen Passend Onderwijs

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed genoeg gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind, het vertoont gedrag wat niet bij zijn of haar karakter past, het krijgt fysieke klachten of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het problemen op het gebied van:

 1. De leerstof: Deze is ondanks gedane aanpassingen niet voldoende afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht: De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Welbevinden: Uw kind gaat met tegenzin naar school, heeft geen succes op leergebied of sociaal gebied (het wordt gepest of toont onaangepast gedrag).
 4. Gedrag: Uw kind verstoort de les, is sterk teruggetrokken of komt niet tot werken.

 

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject binnen onze school?

We onderscheiden de volgende stappen:

 • Niveau van de leerkracht: De leerkracht stelt een handelingsplan op, waarin omschreven staat wat de specifieke aanpak is voor die specifieke leerling. De leerkracht gaat met u in gesprek en probeert uw kind passend onderwijs te bieden. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever!
 • Niveau van de ouders: School en ouders hebben hetzelfde doel voor ogen: met het welbevinden van het kind voorop begeleiden we het zodat het tot optimale prestaties komt. Om tot een goede gezamenlijke aanpak te komen hebben ouders een informatieplicht om de school te informeren als zij externe onderzoeken laten doen en hun kind extern laten ondersteunen.
 • Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er samen met u onvoldoende in slaagt om de problemen te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. In bijzondere situaties kan een leerling voor één vakgebied worden losgekoppeld van het reguliere programma. Afspraken worden in een verslag en een plan van aanpak opgenomen.
 • Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie te maken heeft. De externe begeleider gaat met u en de leerkracht aan de slag met als doel de problemen aan te pakken of een duidelijker beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften.
 • Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt een van de volgende adviezen:

 1. een preambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
 2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
 3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
 4. plaatsing van uw kind op een speciale school.

Soms vragen ouders een onderzoek aan bij een particulier onderzoeksbureau. We vinden het belangrijk om daar vanaf het begin bij betrokken te zijn omdat we regelmatig met adviezen te maken krijgen die beneden niveau zijn. Vanwege de complexiteit is de termijn die we hanteren om onderzoeksformulieren in te vullen maximaal 3 weken.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV, bestaande uit mw. M. Westdijk-Vreugdenhil, Maseratilaan 14, 3261 NA  Oud-Beijerland, 0186 621431, m.westdijk@csgdewaard.nl of dhr. M.P. den Hartog, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek, 078-6295994, mpdenhartog@swv2804.nl. Voor meer informatie kijkt u op https://swv2804.nl.