fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap

Een veilige leeromgeving is een voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast het aanbod van kennis en vaardigheden werken we bewust aan het bereiken en behouden van deze veilige leeromgeving. Goed met elkaar omgaan, samenwerken binnen de klas en op het (speel)leerplein, voor jezelf opkomen, aandacht hebben voor elkaars verhalen tijdens kringgesprekken en met elkaar nadenken over normen en waarden zijn aspecten waar we veel aandacht aan besteden.

We spreken positieve en hoge (maar realistische) verwachtingen uit, laten merken dat we vertrouwen hebben in de kinderen en geven zo veel mogelijk positieve feedback op product en proces.

‘Leefstijl’, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, draagt ook bij aan een veilig schoolklimaat, doordat leerlingen veel praktische oefeningen en spellen doen waardoor zij sociale vaardigheden oefenen en leren toepassen.

Samenleving-in-het-klein
In onze visie is de school een samenleving-in-het-klein: een oefenplaats waarin de kinderen de kans krijgen goed te leren functioneren in de maatschappij. In de klas, op het schoolplein en tijdens het overblijven krijgt een kind te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de samenleving. Op De Hoeksteen stimuleren we een leerling
 voor zijn mening uit te komen en tevens respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken. Dit doen we bijvoorbeeld door aan het begin van elk schooljaar met de leerlingen duidelijke groepsregels op te stellen. De leerling ontwikkelt zijn sociale competenties verder, wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan meedenken en meebeslissen.

Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling
Op De Hoeksteen volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen door het invullen van een leerlingvragenlijst van ‘Op School’ en via een jaarlijkse Vragenlijst Veiligheid Leerlingen.

Omdat we het belangrijk vinden dat ouders betrokken zijn bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind staat tijdens het eerste rapportgesprek de vraag centraal op welk vlak de sociale ontwikkeling van een kind sterk is en waar het kind nog in kan of moet groeien.